Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

9 Examarbetets offentlighet

Examensarbetet är alltid ett offentligt dokument. Detta baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 och anvisningar från utbildningsministeriet: Opinnäytetöiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/500/2004.

(http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6Jfq6unMt/Opinnaytetyot_ja_tietosuoja.pdf)

Om ett examensarbete trots allt innehåller en konfidentiell del, skall innehållet i arbetet komma fram i sammandraget. I sammandraget nämns även att arbetet innehåller en konfidentiell del. Den konfidentiella delen av arbetet, som görs till uppdragsgivaren, utgör en separat bilaga till examensarbetet. 

Examensarbetets offentlighet kan begränsas endast gällande material som enligt lagen är konfidentiellt. Yrkeshögskolans beslut gällande sekretess för ett examensarbete bör baseras på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt denna lag gäller sekretessen till exempel dokument som innehåller information som betraktas som affärshemligheter (om den part som dokumentet gäller inte ger sitt tillstånd att offentliggöra informationen). Vid patentering av eventuella uppfinningar tillämpas lagen om uppfinningar i yrkeshögskolor och den allmänna patentlagstiftningen. Upphovsrättsfrågor avgörs enligt den allmänna lagstiftningen om upphovsrätt.  

 

TABELL 2. Olika aktörer i processen kring examensarbetet och deras uppgifter