Skip to Main Content

Julkaisutiedonkeruu

Julkaisusarjojen yhteyshenkilö

Taru Fröjdholm
tietopalvelusihteeri
p. 0408086618

Markkinointi- ja viestintäpalvelujen rooli

Julkaisun taittovaiheessa käsikirjoitus muokataan valittuun julkai­susarjaan sopivaksi. Taittaja on kirjoittajaan/toimittajaan yhteydessä, mikäli aineistossa on epäselvyyksiä. Taittamiseen menee aikaa julkaisun laajuudesta, laadusta ja sisällön ra­kenteesta sekä muusta työtilanteesta riippu­en viikosta kolmeen viikkoon.

Kun julkaisu on taitettu, lähetetään se säh­köisenä kirjoittajalle/toimittajalle tarkistet­tavaksi. Tässä vaiheessa julkaisun sisältöön ei tehdä enää muutoksia, ainoastaan mahdolliset näppäinvirheet korjataan.

Kun julkaisun lopulli­nen sivumäärä on tiedossa, markkinointi- ja viestintäpal­velut pyytää painettavasta julkaisusta painotyötarjouksen kolmelta eri painolta.

 

Ammattikorkeakoulun julkaisusarjat

Centria-ammattikorkeakoululla on viisi jul­kaisusarjaa:

  • Centria. Tutkimuksia (ISSN 2342-9321)
  • Centria. Raportteja ja selvityksiä (ISSN 2342-933X)
  • Centria. Oppimateriaaleja (ISSN 2342-9348)
  • Centria. Puheenvuoroja (ISSN 2342-9356)
  • Centria. Reports (ISSN 2814-8924)

Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan tieteellisen tutkimuksen vaatimukset täyttäviä tutkimuksia.

Raportteja ja selvityksiä -sarjassa julkaistaan hankeraportteja sekä muita selvityksiä ja raportteja.

Oppimateriaaleja-sarja on tarkoi­tettu ammattikorkeakouluopetuksessa käytettävien oppimateriaalien julkaisuun.

Puheenvuoroja-sarjassa voidaan julkaista ajankohtaisia kirjoituksia ja artikkeleita esimerkiksi ammattikorkeakouluun ja sen toimintaan liittyen.

Reports-sarjassa julkaistaan englanninkielisiä hankeraportteja sekä muita selvityksiä ja raportteja.

Kunkin jul­kaisun kohdalla arvioidaan, mihin sarjaan se sisällöltään parhaiten istuu.

Julkaisusarjoissa julkaistavien kirjoitusten tulee olla sisällöltään laadukkaita - kaikki ammattikorkeakoulussa tuotettu teksti ei päädy julkaisusarjoihin, vaan ne voidaan toteuttaa esimerkiksi esitteen tai oppaan muodossa. Ammattikorkeakoulu julkaisee myös verkkolehteä Centria Bulletin, jossa voidaan julkaista asiantuntija-artikkeleita.

Julkaisujen koko on aina B5 sekä paperisina että sähköisinä. Kaikkia julkaisuja ei tarvitse painattaa. Verkkojulkaisun taittotyön kus­tannuksiin tulee kuitenkin varautua.

Kirjoittajan rooli

Kirjoittajana tai julkaisun toimittajana vastaat jul­kaisun sisällöstä ja oikeinkirjoituksesta sekä mahdollisesta kuvituksesta. Huomaathan kuvien osalta, että kaikkien kuvien julkaise­miseen tulee olla lupa.

Ole markkinointi- ja viestintäpalveluihin yhteydessä kaksi kuukautta ennen haluttua julkaisuajankoh­taa, mikäli julkaisun tulee olla valmiina tiet­tynä päivämääränä. Usein julkaisut saadaan valmiiksi nopeammin, mutta julkaisujen val­mistumiseen vaikuttavat julkaisujen sisältö ja kulloinenkin työtilanne.

Kun käsikirjoitus on valmis, lähetä se henkilölle, jonka kanssa olet sopinut julkaisemisesta. Hänen kanssaan sovitaan teh­däänkö painettu vai verkkojulkaisu, käydään läpi julkaisun sisältöä, tarkennetaan aikataulua, keskustellaan kustannuksista ja mahdollises­ta hinnoittelusta, painosmäärästä sekä sovi­taan jatkotoimista.

Huomaathan, että siinä vaiheessa, kun julkai­sun taittotyö alkaa, julkaisuun ei tehdä enää muutoksia!

Jos julkaisua myydään, kirjoittaja/toimittaja huolehtii itse sen toimittamisesta Kokkolan Centria-kirjastoon. Kirjasto huolehtii myyn­nistä ja jakelusta, mutta markkinointi on tekijän tai projektin vastuulla. E-julkaisut jul­kaistaan ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Theseuksessa (www.theseus.fi > Centria-ammattikorkeakoulu).  Kirjoittaja/toimittaja toimittaa verkkojulkaisun sähköisenä kirjastolle.

Julkaisun kirjoittaja on velvollinen tallentamaan julkaisunsa tiedot julkaisutiedonkeruu-järjestelmään ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruuta varten.

Julkaisuprosessi

Ammattikorkeakoulun julkaisujen kustannuksiin on varauduttava siinä vaiheessa, kun julkaisua suunnitellaan. Kustannusten selvittäminen on kirjoittajan vastuulla, sillä ammattikorkeakoululla ei ole erillistä rahoitusta julkaisutoimintaa varten. Taittotyön kustannukset on otettava huomioon myös verkkojulkaisun ollessa kyseessä.

Julkaisun rahoituksen varmistuttua te­kijä on yhteydessä viestintäpäällikköön julkaisun tekemisestä. Tällöin sovitaan julkaisun sisäl­löstä, painosmäärästä ja aikataulusta.

Mikäli julkaisu on valmis käsikirjoitus, joka on oikoluettu ja muutoin tarkistettu, paino­valmiin julkaisun saamiseen menee yleensä aikaa noin kuukausi. Mikäli julkaisun taittoon kuuluu oikolukua tai julkaisu sisältää paljon kuvia, aikaa kuluu enemmän.

Mikäli sinulla on jokin ehdoton deadline, jolloin painovalmiin julkaisun tulee olla valmii­na, ole yhteydessä kaksi kuukautta ennen h-hetkeä. Näin voit olla huoleti siitä, ennättääkö julkaisu ajallaan.

Huomaathan, että mikäli aineisto vaatii pal­jon käsittelyä, taittajan työmäärä (=julkai­sun kustannukset) nousevat. On siis kaikkien etu pyrkiä toimittamaan mahdollisimman viimeistelty aineisto. Käsikirjoituksen jättä­misen jälkeen sisältöön tehtävät muutokset lisäävät myös kustannuksia.

Jos olet toimittajana julkaisussa, jossa on useita eri kirjoittajia, vastaat myös julkaisun sisällöstä kaikkien tekstien osalta.