Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

ROOLIT WIHISSÄ

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka toimii työkaluna opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöhön liittyvä viestintä tapahtuu Wihi-järjestelmässä (opinnäytetyön välipalautukset, viestit, ulkopuolisen antama palaute, plagioinnin tunnistus sekä arviointi).

Wihi on tarkoitettu opiskelijoille, opinnäytetyön ohjaajille/tarkastajille ja koordinaattoreille.

 • Kirjaudu Wihiiin Centrian käyttäjätunnuksellasi osoitteessa: https://centria.wihi.fi
 • Wihiin löytyy linkit myös Centraalista ja Pepin työpöydiltä.
 • Tukea Wihin käyttöön ja opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin saat lähettämällä viestiä osoitteeseen wihi@centria.fi
 • Koordinaattorin, ohjaajan ja tarkastajan on hyvä tutustua myös opiskelijan Wihi-ohjeeseen

Koordinaattori

 • Jokaiselle koulutukselle on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan ja tarvittaessa lisäohjaajan. Samalla koordinaattori tulee hyväksyneeksi opiskelijan aihe-ehdotuksen.
 • Valitsee ohjaajan tai lisäohjaajan vastuuarvioijaksi, joka arvioi Wihissä opiskelijan tekemän opinnäytetyön.
 • Lisää työlle tarkastajan, joka toimii opinnäytetyön kielentarkastajana. Kielentarkastaja arvioi Wihissä opinnäytetyön arviointikohteet sovitulla tavalla.
 • Seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti.
 • Voi lisätä ja vaihtaa opiskelijoita projektiin myöhemmin.
 • Voi vaihtaa opiskelijan opiskeluoikeuden. HUOM! Vaatii luvan Wihin pääkäyttäjältä.
 • Voi poistaa opinnäytetyöprojektin. HUOM! Vaatii luvan Wihin pääkäyttäjältä.
 • Voi palauttaa opinnäytetyöprojektin vaiheita takaisinpäin. Tätä tehtävä vain poikkeustapauksissa. Jos esim. vaihe 1/3 on hyväksytty, tästä on jo siirtynyt Peppiin opintosuoritus.
 • Voi palauttaa jo arvioidun työn uudelleen arvioitavaksi.

 

Ohjaaja/lisäohjaaja

 • Ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta.
 • Arvioi vaiheen siinä vaiheessa, kun se on suoritettu hyväksytysti.
 • Tarkastaa ja hyväksyy/hylkää plagioinnin tarkastuksen. (Tätä toimintoa ei ole lisäohjaajalla)
 • Ohjaaja (vastuuarvioija) tekee loppuarvioinnin arviointilomakkeelle.
 • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisn (Theseuksen julkaisulinkki), jolloin loppuarviointi (numeerinen) siirtyy Peppiin.

 

Tarkastaja

 • Opinnäytetyön kieliasun tarkastaja, joka näkee opinnäytetyöprojektien vaiheiden sisällöt, kun ohjaaja on hyväksynyt vaiheen 2/3.
 • Kielentarkastaja arvioi Wihissä opinnäytetyön arviointikohteet sovitulla tavalla.

 

Opiskelija

 • Aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä ja lähettää sen hyväksyttäväksi.
 • Edistää opinnäytetyötään ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja/tai väliraportin ohjausta varten.
 • Lähettää työn plagioinnin tarkastukseen.
 • Lähettää työn tekstinohjaukseen ja tarvittaessa toimeksiantajalle.
 • Tallentaa julkaistun työn linkin (Theseus-linkki) ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.
 • Opinnäytetyön ollessa valmis, arvioita ja julkaistun työn linkin ollessa hyväksytty, opiskelija tulostaa/tallentaa itselleen Wihistä arviointilausunnon.

Opinnäytetyö koostuu kolmesta opintojaksosta, joiden laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on 5 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 op. Wihissä opinnäytetyön opintojaksot on jaettu eri vaiheisiin ja vaiheiden suorittaminen vaatii aktiivisuutta niin opiskelijalta kuin ohjaajaltakin.

 

Opintojakso: Opinnäytetyö, suunnittelu (5op/AMK ja 10op/YAMK)

 • Aihe-ehdotus -vaihe
  • Opiskelija aloittaa työn laatimalla Wihissä aihe-ehdotuksen. Jos työn tekijöitä on useampi, yksi työn tekijöistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan. Jokaisen opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus lähtee koulutuksen koordinaattorille hyväksyttäväksi. Koordinaattori voi pyytää ehdotukseen tarkennuksia ennen sen hyväksymistä.
  • Koordinaattori lisää työlle ohjaajan ja tarkastajan, samassa yhteydessä aihe-ehdotus tulee hyväksytyksi.
 • Aikataulu ja tehtävät -vaihe
  • Opiskelija suunnittelee alustavan aikataulun opinnäytetyön eri vaiheille ja voi tallentaa opinnäytetyöhön liittyviä tehtäviä.
  • Ohjaaja ohjaa opiskelijaa tehtävien laatimisessa ja katsoo, että opiskelijan laatima aikataulu työn eri vaiheille on realistinen. Ohjaaja voi tarvittaessa vielä pyytää opiskelijaa tarkentamaan aihe-ehdotusta.
  • Opiskelijan laatimat tehtävät voivat liittyä koulutuksen/opinnäytetyön mukaan esimerkiksi seuraaviin asioihin:
   • Aihe-ehdotuksen tarkentaminen (jos ohjaaja tätä haluaa)
   • Opinnäytetyöohjeisiin tutustuminen
   • Tarvittaessa omina tehtävinään: Opinnäytetyösopimus, aineistohallintasuunnitelma, aineistonluovutussopimus, tutkimuslupa, henkilörekisteriote
   • Kirjallisuuteen tutustuminen, aineiston keruu, kyselylomakkeen laatiminen jne.
   • Tekstinohjaukseen osallistuminen
   • Työn lähettäminen kieliasun arviointiin
   • Abstraktin lähettäminen englannin kielen opettajalle
   • Kypsyysnäytteen kieli (tarkistettava ohjaajan kanssa, millä kielellä kypsyysnäyte kirjoitetaan ja opiskelijan on hyvä merkitä tämä omaan tehtäväluetteloon ylös)
   • Kypsyysnäytteen ajankohta (kirjoittaako opiskelija kypsyysnäytteen uusintatenttipäivänä, ohjaajan järjestämänä ajankohtana kampuksella/verkossa tms.)
   • Aloitus ja loppuseminaari (riippuen koulutuksesta)
   • Opponointi
   • Mediatiedotteen kirjoittaminen (YAMK)
   • Itsearviointi
  • Lopuksi ohjaaja hyväksyy vaiheen.
 • Opinnäytetyö 1/3 -vaihe
  • Opiskelija edistää opinnäytetyötään, ohjaaja antaa palautetta ja viestii opiskelijan kanssa.
  • Ohjaaja hyväksyy vaiheen, jolloin Peppiin siirtyy suoritustieto opinnäytetyön ensimmäisestä opintojaksosta arvosanalla hyväksytty. Lisäksi Peppiin siirtyy opinnäytetyön hankkeistustieto (kyllä/ei) ja mahdolliset TKI-pisteet.

 

Opintojakso: Opinnäytetyö, toteutus (5op/AMK ja 10op/YAMK)

 • Opinnäytetyö 2/3 -vaihe
  • Opiskelija edistää työtään ja ohjaaja antaa palautetta ja viestii opiskelijan kanssa.
  • Tämä vaihe sisältää opinnäytetyön kieliasuun liittyvän tekstinohjauksen. Ohjaaja antaa tästä opiskelijalle lisätietoa.
  • Ohjaaja hyväksyy vaiheen, jolloin Peppiin siirtyy suoritustieto opinnäytetyön toisesta opintojaksosta arvosanalla hyväksytty.

 

Opintojakso: Opinnäytetyö, raportointi ja viimeistely (5op/AMK ja 10op/YAMK)

 • Opinnäytetyö 3/3 -vaihe
  • Opiskelija viimeistelee työnsä ohjaajan palautteiden mukaisesti ja palauttaa lopullisen työn arvioitavaksi.
  • Opiskelija laatii abstraktin ja lähettää sen tarkistettavaksi ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Opiskelija lähettää työn kieliasun tarkistukseen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. HUOM! Opiskelijan tulee lähettää työ kieliasun tarkistukseen viimeistään 4 viikkoa ennen toivomaansa arviointipäivää.
  • Opiskelija asettaa työnsä plagioinnin tarkistukseen. Ohjaaja tarkistaa analyysin ja hyväksyy/hylkää plagioinnin tarkistuksen.
  • Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Opinnäytetyön arvosanan vienti rekisteriin -vaihe
  • Tarkastaja arvioi opinnäytetyön kieliasun ja tallentaa arvion kirjallisen tuotoksen osalta.
  • Vastuuarvioija (useimmiten ohjaaja) arvioi työn viimeisenä ja ottaa arvioinnissa huomioon myös tarkastajan arvioinnin. Vastuuarvioijan arvioinneista lasketaan opinnäytetyön lopullinen arvosana (numeerinen).
  • Opiskelija julkaisee työnsä Theseuksessa joko julkisessa tai käyttörajatussa kokoelmassa. Opiskelija tallentaa Wihiin työlle Theseus-linkin eli opinnäytetyön pysyvän URN-osoitteen. Ohjaaja tarkistaa ja hyväksyy linkin.
  • Kun opiskelijan työn arviointi on tallennettu ja julkaistun työn linkki on hyväksytty, opiskelija pääsee tutustumaan arviointilausuntoon Wihissä ja lataamaan sen itselleen.
  • Viimeisen vaiheen hyväksytty suorittaminen tuottaa Peppiin opiskelijalle opintosuorituksen opinnäytetyön kolmannesta opintojaksosta numeerisella arvosanalla. Samalla aiemmista opintojaksoista annetut hyväksytyt arvosanat päivittyvät numeeriseen arvosanaan. Lisäksi Peppiin siirtyy tieto opinnäytetyön nimestä.

Koordinaattori asettaa itselleen koulutukset

Koordinaattori käy ensimmäisen kerran kirjautuessaan Wihiin asettamassa oman profiilin asetuksissa itselleen ne koulutusohjelmat, joissa toimii koordinaattorina. Tällä tavalla koordinaattori saa sähköpostiinsa ilmoitukset oman koulutusohjelman opiskelijoiden lähettämistä aihe-ehdotuksista. Huom! Tarkoitus on, että kullakin koulutuksella on yksi nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa aihe-ehdotusten hyväksymisestä ja ohjaajien liittämisestä opinnäytetyöprojekteille.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa koordinaattori määrittää itselleen koulutusohjelmat

 

Sähköpostiviestien lähetyksen asetukset

Koordinaattori ja ohjaaja valitsevat asetuksista lähetetäänkö Wihistä sähköpostia jokaisesta tapahtumasta vai tapahtumat koosteena edelliseltä päivältä tai viikolta. Sähköposti-ilmoituksia ei kannata estää kokonaan.

Valitse sivun oikean yläreunan profiilin alta Asetukset.

Voit määritellä, kuinka usein saat sähköpostiisi koonnin aihe-ehdotuksista ja muista tapahtumista:

 • Ei lähetystä
 • Välitön lähetys
 • Päivittäinen koonti (suositellaan ottamaan tämä käyttöön)
 • Viikottainen koonti

Jos valitset viikottaisen koonnin, voit valita, minä viikonpäivänä saat sen. Koonti lähetetään n. klo 8 aamulla.

 

Automaattiset sähköpostiviestit

Koordinaattori voi tilata haluamiensa koulutusten tiedotteet:

 • Uusi aihe-ehdotus on saapunut
 • Opiskelija on lähettänyt viestin aihe-ehdotukseen
 • Ohjaaja on hylännyt hänelle ehdotetun projektin

Ohjaaja saa sähköpostiinsa automaattisia viestejä, kun:

 • Merkitty ohjaajaksi opinnäytetyöprojektille
 • Uudesta aihe-ehdotuksesta
 • Projektiin on lisätty uusi opiskelija
 • Opiskelija lisännyt liitetiedoston (saman sisältöinen viesti tulee ohjaajalle, kun opiskelija lähettää tiedoston plagioinnin tarkastukseen)
 • Opiskelija lisännyt viestin
 • Plagioinnin tarkistus valmis

Opiskelija saa sähköpostiin automaattisia viestejä, kun:

 • Opiskelija kutsutaan opinnäytetyöprojektiin
 • Koordinaattori kommentoi aihe-ehdotusta
 • Koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja opiskelijan työlle on nimetty ohjaaja
 • Opiskelijan opinnäytetyöprojektiin on lisätty uusi opiskelija
 • Ohjaaja on lähettänyt viestin
 • Ohjaaja on lisännyt tiedoston
 • Opinnäytetyön vaiheelle opiskelijan asettama määräaika lähenee

Koordinaattorit on sovittu koulutuksittain ja heille on Peppiin asetettu Wihi-koordinaattorin rooli. Koordinaattorilla on sekä ohjaajan että koordinaattorin rooli Wihissä. Tarkista Wihin oikeasta yläkulmasta profiilin asetuksista, millä roolilla olet kirjautuneena Wihiin. Roolin voi vaihtaa viemällä hiiren profiilin päälle. Koordinaattorin roolilla näet ja käsittelet mm. opiskelijoiden lähettämiä aihe-ehdotuksia, lisäät opinnäytetyöprojekteille ohjaajan ja tarkastajan sekä seuraat koulutuksesi opinnäytetöiden edistymistä.

Opiskelija laatii Wihissä aihe-ehdotuksen, josta koordinaattorille tulee sähköpostiin heräte (asetukset kohta 3.1). Jos opinnäytetyöllä on useampi tekijä, niin yksi opiskelija laatii Wihiin aihe-ehdotuksen ja laittaa sen muille ryhmäläisille (opiskelijoille) hyväksyttäväksi. Kun kaikki opinnäytetyön jäsenet ovat hyväksyneet aihe-ehdotuksen voi koordinaattori hyväksyä aihe-ehdotuksen ja lisätä ohjaajan työlle. Tiedoksi: Jos opinnäytetyöllä useampi tekijä, Wihin kautta jokaiselle tulee sama arviointi, ei ole mahdollista eriyttää.

 

Opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen hyväksyminen

Koordinaattori voi halutessaan hyväksyä opiskelijan laatiman aihe-ehdotuksen ennen kuin hän kiinnittää opinnäytetyöprojektille ohjaajat. Vaihtoehtoisesti koordinaattori voi hypätä suoraan ohjeen kohtaan 'Lisää työlle ohjaaja ja tarkastaja', jolloin aihe-ehdotus hyväksytään automaattisesti, kun työlle liitetään ohjaaja.

Jos opinnäytetyö tehdään ryhmätyönä, voit hyväksyä ehdotuksen vasta kun kaikki ryhmän jäsenet ovat hyväksyneet kutsunsa.

1. Siirry Aihe-ehdotuksen näkymään, jolloin näet listan opiskelijoiden lähettämistä aihe-ehdotuksista ja voit tarvittaessa suodattaa koulutusohjelmatiedolla listaa.

Huom! Tässä vaiheessa työn nimi on alustava ja sitä voidaan myöhemmin vaihtaa.
Kun valitset ohjelman Koulutusohjelma-pudotusvalikosta, valintasi tallentuu käynnissä olevalle ja tuleville istunnoille kunnes vaihdat sen. Sama valinta näkyy kaikilla sivuilla (Aktiiviset projektit, Julkaisuvaiheen projektit jne.).

2. Siirry opiskelijan lähettämään aihe-ehdotukseen klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Kuvankaappaus Wihin aihe-ehdotusten sivusta

 

3. Tarkista aihe-ehdotus Opinnäytetyön tiedot -kohdasta ja hyväksy se Hyväksy aihe-ehdotus -painikkeella. Jos aihe-ehdotusta ei voi vielä hyväksyä ja opiskelijan tulee tässä vaiheessa tarkentaa/täydentää aihe-ehdotusta, laita täydennyspyyntö opiskelijalle Wihin aihe-ehdotusvaiheen Viestit-toiminnolla.

Kuvankaappaus Wihin hyväksy aihe-ehdotus -painikkeesta

 

Lisää työlle ohjaaja ja tarkastaja

Koordinaattori lisää opinnäytetyölle ohjaajan ja tarkastajan. Jos et ole vielä hyväksynyt aihe-ehdotusta, ohjaajien lisääminen siirtää sen automaattisesti hyväksytyksi.

Jos työllä on useampi ohjaaja, yksi on valittava vastuuarvioijaksi. Tarkastaja on kieliasun tarkastaja, eli kieltenopettaja. Ohjaajat saavat sähköposti-ilmoituksen uudesta opinnäytetyöprojektista, johon heidät on lisätty.

1. Siirry Wihin yläreunasta Aihe-ehdotukset -näkymään, jolloin näet listan opiskelijoiden lähettämista aihe-ehdotuksista ja voit tarvittaessa suodattaa koulutusohjelmatiedolla listaa.

Kun valitset ohjelman Koulutusohjelma-pudotusvalikosta, valintasi tallentuu käynnissä olevalle ja tuleville istunnoille kunnes vaihdat sen. Sama valinta näkyy kaikilla sivuilla (Aktiiviset projektit, Julkaisuvaiheen projektit jne.)

Huom! Tässä vaiheessa työn nimi on alustava ja sitä voidaan myöhemmin vaihtaa.

2. Valitse opiskelijan riviltä valintaruutu (2a) ja klikkaa Lisää ohjaaja/tarkastaja -painiketta (2b).

Kuvankaappaus Wihistä, kuinka työlle lisätään ohjaaja

 

3. Valitse ponnahdusikkunalla Lisää -painike, syötä hakukenttään ohjaajan nimi (tai osa nimestä) ja valitse henkilö pudotusvalikosta. Määritä henkilölle rooli (ohjaaja, lisäohjaaja, tarkastaja) radionapeilla ja valintaruuduilla. Valitse vastuuarvioija ohjaajista.

4. Lopuksi valitse Lähetä.

Kuvankaappaus Wihistä, kuinka henkilölle lisätään rooli

 

Ohjaaja - opinnäytetyön vastuuohjaaja, voidaan valita myös vastuuarvioijaksi.

Lisäohjaaja - jos opinnäytetyöllä on useampi ohjaaja, niin muut ohjaajat ovat lisäohjaajia, joilla on samat oikeudet kuin ohjaajalla lukuun ottamatta oikeutta nähdä plagioinnin tarkistuksen tulosta.

Vastuuarvioija - Vastuuarvioijaksi voidaan valita kuka tahansa ohjaajista ja tarkastajista. Vastuuarvioija arvioi työn viimeisenä ja ottaa arvioinnissa huomioon myös tarkastajan arvioinnin. Vastuuarvioijan arvioinneista lasketaan opinnäytetyön lopullinen arvosana.

Tarkastaja - Arvioijaksi valitut henkilöt osallistuvat opinnäytetyön arviointiprosessiin. Arvioijilta vaaditaan arvioinnit. Jos henkilölle valitaan pelkkä arvioijan rooli, hänet merkitään projektiin tarkastajaksi. Tarkastajat pääsevät katselemaan viestinvaihtoa ja tiedostoja (vaiheesta 3/3 lähtien). Tarkastajat osallistuvat arviointiprosessiin, mutta eivät muutoin voi osallistua opinnäytetyöprosessiin. Ohjaajalle tai lisäohjaajalle voi tarvittaessa myös laittaa tarkastajan rooli, ellei hän ole jo vastuuarvioija.

 

Roolit ja arvioija sosiaali- ja terveysalalla

Ohjaaja: lehtori
Lisäohjaaja, vastuuarvioija: koulutusalapäällikkö
Tarkastaja: kieltenopettaja

 

Roolit ja arvioija musiikissa

Ohjaaja, vastuuarvioija: lehtori
Lisäohjaaja: tarvittaessa
Tarkastaja: kieltenopettaja

 

Roolit ja arvioija muissa koulutuksissa

Ohjaaja, vastuuarvioija: opinnäytetyön ohjaaja
Lisäohjaaja: tarvittaessa
Tarkastaja: kieltenopettaja

 

Ohjaajien ja tarkastajien vaihtaminen opinnäytetyöprojektille

Koordinaattori ja ohjaaja voivat muokata ohjaajia ja tarkastajia opinnäytetyöprojektille projektin eri vaiheissa. Pääasiassa kuitenkin koordinaattori käyttää tätä toimintoa, koska vaikuttaa työaikasuunnitteluun.

Kuvankaappaus Wihistä, kuinka muokata ja vaihtaa ohjaajaa sekä tarkastajaa

 

Opiskelijoiden lisääminen projektiin ja opiskeluoikeuden vaihtaminen

Opinnäytetyöprojektin Opiskelija -alueella koordinaattori voi

- Lisätä useamman opiskelijan opinnäytetyöprojektiin. Toisessa opinnäytetyöprojektissa olevia opiskelijoita ei voi lisätä.
- Vaihtaa opiskelijan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeuden vaihtopainikkeella tulevat valittavaksi opiskelijan kaikki voimassa olevat opiskeluoikeudet. Opiskeluoikeuden vaihtamisesta tulee tieto tapahtumalokiin. Tätä toimintoa ei tule käyttää. Vaatii ensin yhteydenoton pääkäyttäjään.

Kuvankaappaus Wihistä, opiskelijan lisääminen opinnäytetyöprojektiin

 

Opinnäytetöiden seuraaminen ja raporttinäkymä

Koordinaattorin on hyvä aika ajoin käydä Wihissä seuraamassa oman koulutuksen opinnäytetöiden edistymistä.

Wihin etusivulla koordinaattori näkee uusimmat opiskelijoiden lähettämät aihe-ehdotukset. Etusivun Hitaimmin edistyneet projektit -osiossa näkyvät työt, joita ei ole aloitettu tai joissa opiskelijan viimeisimmästä toiminnasta on kulunut viikkoja. Projektit on listattu aikajärjestykseen sen mukaan, minkä etenemisestä on kulunut eniten aikaa.

Aktiivisuus -sarakkeen ikoni muuttuu työn edistymisen mukaan.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa näkyvillä projektin etenemisestä kertovat ikonit.

Aihe-ehdotukset näkymässä koordinaattori voi selata aihe-ehdotuksia koulutusohjelmittain tai aihe-ehdotuksen tilan mukaisesti. Kun koordinaattoreita on useita, löytyy oman koulutuksen aihe-ehdotukset suodattamalla näkymää koulutusohjelmatiedolla. Koordinaattori voi tarvittaessa tehdä opiskelijan puolesta myös aihe-ehdotuksen Wihiin.

Aktiiviset projektit -näkymässä voi selata aktiivisia, meneillään olevia opinnäytetyöprojekteja, koulutusohjelmittain tai koulutusmuodon mukaisesti.

Julkaisuvaiheen projektit -näkymässä voi selata koulutusohjelmittain opinnäytetyöprojektejä, joiden loppuarviointi on viimeistelemättä. Opinnäytetyöprojekti näkyy tässä näkymässä, kun ohjaaja on tehnyt arvioinnin, mutta ei ole vielä vahvistanut opinnäytetyön julkaisun linkkiä. Numeerinen arviointi siirtyy Peppiin vasta, kun ohjaaja on hyväksynyt julkaisulinkin.

Raporttinäkymästä voi selata koulutuksittain opinnäytetöiden etenemistä. Raportti-näkymästä näkee kokonaiskuvan siitä, missä vaiheessa eri koulutusohjelmien opinnäytetyöt ovat. Jos haluat tarkastella tietyn opettajan ohjaamia opinnäytetöitä, valitse koulutus ja sitten opettajan nimi.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa tarkastellaan tietyn opettajan ohjaamia opinnäytetöitä.

 

Arkistoidut työt -näkymässä voit selata koulutuksittain arkistoituja opinnäytetyöprojekteja.

Projektien haku -näkymässä voi hakea opinnäytetyöprojektia opiskelijan nimen tai opiskelijanumeron avulla. Haku kohdistuu hyväksyttyihin aihe-ehdotuksiin sekä aktiivisiin ja arkistoituihin projekteihin. Tässä näkymässä voi hakea myös luonnostilassa olevia projekteja.

 

Koordinaattori hyväksyy opiskelijan tekemän aihe-ehdotuksen ja valitsee opinnäytetyöprojektille ohjaajan ja tarkastajan. Tästä tulee sähköpostiviesti ohjaajalle. Tämän jälkeen ohjaaja näkee opiskelijan opinnäytetyöprojektin Wihissä etusivun "Aktiiviset projektit" -otsikon alla.

Pelkästään tarkastajan roolin omaava henkilö (esim. kieliasun arvioija) näkee opinnäytetyöt Wihissä vaiheen 1/3 hyväksymisen jälkeen. Tarkastaja näkee Wihissä opinnäytetyöprojektin kaikkien vaiheiden sisällöt, myös luottamukselliset tiedostot. Tarkastaja ei voi kuitenkaan tallentaa opinnäytetyöprojektille liitetiedostoja eikä lähettää viestejä.

Wihin yläreunasta liikutaan eri vaiheissa oleviin opinnäytetyöprojekteihin.

Etusivulta ohjaaja näkee ne opinnäytetyöt, joihin hänet on kiinnitetty ohjaajaksi. Etusivulla on koonti eri vaiheessa olevista aktiivisista opinnäytetyöprojekteista.

Opiskelijan opinnäytetyöprojektin ohjausnäkymään siirrytään klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa näkyy aktiiviset projektit -sivu

Wihin etusivulta voi seurata opinnäytetyöprojektien etenemistä
värillisten ikonien avulla.
Aktiivisuusmerkintä muuttuu, kun opiskelijalla on tapahtumia
projektilla (esim. päivämääriä, tehtäviä, viestejä, tallennettuja tiedostoja).

Kuvankaappaus Wihin aktiivisuusmerkintöjen selitteistä

Opinnäytetyön ohjausnäkymässä vasemmalla puolella näkyvät opinnäytetyön eri vaiheiden työtilat, jotka sisältävät kommunikointiin tarkoitetut työkalut. Ohjaaja hyväksyy kunkin vaiheen, jolloin avautuu seuraavan vaiheen työtila ja sille omat työkalut. Oikealla näkyvät opiskelijan (tai opiskelijoiden) tiedot, opinnäytetyön tiedot (aihe-ehdotusvaiheessa tallennetut tiedot), ohjaajien tiedot, toimeksiantajan tiedot, tapahtumaloki sekä sidosryhmien lausunnot. Näkymän yläreunasta löytyvät painikkeet Hyväksy vaihe ja Ota luottamuksellinen alue käyttöön.

Kuvankaappaus Wihin opinnäytetyön ohjausnäkymästä

 

 

Viestit ja viestien lähettäminen

Voit lukea opiskelijan lähettämän viestin.

Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla

 1. Kirjoita viesti
 2. Kirjoita tekstikenttään viestin sisältö
 3. Lähetä viesti opiskelijalle valitsemalla Tallenna

Kuvankaappaus Wihin viestit -kentästä

 

 

Tiedostot ja tiedostojen lähettäminen

 1. Avaa opiskelijan lähettämä tiedosto klikkaamalla tiedoston nimeä.
 2. Mikäli haluat lisätä kommenttisi suoraan opiskelijan lähettämään word -dokumenttiin, lataa dokumentti koneellesi. Tee tarvittavat merkinnät suoraan dokumenttiin, tallenna koneellesi ja palauta tiedosto valitsemalla Lisää tiedosto.

Voit tarvittaessa vielä lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin Viestit-toiminnolla.

Kuvankaappaus Wihin tiedostot -kentästä sekä kuvallinen ohje viestien lähettämiseen

 

 

Luottamuksellinen alue

Mikäli opiskelijan työ sisältää luottamuksellista aineistoa, voit määritellä työlle luottamuksellisen tilan käyttöön.

OPINNÄYTETÖIDEN JULKISUUS. Perustuslaki (1999) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999) määrittelee opinnäytetyön julkiseksi asiakirjaksi välittömästi, kun valmis työ vastaan otetaan viranomaisen eli opinnäytetyön ohjaajan toimesta. Näin ollen valmis työ ei voi sisältää luottamuksellista tai salaista, saati sensitiivistä sisältöä. OKM on ohjeistanut asiasta korkeakouluja kirjeellään Opinnäytetöiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/500/2004. Kirjeessä ministeriö ohjeistaa, että ns. luottamuksellinen aineisto voi olla liiteosassa, joka valmiista työstä jätetään pois ja jota ei arvioida. Pois jätetty liiteosa mainitaan tiivistelmässä, että lukijalle selviää, että sellainen on ollut olemassa prosessin aikana.

Kaikki opinnäytetyöt ovat julkisia ja julkaistavassa versiossa ei saa olla luottamuksellista aineistoa. Jos opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa on sopimusteknillisesti määritelty, että työn väliversioissa käytetään luottamuksellista aineistoa, tällöin voi ottaa käyttöön Wihin luottamuksellisen alueen.

 • Luottamuksellinen alue kattaa koko projektin.
 • Jokaisella vaiheella on omat liitteensä, ja vain opiskelija voi lisätä luottamuksellisia liitteitä.
 • Opinnäytetyöprojektin opiskelija(t), ohjaajat ja tarkastajat näkevät projektin luottamukselliset tiedostot.
 • Tarkastajalle kaikki tiedostot, myös luottamukselliset, alkavat näkymään, kun 2/3 vaihe on ohjaajan toimesta hyväksytty.
 • Luottamuksellista tiedostoa ei voi edelleen lähettää kommentoitavaksi ulkopuoliselle.
 • Voit ottaa luottamuksellisen tilan käyttöön valitsemalla Ota luottamuksellinen alue käyttöön.

Kuvankaappaus kuinka ottaa käyttöön Wihin luottamuksellinen tila

 

 • Poistat luottamuksellisen tilan käytöstä valitsemalla Poista luottamuksellinen alue käytöstä. Jos poistat luottamuksellisen alueen käytöstä, ennestään ladatut luottamukselliset tiedostot pysyvät piilotettuina, mutta uusia luottamuksellisia tiedostoja ei voi lisätä.

Kuvankaappaus, jossa ohjeet kuinka Wihin luottamuksellinen tila poistetaan käytöstä

 

 

 

Tehtävät

Mikäli Opinnäytetyön yhteydessä suoritetaan muita tehtäviä, opiskelija laatii tehtävät Wihiin ja aikatauluttaa ne.

 • Opiskelija itse laittaa tehtäville eri vaiheet, joita ovat Ei aloitettu, Aloitettu ja Valmis.
 • Opiskelija voi palauttaa tehtävään liittyvän dokumentin (esim. opinnäytetyösopimuksen tai tutkimusluvan) tarkastettavaksi Wihin kautta liitetiedostona samalla tavalla kuin opinnäytetyöhön liittyvät raportit.
 • Ohjaaja voi tarvittaessa kommentoida tehtäviä Viestit -toiminnolla.

 

 • Koulutusalan tai opinnäytetyön luonteen mukaan tehtävät voivat liittyä esim. seuraaviin asioihin:
  • Aihe-ehdotuksen tarkentaminen (jos ohjaaja tätä haluaa)
  • Opinnäytetyöohjeisiin tutustuminen
  • Tarvittaessa omina tehtävinä: Opinnäytetyösopimus, aineistohallintasuunnitelma, aineistonluovutussopimus, tutkimuslupa, henkilörekisteriote
  • Kirjallisuuteen tutustuminen, aineiston keruu, kyselylomakkeen laatiminen jne.
  • Tekstinohjaukseen osallistuminen
  • Työn lähettäminen kieliasun arviointiin
  • Abstraktin lähettäminen englannin kielen opettajalle
  • Kypsyysnäytteen kieli (tarkistettava ohjaajan kanssa, millä kielellä kypsyysnäyte kirjoitetaan ja opiskelijan on hyvä merkitä tämä omaan tehtäväluetteloon ylös)
  • Kypsyysnäytteen ajankohta (kirjoittaako opiskelija kypsyysnäytteen uusintatenttipäivänä, ohjaajan järjestämä ajankohtana kampuksella/verkossa tms.)
  • Aloitus ja loppuseminaari (riippuu koulutuksesta)
  • Opponointi
  • Mediatiedotteen kirjoittaminen (YAMK)
  • Itsearviointi
  • jne.
Opiskelijan laatimat tehtävät näkyvät ohjaajalle kunkin
vaiheen kohdalla riippuen tehtävän ja vaiheen ajoituksesta.
Kuvankaappaus Wihin ohjaajan näkymän tehtävät -osiosta

 

 

Aktiivisuusmerkinnän lisääminen

Ohjaaja voi lisätä opinnäytetyöprojektille aktiivisuusmerkintöjä. Aktiivisuusmerkinnät näkyvä koordinaattorille, ohjaajille ja tarkastajille, mutta ei opiskelijalle.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa kuvalliset ohjeet aktiivisuusmerkinnän lisäämiseen

Opiskelijan luomien tehtävien eteneminen tuottaa automaattisesti aktiivisuusmerkintöjä, kuten Tehtävä luotu ja Tehtävä aloitettu.

Koordinaattori hyväksyy opiskelijan tekemän aihe-ehdotuksen samalla kun lisää opinnäytetyöprojektille ohjaajan. Ohjaaja voi vielä tarvittaessa pyytää opiskelijaa tarkentamaan Wihiin opinnäytetyön aihe-ehdotuksen tietoja lähettämällä Wihin kautta viestiä opiskelijalle.

Opiskelija voi muokata opinnäytetyötään koskevia tietoja työn edetessä (esim. työn nimeä).

Kuvankaappaus Wihin opinnäytetyön tiedot -sivusta

Kun aihe‐ehdotus on hyväksytty, avautuu opinnäytetyön seuraava työtila: Aikataulu ja tehtävät. Tässä vaiheessa opiskelija asettaa eri vaiheille alustavat määräajat. Opiskelijan työn on oltava valmiina arvioitavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen toivottua arviointipäivää.

 

Aikataulu ja tehtävät vaiheen hyväksyminen

Kun opiskelija on edennyt opinnäytetyössään vaiheen edellyttämällä tavalla, hyväksy vaihe.

 

 1. Valitse sivun yläreunassa Hyväksy vaihe.
  • Vahvista vaihe -ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Täydennä Viesti-kenttään sopiva teksti vaiheen hyväksymisestä.
 3. Valitse Hyväksy.
  • Vaiheen päivittyminen näkyy opiskelijalle, koordinaattorille, ohjaajille ja tarkastajille Wihissä. Opiskelijan keskeneräiset tehtävät siirtyvät projektin seuraavaan vaiheeseen.
  • Näet vaiheen hyväksymispäivämäärän pitämällä osoitinta sen nimen vieressä olevan puhekuplan päällä.
 4. Lähetä opiskelijalle erikseen viesti Wihin kautta vaiheen hyväksymisestä. Opiskelija ei muutoin saa tietoa vaiheen hyväksymisestä.

Kuvankaappaus Wihistä ja kuvalliset ohjeet kuinka vaihe merkitään hyväksytyksi

1/3 ja 2/3 vaiheissa opiskelija palauttaa työstään version/versioista Wihiin ohjaajan kommentoitavaksi. Tarvittaessa liitettä työstetään useampi kierros aina asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen saakka. Ohjaaja antaa opiskelijalle palautetta palauttamalla Wihin kautta hänelle kommentoidun dokumentin tai kirjoittamalla palauteviestiä.

Opiskelija voi tarvittaessa päivittää tämän tai tulevien vaiheiden tavoiteaikataulua sekä tarkistaa itselleen asettamia tehtäviä, luoda uusia tai päivittää aiemmin laadittujen tehtävien tilannetietoa.

Kun opiskelija on palauttanut vaiheessa 2/3 opinnäytetyöstään väliversion, muuttuu Aktiivisuus-merkintä Kuvassa aktiivisuusmerkintä synboli Wihistä. 

Kuvankaappaus Wihin aktiiviset projektit -näkymästä

 

Vaiheessa 2/3 tarkastajalle alkaa näkymään opiskelijan opinnäytetyön ohjausnäkymä Wihissä. Tarkastaja näkee vaiheessa 1/3 tallennetut tiedostot, myös luottamukselliset.

 

1/3 vaiheen hyväksyminen

Kun opiskelija on edennyt opinnäytetyössään vaiheen edellyttämällä tavalla, hyväksy vaihe.

 

 1. Valitse sivun yläreunassa Hyväksy vaihe.
  • Vahvista vaihe -ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Täydennä Viesti-kenttään sopiva teksti vaiheen hyväksymisestä.
 3. Mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu, tallenna opinnäytetyön kokonais- TKI-pisteet (0-15 op/AMK tai 0-30 op/YAMK). Huomioi, että TKI-pisteitä ei voi lisätä jälkikäteen. TKI-pisteet jakaantuvat Pepissä kaikille opinnäytetyön opintojaksoille.
 4. Valitse Hyväksy.
  • Peppiin opiskelijan HOPSille siirtyy suoritustieto opinnäytetyön ensimmäisestä opintojaksosta Opinnäytetyö, suunnittelu (AMK‐töissä 5 op, YAMK töissä 10 op) arvosanalla hyväksytty.
 5. Lähetä opiskelijalle erikseen viesti Wihin kautta vaiheen hyväksymisestä. Opiskelija ei muutoin saa tietoa vaiheen hyväksymisestä.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa kuvalliset ohjeet vaiheen hyväksymiseen

 

 

Tekstinohjaus opinnäytetyöprosessin aikana

Opiskelija osallistuu vaiheessa 2/3 tekstinohjaukseen, jolloin opiskelija saa kieliasuun liittyvää tekstinohjausta kirjoittamastaan opinnäytetyöraportistaan.

 Tekstinohjauksessa:

 • Opiskelija tutustuu itsenäisesti its-työtilassa olevaan tekstinohjauksen materiaaliin.
 • Opiskelija lähettää Wihin kautta (Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle -toiminto) omasta opinnäytetyöraportistaan tekstikatkelman kieliasun tarkastajalle Word-muodossa.
 • Kieliasun tarkastaja saa automaattisen viestin Wihistä kommentointia odottavasta dokumentista. Sähköpostissa on linkki opiskelijan lähettämään viestiin ja tiedostoon (tarkastajan ei tarvitse kirjautua tässä vaiheessa Wihiin).​ 
 • Kieliasun tarkastaja antaa palautetta tekstistä ja antaa tarvittavat jatko-ohjeet Wihin kautta.
 • Ohjaaja voi lukea kieliasun tarkastajan palautteen Wihin sidosryhmälausunnon kautta.

 

Ohjaaja antaa opiskelijalle tekstinohjauksesta lisätietoa ja varmistaa, että opiskelija ymmärtää, mitä tämän tulee tehdä.

Kieliasun tekstinohjauksesta vaiheessa 2/3 ja arvioinnista vaiheessa 3/3 vastaa Wihiin nimetty (kieliasun) tarkastaja.

 

2/3 vaiheen hyväksyminen

Kun opiskelija on edennyt opinnäytetyössään vaiheen edellyttämällä tavalla, hyväksy vaihe.

 

 1. Valitse sivun yläreunassa Hyväksy vaihe.
  • Vahvista vaihe -ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Täydennä Viesti-kenttään sopiva teksti vaiheen hyväksymisestä.
 3. Valitse Hyväksy.
  • Vaiheen hyväksymisen yhteydessä Peppiin opiskelijan HOPSille siirtyy suoritustieto opinnäytetyön toisesta opintojaksosta Opinnäytetyö, toteutus (AMK‐töissä 5 op, YAMK töissä 10 op) arvosanalla hyväksytty.

Lähetä opiskelijalle erikseen viesti Wihin kautta vaiheen hyväksymisestä. Opiskelija ei muutoin saa tietoa vaiheen hyväksymisestä.

Kuvankaappaus Wihistä, sekä kuvallinen ohje vaiheen hyväksymiseen

 

Opiskelija

 • lähettää työnsä tarvittaessa toimeksiantajalle lausunnolle Wihin kautta
 • lähettää työnsä englanninkielisen abstraktin tarkastukseen ohjaajan antamien ohjeiden mukaan
 • lähettää opinnäytetyönsä word-tiedostona kieliasun arviointiin ja ohjaajan arvioitavaksi
 • asettaa arviointiin palauttamansa opinnäytetyöversion pdf-muodossa plagioinnin tarkastukseen
 • kirjoittaa kypsyysnäytteen ohjaajan kanssa sovittuna aikana (kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä)
 • tekee annetut korjaukset opinnäytetyöhönsä ja palauttaa uuden version ohjaajan arvioitavaksi
 • kun ohjaaja antaa luvan, tallentaa lopullisen opinnäytetyön version Theseukseen ja Theseus-linkin Wihiin

Ohjaaja

 • tarkistaa plagioinnintarkastusraportin ja hyväksyy/hylkää tarkastuksen
 • sopii opiskelijan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ja tarkistaa opiskelijan koulusivistyskielen
 • ohjaa opiskelijaa lähettämään työnsä abstraktin tarkastajalle ja kieliasun tarkastukseen
 • (ohjaaja/vastuuarvioija) tallentaa opinnäytetyön arvioinnin sen jälkeen, kun tarkastaja on tallentanut arvioinnin
 • hyväksyy opiskelijan tallentaman opinnäytetyön Theseus-linkki

Tarkastaja

 • kieliasun arvioija antaa opiskelijalle palautetta sidosryhmälausunnon kautta
 • kieliasun arvioija arvioi sovitulla tavalla Wihissä opinnäytetyön arviointikohteet

 

Sidosryhmän lausunto

Sidosryhmän lausunnoista löytyvät palautteet, jotka opiskelija saa muilta kuin opinnäytetyön ohjaajalta (esim. abstraktin ja kieliasun tarkistus, toimeksiantajan palaute). Palautteista ei tule automaattista sähköpostiviestiä, mutta ne ovat luettavissa ohjaajalla ja tarkastajalla Wihissä.

Opiskelija voi lähettää työnsä toimeksiantajalle kommentoitavaksi sidosryhmän lausunto -toiminnolla (opiskelijalla Wihissä painike Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle), josta jää merkintä Sidosryhmien lausunnot -osioon. Vastaanottaja voi ladata lähetetyn tiedoston ja palauttaa tarvittaessa kommentoidun tiedoston takaisin Wihiin. Wihi-linkki on vastaanottajalla voimassa 28 vuorokautta.

Opiskelija lähettää työnsä englanninkielisen abstraktin tarkistettavaksi käyttäen Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle -toimintoa. Ohjaaja varmistaa, että opiskelijalla on tiedossa, kenelle abstrakti tulee lähettää.

Opiskelija lähettää lopullisen version työstään kieliasun arviointiin. Opiskelijan tulee varata arviointiin 4 viikkoa aikaa ja huomioida myös loma-aikojen pidentävä vaikutus arviointiaikaan.

 

Kuvankaappaus Wihistä, jossa näkyy sidosryhmien lausunnot -ikkuna

 

Plagioinnin tarkastus

Kun opinnäytetyö on vaiheessa 3/3, Wihiin tulee näkyviin Plagiointitarkastus -otsikko. Osio näkyy vastuuohjaajalle ja opiskelijalle.

Opiskelija lähettää Wihin kautta valmiin opinnäytetyönsä plagioinnin tarkistussovellukseen (Turnitin) pdf-muodossa. Plagioinnin tarkastuksen tulos ei näy opiskelijalle, koordinaattorille eikä tarkastajalle, pelkästään vain ohjaajalle.

Ohjaaja saa automaattisen viestin sähköpostiinsa plagioinnin tarkistuksen tuloksesta.

 1. Ohjaaja voi tarkastella arvioitavaksi palautettua työtä avaamalla plagioinnin tarkastukseen lähetetyn työn.
 2. Ohjaaja voi tarkastella plagioinnin tarkastusraporttia valitsemalla Siirry analyysiin.
 3. Mikäli tarkastus on hyväksyttävissä, valitaan Hyväksy. Jos työhön täytyy tehdä vielä muutoksia, jotka eivät edellytä uutta plagioinnin tarkastusta, ohjaaja laittaa viestiä opiskelijalle tarvittavista muutoksista ja opiskelija palauttaa työn tavanomaisen palautuksen kautta.
 4. Mikäli työ edellyttää opiskelijalta laajempia toimenpiteitä valitaan Hylkää. Opiskelijan tulee tällöin tehdä tarvittavat korjaukset ja palauttaa korjattu versio uudelleen plagioinnin tarkastuksen kautta.
 5. Opiskelijalle ei lähde automaattista viestiä plagioinnintarkistuksen hylkäyksestä/hyväksymisestä, joten ohjaajan tulee laittaa erillinen viesti Wihin kautta opiskelijalle.
 6. Muista hyväksyä plagioinnintarkistuksessa käynyt tiedosto, jotta opinnäytetyön lopullinen arviointi voidaan tallentaa.

 

Kuvankaappaus Wihin plagiointitarkistuksen ruudusta

Vastuuarvioija ja tarkastaja (kieliasun arvioija) arvioivat lopullisen työn, kun ohjaaja on hyväksynyt plagioinnin tarkastuksen ja opinnäytetyön lopullisen version.

Kun arviointilausunto on hyväksytty ja arvioinnit kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suorituksen opiskelijan HOPSissa. Lopullisen arvioinnin yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojaksojen arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi.

 

Tarkastaja ja tarkastettavat opinnäytetyöt

Opiskelija lähettää työnsä ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti kieliasun arviointiin samaan tapaan kuin tapahtuu sidosryhmän edustajalle työn lähettäminen. Tarkastaja saa tästä automaattisen viestin, joka sisältää linkin opiskelijan lähettämään työhön. Tarkastaja antaa palautteen opiskelijalle sähköpostiin saamansa linkin kautta (palautteeseen voi lisätä liitetiedoston). Tämän lisäksi tarkastajan on käytävä antamassa Wihissä oma arviointinsa arvioinnin kohteesta, joka liittyy kirjalliseen tuotokseen.

Tarkastaja näkee arviointia odottavat ja arviointiin tulevat työt Wihin Tarkastettavat opinnäytetyöt -näkymän kautta. Myös etusivulla näkyy ilmoitus tarkastettavana olevista töistä.

 

Kuvankaappaus Wihin tarkastettavat opinnäytetyöt -välilehdestä

 

Kun ohjaaja on hyväksynyt plagioinnintarkastuksen, pääsee tarkastaja arvioimaan opinnäytetyön valitsemalla opiskelijan opinnäytetyöprojektin ylälaidasta painikkeesta Arvioi opinnäytetyö.

 

Opinnäytetyön arviointi ja arvioinnin viimeistely vastuuarvioijan toimesta

Kun tarkastaja on arvioinut työn omalta osaltaan, näkyy lomakkeella arviointi omassa sarakkeessa. Ohjaaja (tai vastuuarvioija, jos eri henkilö kuin ohjaaja) arvioi opinnäytetyön viimeisenä ja huomioi arvioinnissaan myös tarkastajan tallentaman arvioinnin sekä kirjoittaa lomakkeelle kirjallisen lausunnon. Vastuuarvioija voi vielä muuttaa tarvittaessa arvioinnin kohteiden arvosanoja, täydentää arviointilausuntoa tai lisätä kypsyysnäytteen kielen. Vastuuarvioijan arvioinneista lasketaan opinnäytetyön lopullinen arvosana. Opiskelijan lopullisella pdf-lomakkeella näkyy vain vastuuarvioijan arvioinnit.

Kun arviointi on kaikilta osin kunnossa, vastuuarvioija tallentaa arvioinnin valitsemalla Hyväksy. Hyväksymisen jälkeen arviointia ei voi enää muuttaa. Wihi kysyy vielä vahvistuksen arvioinnin tallentamisesta.

Vastuuarvioija! Tarkista ennen arvioinnin lopullista tallentamista, että opinnäytetyön lopullinen versio on ladattu 3/3 vaiheessa PDF-muodossa, jotta työn voi arkistoida.

 

1. Siirry Tarkastettavat opinnäytetyöt -näkymään.
2. Valitse opinnäytetyöprojekti, jota olet arvioimassa

Kuvankaappaus Wihin arvioitavat opinnäytetyöt -ruudusta

 

3. Siirry arviointilomakkeelle valitsemalla Arvioi opinnäytetyö.
- Arviointi-ponnahdusikkuna aukeaa. Jos toinen ohjaaja tai tarkastaja on tehnyt omat arvionsa, ne näkyvät lomakkeella omassa sarakkeessaan.

Kuvankaappaus Wihin arvioi opinnäytetyö -painikkeesta

 

Arviointilomakkeella

4. Tarkista opinnäytetyön tiedot.
- Ensimmäinen arvioija tarkistaa, että opinnäytetyön arvioinnissa käytettävä kriteeristö on oikea (opinnäytetyön tyyppi). Oletuskriteeristö riippuu siitä, minkä työtyypin opiskelija valitsi aihe-ehdotusta tehdessään.
- Opinnäytetyön ohjaaja tarkistaa opinnäytetyön tiedot (opinnäytetyön nimi fi, en) ja mikäli opinnäytetyö on tehty toimeksiantona, merkitse työ hankkeistetuksi.

Huom! Opiskelijan opinnäytetyölle tallentama nimi ja käännös tulevat Pepissä opiskelijan opintosuorituksiin ja todistukselle. Tietojen oikeellisuus on opiskelijan vastuulla.

Kuvankaappaus Wihin opinnäytetyön tiedot -ruudusta

 

5. Arvioinnin kohteet arvioidaan valitsemalla arvosana pudotusvalikosta. Huomioi, että - (miinus) ja + (plus) -merkkisiä arvosanoja ei saa käyttää!
- Vastuuarvioija huomioi omassa sarakkeessa myös tarkastajan arvioinnit.
- Tarkastaja tallentaa arvioinnin valitsemalla Tallenna luonnoksena. Arviointi tallentuu luonnoksena, kunnes vastuuarvioija on arvioinut työn omalta osaltaan.
- Ohjaajalle/vastuuarvioijalle ei lähde automaattista viestiä, että tarkastaja on arvioinut omalta osaltaan opinnäytetyön. Tarkastaja lähettää ohjaajalle/vastuuarvioijalle Wihin kautta viestiä, että on käynyt omalta osaltaan arvioimassa opiskelijan opinnäytetyön. Viesi menee Wihin kautta ohjaajan/vastuuarvioijan, mutta myös opiskelijan sähköpostiin.

Kuvankaappaus Wihin arvioinnin kohteet -ruudusta

 

6. Vastuuarvioija täydentää arviointilausunto -kenttään kirjallisen lausunnon opinnäytetyöstä. Lausunto on nähtävillä arviointilausunnossa, jonka opiskelija voi tallentaa tai tulostaa itselleen.

7. Ohjaaja/vastuuarvioija lisää hyväksytyn kypsyysnäytteen kielen.

8. Vastuuarvioija tallentaa lopullisen arvioinnin valitsemalla Hyväksy, vahvista arviointi ponnahdusikkunalla valitsemalla OK.

Kuvankaappaus Wihin arviointilausunto -ruudusta

 

Kun opinnäytetyö on arvioitu, voit tarkastella arviointia ja ladata arviointilausunnon. Opiskelija näkee arvioinnin vasta kun julkaistun työn linkki on hyväksytty ja työ on siirretty arkistoon.

 

Kuvankaappaus Wihin päättynyt opinnäytetyöprojekti -ruudusta

 

 

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus‐ ja hallintajärjestelmä, joka toimii työkaluna opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöhön liittyvä viestintä tapahtuu Wihijärjestelmässä (opinnäytetyön välipalautukset, viestit, ulkopuolisen antama palaute, plagioinnin tunnistus ja arviointi). Wihi on tarkoitettu opiskelijoille, opinnäytetyön ohjaajille/tarkastajille ja koordinaattoreille. 

Kirjaudu Wihiin Centrian käyttäjätunnuksellasi osoitteessa https://centria.wihi.fi . Wihiin löytyy linkit myös Centraalista ja Pepin työpöydiltä.  o Tukea Wihin käyttöön ja opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin saat lähettämällä viestiä osoitteeseen wihi@centria.fi  o Koordinaattorin, ohjaajan ja tarkastajan on hyvä tutustua myös opiskelijan Wihiohjeeseen.