Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

2.4 Työn raportointi

Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan Centria-ammattikorkeakoulun raportointiohjeen mukaisesti. Raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä huomioimalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet (http://www.tenk.fi/htk-ohje/hyva-tieteellinen-kaytanto). Esimerkkeinä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista raportoinnissa ovat mm. muiden tutkijoiden / tekijöiden osuuden vähättely julkaisuissa ja puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin, tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi, tulosten puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen ja luvaton lainaaminen eli plagiointi.

Työn kirjallinen raportointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Viestinnän opettaja ja ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös työelämän edustajalle. Opiskelija korjaa ja täydentää työtä saamansa palautteen perusteella.