Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

1. 6 Oikeudet opinnäytetyön tuloksiin

Opinnäytetyöhön liittyviä lakisääteisiä huomioitavia asioita ovat erilaiset oikeudet opiskelijan työn tuloksiin (tekijänoikeudet, patentti- ja mallioikeudet) ja vastuukysymykset tapaturma- ja vahingonkorvausasioissa. Opiskelija ja toimeksiantaja sopivat näistä erikseen opinnäytetyösopimuksen (liite 4) solmimisen yhteydessä.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeuslain (404/1961) 1. luvun 1 §:n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen (myös tietokoneohjelmat, piirustukset ja graafiset sekä plastillisesti muotoillut teokset), on tekijänoikeus teokseen. 2 §:n mukaan tämä oikeus oikeuttaa määräämään teoksesta valmistamalla sitä, saattamalla se yleisön nähtäville muuttumattomana tai muutettuna. Tekijänoikeutta opinnäytetöiden yhteydessä ei ole laissa määritelty.

Opinnäytetyö voidaan tehdä työsuhteessa tai toimeksiantona ilman työsuhdetta. Mikäli opinnäyte tehdään toimeksiantona, tulisi tekijänoikeuskysymyksestä sopia osapuolten kesken.  Tällöin opinnäytetyösopimuksen lisäksi on laadittava erillinen kirjallinen sopimus tekijänoikeuksista työntekijän ja toimeksiantajan välillä. Työsuhteen pääasiallisena perustana on työsopimus. Työsuhteessa tekijänoikeus kuuluu lähinnä työnantajalle. Osapuolet voivat sopia toisinkin yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Sopimuksen puuttuessa työnantaja saa työntekijänsä luomaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoikeuden. (Haarmann 2005, 321–326.)

Tekijänoikeus ulottuu myös valokuviin. Siitä seuraa, että valokuvaajalla on tekijänoikeus kuviinsa. Mikäli opinnäytetyössä käytetään muita kuin opinnäytetyön tekijän itsensä ottamia valokuvia, on opinnäytetyön tekijän huolehdittava siitä, että hänellä on tekijänoikeuden haltijan lupa kuvan käyttöön ja että mahdollisista korvauksista on sovittu tekijänoikeuden haltijan kanssa. Samoin opinnäytetyöntekijän tulee huolehtia siitä, että kuvassa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan käyttöön.

Mallioikeus

Mallioikeuslain (221/1971) mukaan mallilla tarkoitetaan tavaran ulkomuodon tai koristeen esikuvaa. Lain mukaan se, joka on luonut mallin tai jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, voi rekisteröimällä mallin saada yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön. Malli rekisteröidään vain, jos se olennaisesti eroaa siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen rekisteröinnin hakemispäivää. Rekisteröintiviranomaisena on patentti- ja rekisterihallitus (ks. patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeet: http://www.prh.fi/).

Hyödyllisyysmallista säädetään (Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 800/1991) siten, että se joka on keksinyt mallin tai jolle keksintö on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Keksinnöllä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jota voidaan hyödyntää teollisesti. Keksinnön tulee olla uusi. Hyödyllisyysmalli voidaan rekisteröidä (ks. patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeet). Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hakemispäivästä ja se voidaan uudistaa. Hyödyllisyysmallioikeus voidaan siirtää toiselle.

Piirimallilla tarkoitetaan laissa ”integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua”. Integroidulla piirillä virtapiirillä tarkoitetaan puolestaan, että ”elementit, joista vähintään yksi on aktiivinen…on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja”. Piirimallin tulee olla omaperäinen. Rekisteröinnillä voi saada oikeuden piirimalliin.

Patenttioikeus

1.1.2007 lähtien korkeakoululla on oikeus opiskelijan sopimustutkimuksessa ja muussa työssä tekemään keksintöön, mutta hänellä itsellään on oikeus avoimessa tutkimuksessa tekemäänsä keksintöön. (laki 369/2006 § 1, 6, 7 ja 8).

Lisätietoja malli- ja tekijänoikeudesta löytyy muun muassa seuraavista lähteistä:

 • Opetusministeriön tekijänoikeussivut http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/
  Haarmann, P. 2005. Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Helsinki: Talentum.
  Haarmann, P. 2006. Immateriaalioikeus. Helsinki: Talentum. 4. uud.p.
 • Teollisoikeuksista ja tekijänoikeuksista patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla osoitteessa www.prh.fi.

Ajantasaiset lait löytyvät säädöstietopankista FINLEX http://www.finlex.fi:

 • Tekijänoikeuslaki 404/1961 muutoksineen
 • Mallioikeuslaki 221/1971 muutoksineen
 • Laki hyödyllismallioikeudesta 800/1991 muutoksineen
 • Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 32/1991 muutoksineen.
 • Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006