Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

1. 3 Osaamiset

Opinnäytetyöskentelyyn liittyvät teoreettiset tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot sekä seminaariluonteinen työskentely. Myös muut opinnot kytkeytyvät opinnäytetyöskentelyyn. Seminaarityöskentelyn tavoitteena on edistää opinnäytetyöprosessin etenemistä. Osallisina opinnäytetyöprosessissa ovat myös opiskelijan työyhteisön/sidosryhmän edustajat. Jokaisella opiskelijalla on aiheen mukainen henkilökohtainen ohjaaja ja mahdollisesti työelämämentori. Ohjausta annetaan pienryhmissä ja yksilöllisesti.

Opinnäytetyötyöskentelyssä kehittyvät opiskelijan ammatilliset tiedot ja taidot, kehittävä ja tutkiva työote sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaidot. Samalla kokonaisnäkemys mielenkiinnon kohteena olevasta aiheesta sekä kehittämis- ja tutkimusprosessista laajenee ja selkiytyy. Ammattikorkeakoulututkinnoille on laadittu valtakunnallisessa ECTS-projektissa suositukset koulutusohjelmakohtaisista ja kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä kompetensseista. Myös ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille on määritelty suositukset yleisiksi kompetensseiksi, joista opinnäytetyössä keskeisiä ovat kehittämisosaaminen ja yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen.

Kehittämisosaaminen

Opiskelija

 • kansainvälistä tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
 • hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita
 • toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä
 • kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa.
 • noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (http://www.tenk.fi/htk-ohje/hyva-tieteellinen-kaytanto).


Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen

Opiskelija

 • tuntee oman alansa toimintaympäristön ja toimijat
 • hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia
 • tuntee työelämän pelisäännöt ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen
 • osaa arvioida kriittisesti asiantuntijuusalueen uusia sovelluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa käytännön muuttuvissa tilanteissa
 • kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä kykenee toimimaan rajallisen tiedon pohjalta monialaista osaamista vaativissa tilanteissa sekä
 • osaa tunnistaa käytännön kehittämis- ja tutkimustyön eettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.