Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

2.3 Opinnäytetyösuunnitelma

Opinnäytetyöstä laaditaan Word-mallipohjalle opinnäytetyösuunnitelma. Seuraavassa on yleinen ohjeistus suunnitelmasta, jonka sisältö voi poiketa eri koulutusaloilla.

 • Sisällys
  • opinnäytetyön raportin alustava sisällys
 • Johdanto
  • Perustellaan aiheen valinta: ajankohtaisuus, sen kytkeytyminen laajempaan yhteyteen tekijän omat motiivit
  • Esitellään opinnäytetyön fokuksena oleva kehittämistehtävä ja kehittämistehtävän yhteys koulutusalaan sekä työelämän kehittämiseen
  • Esitellään työelämäyhteys ja yhteistyötahot
  • Esitellään työssä käytettävät keskeiset käsitteet
 • Tavoitteet ja rajaus
  • Esitellään mahdollisimman täsmällisesti työn tavoitteet ja rajaus.
  • Kysymyksenasettelu ja tiedonhankintamenetelmät: esitetään kysymykset, jotka ratkaisemalla halutaan saada kehittämistehtävään vastaus
  • Kuvataan aineiston keruu ja analyysimenetelmä
 • Koulutusalan ja kehittämistehtävän kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys)
  • Esitetään tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys), jossa kuvataan ja tarkastellaan aiemmista aihetta käsittelevistä tai sivuavista tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta, sekä
  • suhteutetaan teoreettinen aines omaan aiheeseen.
 • Tavoiteltavat tulokset
  • Esitetään tavoiteltavat tulokset ja niiden raportointi

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa työn ohjaavalla opettajalla.