Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

2 Seminarier och grupphandledning

Praxis kring seminarier under examensarbetesprocessen varierar lite beroende på utbildningsprogram. En sammanfattning av grunderna för seminariearbetet och grupphandledningens form presenteras i det här kapitlet.

Inom flera utbildningar deltar studerandena i seminarier, där man presenterar hur examensarbetena framskrider och behandlar allmänna frågor kring examensarbetesprocessen. Under seminarierna går man också igenom frågor gällande de studerandes individuella arbeten, samt eventuella problem. Vidare behandlas implementeringsplaner, forskningsplaner och mellanrapporter. Studerandena fungerar som opponenter för varandras examensarbeten och handledaren för examensarbetet kommenterar ämnet i fråga.

Opponenternas och hela gruppens uppgift är att bekanta sig med examensarbetet på förhand, och ge konstruktiv kritik, både skriftligt och muntligt, till skribenten eller skribenterna. Under seminariet ger gruppen respons angående arbetets tema, aktualitet, problemställning, metoder och resultat, samt ställer frågor.

Seminariet är interaktivt och förutom opponenten deltar också andra medlemmar i gruppen aktivt i diskussionen. Skribenten svarar på frågorna och motiverar sina lösningar.