Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

3.3 Kypsyysnäyte - mediatiedotteen laatiminen

Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003) 10. §:n mukaan ”ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa”. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8. §:n 1. momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteenä mediatiedotteen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan opinnäytetyön arviointiin jättämisen jälkeen. Tiedotteen tulee olla yleiskielinen, kiinnostavasti kirjoitettu ja tyyliltään asiallinen.

Tiedotteen lukijaksi ajatellaan toimittaja. Tiedote vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka. Tiedotteen tulee olla lyhyt; tekstin suositeltava pituus on yksi sivu. Tiedotteessa tärkein asia sijoitetaan tekstin alkuun ja täydentävät tiedot loppuun. Tiedotteen pääasiat löytyvät otsikosta ja ingressistä. Otsikossa asian ydin tuodaan tiivistetysti ja kiinnostavasti esille. Otsikkoa seuraa ingressi, joka on ensimmäinen otsikkoa täydentävä, keskeisen sisällön esittelevä kappale. Tiedotteen varsinaiset kappaleet täydentävät, perustelevat ja havainnollistavat kerrottavan asian. Tiedote päättyy Lisätietoja-kohtaan, jossa tuodaan esille, kuka antaa lisätietoja aiheesta. Mediatiedotteen laatimisesta tarkemmat ohjeet liitteessä 5.

Opiskelija voi käyttää tiedotettaan sen hyväksymisen jälkeen omiin tarkoituksiinsa, ja Centria-ammattikorkeakoulu voi käyttää sitä mediatiedotteena.

Kypsyysnäyte laaditaan mediatiedotepohjaan (liite 6).