Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

11 Utvärdering

I utvärderingen beaktas följande delområden:

• måluppställning
• teoretisk referensram och källor
• planering av examensarbetet
• implementering och sammanställande av examensarbetet
• den skriftliga presentationen
• processhantering

I grunderna för utvärderingen beskrivs delområdena enligt en bedömningsskala (TABELL 3). Utvärderingen gäller hela processen kring examensarbetet och vitsordet får inte enbart basera sig på medeltalet av de olika delområdena. På utvärderingsblanketten finns det utrymme för ett fritt formulerat utlåtande, i delen för utlåtanden, och där kan man mera detaljerat beskriva hur de olika delområdena förverkligades. Vidare finns det på blanketten plats för ett utlåtande av en representant från arbetslivet. Även studeranden själv utvärderar sin egen presentation på en skild blankett för självutvärdering.

TABELL 3. Bedömningsskala