Skip to main content

Opinnäytetyön tekijän opas: Etusivu

Ihana kamala opinnäytetyö

Tämä opas auttaa sinua opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä asioissa. Opas jakaantuu neljään eri osaan, joista ensimmäinen käsittelee lyhyesti tiedonhakua. Tiedon hakemisen taito on erityisen tärkeää nykypäivänä, jolloin meillä on tarjolla kirjojen ja tieteellisten artikkelien lisäksi Internetistä aukeavat mahdollisuudet. Onnistunut tiedonhaku tuottaa opinnäytetyöhön hyviä lähdeviitteitä pakollisen teoriaosuuden tueksi.

Oppaan toinen osa käsittelee opinnäytetyön teknistä toteutusta. Tekninen toteutus tarkoittaa tässä opinnäytetyöpohjan valmistelua MS Word -tekstieditoria käyttäen.

Kolmas ja neljäs osa käsittelevät sovelluksia, jotka liittyvät opinnäytetyön valmistumisvaiheeseen. Kun opinnäytetyö on valmis, se lähetetään Urkund-plagioinninestojärjestelmään analysoitavaksi. Sovellus varmistaa, että opinnäytetyö on varmasti tekijänsä tuote eikä plagiaatti. Kun opinnäytetyö on hyväksytty, opiskelija lataa sen sähköisessä muodossa Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut -palveluun muiden nähtäväksi ja luettavaksi.

Tutustu oppaaseen ja ota rohkeasti yhteyttä oppaan tekijään, mikäli jokin asia jää epäselväksi tai jos haluat antaa palautetta oppaan sisällöstä.

Onnea matkaan!

Mikä opinnäytetyö?

Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet -julkaisu määrittelee opinnäytetyön seuraavasti:

"Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin."

Opiskelija osoittaa opinnäytetyöllä sekä hallitsevansa alansa keskeiset tutkimusmenetelmät että osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja myös käytäntöön.

Opinnäytetyö on monivaiheinen prosessi, joka esitetään yksinkertaistettuna kaaviona viereisessä kuvassa. Prosessin ehkä tärkein vaihe on aiheen valinta. Aiheen pitäisi olla kiinnostava, ajankohtainen ja tarkkaan rajattu. Kiinnostava aihe motivoi opiskelijaa työn loppuun viemisessä. Ajankohtaisuus herättää yleistä mielenkiintoa ja auttaa työllistymisessä. Tarkka rajaus helpottaa työn toteuttamista.

Suunnitteluvaihe on myös tärkeä. Siinä tekijä pohtii muun muassa työn tavoitteita ja menetelmiä. Suunnitteluvaihe raportoidaan toteutussuunnitelmaksi, jonka työn ohjaajat hyväksyvät.

Toteutusvaiheessa opiskelija aloittaa työn tekemisen. Se sisältää tiedon haun, aiheeseen perehtymisen, kokeellisen osan suorittamisen, jos sellainen työhön sisältyy, sekä raportoinnin Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet -julkaisun mukaisesti. Työn kestäessä ohjaajat ja opiskelija tapaavat säännöllisin väliajoin, jolloin opiskelija raportoi ohjaajille työn edistymisestä ja mahdollisista ongelmakohdista.

Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija lähettää työn Urkundiin analysoitavaksi. Lopuksi ohjaajat tarkastavat työn ja antavat siitä arvosanan.

Kun opinnäytetyö on hyväksytty, se voidaan kansittaa. Opiskelija tallentaa opinnäytetyön sähköisessä muodossa Theseukseen.

Opinnäytetyön vaiheet kaaviona

 

(Lähde: Muokattu Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet -julkaisusta.)