Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

2.1 Opinnäytetyöprosessin vaiheet

Opinnäytetyöprosessi vaihtelee Centria-ammattikorkeakoulun koulutusalasta riippuen. Tämä johtuu jokaisen alan omista käytännöistä. Tässä oppaassa kuvataan yleisellä tasolla yhteiset asiat. Koulutusaloittain saattaa ilmetä poikkeuksia, joista ohjaava opettaja kertoo opiskelijoille. Yleisesti ottaen prosessista voidaan erotella seuraavat vaiheet:

Vaiheiden Aiheen valinta ja hyväksyminen, Opinnäytetyösuunnitelma ja hyväksyminen ja Kehittämistehtävän toteutus aikana opinnäytetyötä kirjoitetaan jatkuvasti eteenpäin. Väliversioita tai -raportteja lähetetään ohjaajalle ja/tai esitellään omalle ryhmälle erilaisissa seminaareissa (ks. LIITE 1).

Opinnäytetyöprosessi on oppimisprosessi, joka sisältää seuraavat vaiheet:

  • Aiheen valinta ja hyväksyminen, jossa keskeistä on mielenkiinnon kohteen rajaaminen ja siihen perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely sekä aihevalinnan perustelu. Aihe kytkeytyy kiinteästi opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen, ja sen pitäisi myös tuottaa tietoa laajemminkin kyseessä olevalle alalle.
  • ONT-suunnitelma ja hyväksyminen, jossa pohditaan, mitä aiheesta hankittu tieto merkitsee opinnäytetyön tarkoituksen kannalta. Huolellinen ja systemaattinen suunnittelu on keskeinen osa opinnäytetyöprosessia. Opiskelija laatii kokonaissuunnitelman, joka sisältää kehittämis- tai tutkimustehtävät, lähestymistavan, menetelmävalinnat, toteutusprosessin sekä prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman.
  • Kehittämistehtävän toteutus, jossa toteutetaan kehittämistehtävä joustavasti suunnitelman mukaisesti sekä arvioidaan ja seurataan kehittämisprosessia.
  • Arviointi, jossa tarkastellaan kehittämisprosessin luotettavuutta, eettisyyttä, siirrettävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Olennaista on osaamisen syventäminen. Loppuarvioinnissa voidaan edelleen edetä tulosten tuotteistamiseen. Arviointivaiheessa saatujen tulosten perusteella esitetään jatkohaasteita.
  • Kypsyysnäyte
  • Julkistaminen, jossa kehittämistehtävän raportti/opinnäytetyö luovutetaan ja esitetään.