Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

Källor

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo: WSOY.

Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 2005. Toim. Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. Tampere: Vastapaino.

Hakala, J. T. 1998. Opinnäyte luovasti. Kehittämis- ja tutkimustyönopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Heinisuo, R. 1997. Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1997. Toim. Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Porvoo: WSOY.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Järvinen, P. & Järvinen, A. 2011. Tutkimustyön metodeista. 4. uudistettu painos.Tampere: Opinpaja.

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.

Kuula, A. 1999. Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

Kuusela, P. 2005. Realistinen toimintatutkimus. Toimintatutkimus, työorganisaatiot ja realismi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus.

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, J. 2002. Tilastollisen kuvauksen perusteet. Helsinki: International Methelp.

Mäkinen, O. 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, L. 2004. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. 2007. Toim. Viinamäki, L. & Saari, E. Helsinki: Tammi.

SAGE Handbook of Qualitive Research. 2011. Toim. Kenzin, N. K. & Lincoln, Y. S. Los Angeles: Sage.

Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. 1999. Toim. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R. & Moilanen, P. Jyväskylä: Atena.

Silverman, D. 2010. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.

Suomen kustannusyhdistys. 2018. Sähkökirjoihin viittaaminen. Saatavissa: https://kustantajat.fi/sivut/1485/sahkokirjojen-viitausohje. Viitattu 13.11.2018.

Tuomi, J. 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkimuksen maailmaan. Porvoo: WSOY.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä.

Vilkka, H. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.

Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 5. uudistettu painos. Tampere: Tampereen yliopisto.

Zemach, D. E. & Rummies’, L. A. 2005. Academic Writing from Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan.