Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisutiedonkeruu

Centria Bulletin - Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti, jossa julkaistaan Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita.

Lehden tarkoituksena on levittää tietoa Centria-ammattikorkeakoulussa tehtävästä opetus-, tutkimus- ja kehitys- sekä asiantuntijatyöstä. Verkkolehteä ei ole suunnattu sisäiseen viestintään, vaan ulkoisille sidosryhmille sekä kenelle tahansa ammattikorkeakoulun toiminnasta kiinnostuneelle. 

Artikkeleiden kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Lehti julkaistaan Centria-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla, ja henkilöstön toivotaan jakavan lehden artikkeleita omissa verkostoissaan.

Kirjoitusohjeet Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehteen kirjoittavalle

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti. Lehteen voi kirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsen. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Osa lehden numeroista voidaan julkaista teemanumeroina.

Lehdessä julkaistaan henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät Centrian opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön, kirjoittajan työtehtäviin tai ammattialaan. Artikkelien tulee olla uusia ja tuottaa uutta tietoa, ja niitä ei ole julkaistu aiemmin muualla.

Artikkelien suositeltava pituus on 1-3 A4-liuskaa 1,5 rivivälillä. Artikkelissa toivotaan olevan artikkelin sisältöä kuvaava otsikko, ingressi, jossa kerrotaan lyhyesti artikkelin pääkohdat, sekä muutama väliotsikko, jotka rytmittävät artikkelia ja helpottavat lukemista. Teksti jaetaan kappaleisiin, joiden olisi hyvä olla muutaman rivin mittaisia ja suhteellisen samankokoisia. Artikkeleissa tulee pyrkiä selkeään ilmaisuun ja välttää mutkikkaita lauserakenteita.

Tekstit lähetetään toimituskunnalle word-tiedostona. Artikkeliin voi liittää mukaan kuvia, taulukoita tai kuvioita. Valokuvat voi toimittaa itse toimituskunnalle erillisinä tiedostoina. Kirjoittaja voi halutessaan antaa toimituskunnalle vapaat kädet valokuvien suhteen. Taulukot ja kuviot kirjoittaja tuottaa itse.

Jos artikkelissa käytetään lähteitä, ne merkitään Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeen mukaisesti. Kirjoittaja on vastuussa lähdemerkintöjen oikeellisuudesta.

Toimituskunta oikolukee lehteen lähetetyt tekstit ennen julkaisua. Toimituskunnalla on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä tarvittaessa, tai päättää olla julkaisematta artikkelia. Kirjoittajalle lähetetään oikoluettu teksti tarkistettavaksi, mikäli siihen on tehty muutoksia.