Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

1.4 Osapuolet ja vastuualueet

Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäinen tehtävä. Tukenaan opiskelijalla on opinnäytetyön ohjaaja ja työelämänedustaja. Koulutusohjelman yliopettaja määrää kullekin opinnäytetyölle vähintään yhden ohjaajan. Opinnäytetyön aiheen antanut yritys tai yhteisö nimeää edustajakseen yhdyshenkilön.

Opiskelija

 • perehtyy opinnäytetyöoppaaseen
 • hankkii ja hyväksyttää työn aiheen
 • sopii hankkeistetusta opinnäytetyöstä Centria-ammattikorkeakoulun ja työelämän edustajan kanssa (liite 4)
 • laatii suunnitelman opinnäytetyöstä
 • pitää yhteyttä työn ohjaajaan ja työelämän edustajaan
 • osallistuu järjestettäviin opinnäytetyöseminaareihin
 • neuvottelee työn etenemisestä ja mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
 • dokumentoi työn raportointiohjeiden mukaisesti (Centria-amk:n opinnäytetyöohje)
 • esittelee työtään järjestettävissä seminaareissa
 • kirjoittaa kypsyysnäytteen eli mediatiedotteen
 • pyytää tarvittaessa lausunnon opinnäytetyöstä työelämän edustajalta (liite 2)
 • antaa oman palautteensa opinnäytetyöprosessista (liite 3) sekä
 • huolehtii plagioinnin tarkistuksen URKUND-ohjelmalla
 • palauttaa valmiin opinnäytetyön Theseukseen.

Opinnäytetyön ohjaaja

 • hyväksyy opinnäytetyön aiheen, myös opinnäytetyön julkisuusvaatimusten näkökulmasta
 • tekee sopimuksen hankkeistetusta työstä työn teettäjän ja opiskelijan kanssa (liite 4)
 • varmistaa, että työn aihe ja tavoitteet vastaavat alan opinnäytetyölle asetettuja kriteereitä
 • tiedottaa opiskelijoille ja toimeksiantajille, kuinka toimitaan silloin, kun opinnäytetyön tausta-aineistoon tulee sisältymään luottamuksellista materiaalia
 • ohjaa oppimisprosessia, auttaa ongelmakohdissa ja ohjaa kaikkien työvaiheiden aikana tehtyjä eettisiä ratkaisuja;
 • vastaa seminaarikäytännön toteutumisesta seminaaritilaisuuksissa
 • kokoaa kaiken arviointiin liittyvän aineiston (liitteet 2 Ohjaavan opettajan arviointipalaute ja 3 Kypsyysnäyte eli mediatiedote)
 • hyväksyy työn ja vastaa sen arvioinnista
 • valvoo, että työ talletetaan Theseukseen tai siitä toimitetaan koulutusohjelmalle kansitettu kappale sekä
 • mikäli opiskelija on antanut käyttöoikeuden opinnäytetyön digitaaliseen aineistoon, ohjaava opettaja vastaanottaa sen arkistokappaleen yhteydessä.

Työelämän edustaja

 • tekee sopimuksen hankkeistetusta työstä ohjaajan ja opiskelijan kanssa (liite 4)
 • osallistuu työn tavoitteiden määrittelyyn opiskelijan kanssa
 • vastaa työn toteuttamisen mahdollisuuksista yrityksessä tai yhteisössä sekä
 • antaa kirjallisen lausunnon opinnäytetyöstä (liite 2).

Kirjasto- ja tietopalvelut

 • tallentaa opinnäytetöiden bibliografiset tiedot ja sisältöä kuvaavat asiasanat
 • tarkistaa Theseukseen laitettavan version yleisen hyväksyttävyyden (ks. Ohjeet Theseukseen laittamisesta).