Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

1 Examensarbetet som process

Examensarbetet är ett omfattande och praktiskt utvecklings- och forskningsprojekt i slutskedet av studierna. Arbetet fungerar som en bro mellan studier och arbetsliv samt underlättar övergången till yrkesmässiga expertuppgifter för den studerande. Syftet med examensarbetet är att utveckla och uppvisa den studerandes beredskap att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter, som hör ihop med ämnesstudierna.
 
Nedan en kort beskrivning av processen kring examensarbetet.
 
A Ämnesval
 
Ämnet för examensarbetet kan utgå från arbetslivet, från något projekt eller också kan det handla om något som den studerande själv är intresserar av. Målet är att den studerande hittar sitt tema själv, men examensarbetets handledare kan vid behov ge handledning i ämnesvalet.
 
B Avtal för examensarbetet
 
I Optima finns en blankett för avtal för examensarbeten, på vilken den studerande antecknar examensarbetets namn, målsättningar, forskningsproblem eller utvecklingsuppgift samt tidtabellen. Blanketten undertecknas av den studerande, uppdragsgivaren1/ arbetslivshandledaren samt yrkeshögskolans handledare. I början av processen kring examensarbetet kan man också hålla ett inledande möte, under vilket den studerande samt handledarna från både yrkeshögskolan och arbetslivet deltar.
 
C Implementeringsplan
 

Genast i början av processen gör man upp en implementeringsplan som presenteras på ett seminarium eller en lämplig studieperiod. I planen beskriver man examensarbetets bakgrund, problemet som ska klarläggas eller utvecklingsuppgiften, samt målsättningarna med arbetet. I implementeringsplanen presenterar man även arbetets tidtabell.    

 
D Under processen
 
Det är väldigt viktigt att upprätthålla kontakten med uppdragsgivare och examensarbetets handledare under arbetets gång. Den studerande ska lämna in en mellanrapport till handledaren och hen får texthandledning enligt behov under skrivprocessen. Texthandledaren granskar arbetet innan det sparas i databasen Theseus.
 
E Mognadsprov
 

Handledaren för examensarbetet bestämmer när den studerande kan avlägga mognadsprovet. Studeranden kommer överens med handledaren om en lämplig tidpunkt för mognadsprovet.  I mognadsprovet testar man både den studerandes språkliga kunskaper och textens innehåll. Språket i mognadsprovet granskas av texthandledaren och innehållet av handledaren för examensarbetet. 

 
F Presentation av examensarbetet
 

Examensarbetet presenteras då det är färdigt. Som utgångspunkt för presentationen lönar det sig att använda sammandraget av examensarbetet. Den muntliga presentationen av arbetet är cirka 20 minuter långt, inklusive diskussion, och den ska ge en tydlig bild av examensarbetets tema, bakgrund, målsättningar, metoder samt resultat.

 
G Självutvärdering
 

Den studerande gör en självutvärdering av processen kring examensarbetet, genom att fylla i en självutvärderingsblankett i Optima. Dessutom ber studeranden eller handledaren för examensarbetet arbetslivshandledaren att - i mån av möjlighet -  ge ett utlåtande gällande hur den praktiska delen av examensarbetet har lyckats.  

 
H Inlämning av examensarbetet för bedömning
 

Examensarbetet skall lämnas in för bedömning till handledaren för examensarbetet två månader innan den studerande utexamineras. Dessutom skickar studeranden arbetet för plagieringsidentifikation till handledarens Urkund-adress, som den studerande får av handledaren. Bedömningskriterier för examensarbetet finns i slutet av de här anvisningarna (BILAGA 1.). Det rekommenderas att man läser bedömningskriterierna redan i inledningsskedet av examensarbetesprocessen, så att man under arbetets gång har lättare att fästa uppmärksamhet vid viktiga detaljer. Examensarbetet skall vara bedömt cirka en månad innan den studerande utexamineras.

Slutligen sparar den studerande den, av handledaren för examensarbetet, godkända versionen av examensarbetet i databasen Theseus. Om studeranden inte vill publicera sitt arbete i Theseus skall examensarbetet bindas in och överlämnas till handledaren för examensarbetet enligt examensstadgarna. 

 
 
1 En del uppdragsgivare fungerar som s.k. arbetslivshandledare. En del beställer arbetet t.ex. för att lösa problem på ett företag, eller för att utveckla någonting nytt.