Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

3 Strukturmodeller och teoretisk referensram

Examensarbetets tema, problemställning eller uppgift samt dess teoretiska referensram påverkar arbetets struktur. Examensarbeten vid en yrkeshögskola kan vara bland annat forsknings-, produkt-, eller produktionsinriktade arbeten. Å andra sidan finns det på många utbildningsområden s.k. praktikbaserade arbeten, som till exempel kan innefatta konstnärliga och pedagogiska uppgifter eller evenemang.

I kapitel 3.1 och 3.2 presenteras strukturmodeller för rapportering, som kan tillämpas under skrivprocessen beroende på arbetets karaktär och problemställning. Modellerna handlar om ordningen och hur det centrala innehållet i examensarbetet struktureras.

Ett forskningsorienterat examensarbete bygger på en teoretisk referensram samt en praktisk tillämpning av den. Den teoretiska referensramen styr valen i arbetets empiriska del: problemställning, val av metoder, tolkning av resultat och slutsatser.

 
Strukturen för ett forskningsorienterat arbete:
inledning
• teoretisk referensram
• metoder och material
• resultat
• diskussion och slutsatser.
 
Praktikbaserade arbeten och projektrapporter är examensarbeten med praktisk anknytning. I ett praktiskt anknutet examensarbete behöver det inte nödvändigtvis finnas någon skriftlig teoretisk referensram, utan den kan bifogas till examensarbetet i en separat bilaga. Att den teoretiska referensramen beaktats visas därmed i de praktiska lösningarna.
 
Praktikbaserade arbeten och projektrapporter består av följande delar:
• inledning
• översikt över fenomenet eller beskrivning av miljön
• beskrivning av produkten eller verksamheten
• utvärdering och diskussion.
 

I produktionsinriktade arbeten är syftet att planera och skapa någon produkt eller tjänst. Innehållet kan därför delas in i olika produktionsfaser och arbetet struktureras enligt dessa.

 
Strukturen för tematiska rapporter:
• inledning
• tema 1
• tema 2
• tema 3 osv.
• slutsatser.
 

Examensarbeten som bygger på problemlösning inleds med att man beskriver problemet samt hur det avgränsats. I arbetet kan man varva den teoretiska referensramen och de praktiska delarna med varandra. Det väsentliga är processbeskrivningen och utvärderingen av lösningarna.

 
Ett arbete som bygger på problemlösning struktureras enligt följande:
• inledning
• beskrivning av material eller problem
• beskrivning av problemlösningsprocessen
• lösningen och utvärdering av den
 

Strukturmodellerna är enbart riktgivande. Studeranden kan tillämpa den struktur som passar bäst för det egna examensarbetet.

Ett examensarbete behöver alltid en teoretisk referensram, med andra ord en teoretisk utgångspunkt, som forsknings- eller utvecklingsuppgiften baserar sig på. Man bygger upp den teoretiska referensramen utgående från tidigare kunskap om ämnet, det vill säga litteratur, artiklar på svenska eller andra språk, eller pålitliga Internet-källor om forskningstemat. Som teoretisk referensram kan man också använda bl.a. intervjuer med experter, föreläsningsmaterial samt examensarbeten.

I anslutning till den teoretiska referensramen görs tydliga källhänvisningar. Även studerandens egna reflektioner ingår, det vill säga, den studerande kan med egna ord formulera den information som hen har läst, genom att ange en källhänvisning efter den refererade delen av texten. Citat utan korrekta källhänvisningar får inte användas (copy paste). Plagiering är förbjudet. Med plagiering avses ”all sådan verksamhet där någon annans manuskript, artikel, eller text presenteras som egen” (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 26). Att använda någon annans text direkt i sitt eget examensarbete är plagiering även om källan anges. I den teoretiska referensramen ingår bara nödvändig information, det vill säga det som behövs för den praktiska delen; extra bakgrundskunskap lämnas bort. Slutsatser presenteras inte i detta skede.

De etiska principerna gällande examensarbetet kan läsas i Optima genom att välja > Opiskelijalle > Opiskelijan polku > Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte > Etiska principer. I problemfall tillämpas yrkeshögskolan Centrias instruktioner för fusk och plagiering. (Optima). 

Den teoretiska referensramen kan synas i examensarbetet på många olika sätt. Nedan presenteras tre modeller enligt vilka teorin kan kopplas ihop med den praktiska delen.

 

  1. Forskningsorienterat examensarbete

Examensarbetet bygger tydligt på den teoretiska referensramen och den praktiska delen. Den praktiska delen hänger nära ihop med teorin som presenterats och med källitteraturen.  

 

  1. Problemlösningsorienterat examensarbete

I ett problemlösningsorienterat examensarbete fungerar den teoretiska referensramen som en dragkedja genom hela arbetet. I arbetets struktur så varvar man alltså teorin med praktik. På så sätt upprätthålls balansen mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska delen i arbetet. Den teoretiska referensramen skrivs refererande, det vill säga med egna ord, och källhänvisningar anges som vanligt efter den refererade texten.

 

  1. Praktikbaserat examensarbete, arbetslivsrapport, projektrapport

I en arbetslivs-, eller projektrapport är den teoretiska bakgrunden inte lika omfattande som i ett forskningsorienterat examensarbete, men den innehåller all kunskap som är väsentlig för den verksamhet eller tjänst som ska utvecklas. Till bakgrundsteorin hör även teori kring behandling av insamlad data samt kring forskningsmetoderna.