Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

1. 2 Opinnäytetyön luonne

Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä alueen työelämän että sitä laajempiin kehittämisen tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tuottaa tieteidenvälisiltä rajapinnoilta uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. Opiskelijan osaamisen syveneminen ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa käynnistyy opinnäytetyöprosessissa opintojen alusta lähtien.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö toteutetaan tutkivalla ja kehittävällä työskentelyotteella. Opinnäytetöitä voi luonnehtia tutkimuksellisiksi kehittämishankkeiksi.

Ylempien amk-tutkintojen opinnäytetöissä tuotettu tieto voidaan jäsentää seuraavien tasojen kautta:

  • Kuvaustaso (knowledge in practice = tietäminen käytännössä), jossa olennaista on kehittämistehtävän tarkoituksen, tehtävän ja prosessin kuvaus.
  • Selitystaso (knowledge of practice = tietoa käytännöstä), jossa teoreettiseen tietoon, menetelmien hallintaan ja tarkkaan dokumentaatioon pohjautuva analyysi on keskeisellä sijalla.
  • Kehittämistaso (knowledge for practice = tietoa käytäntöä varten), jossa olennaista on työn/työyhteisön kehittäminen, uuden tiedon luominen ja alan kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä yhdistyvät nämä kaikki tasot. Toisin sanoen pelkkä kehittämistehtävän kuvaus ei riitä. Olennaista on ennemminkin kehittämistoiminta ja sen teoreettisten lähtökohtien analysointi sekä kehittämistehtävän arviointi, mikä toteutetaan selkeän dokumentaation ja prosessin raportoinnin kautta.