Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

7 Att skriva källförteckning

Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Källförteckningen innehåller de bibliografiska uppgifter som är nödvändiga för att hitta publikationen. Denna information utgörs bl.a. av: 

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn.

Publiceringsåret.

Verkets namn.

Upplaga, om det finns flera upplagor.

Utgivningsort och utgivarens namn.

 

Till exempel: 

Yule, G. 1996. The study of language. 2:a upplagan. Cambridge: Cambridge University Press

 

Vid användning av elektroniska källor måste man ta hänsyn till källans tillförlitlighet, varaktighet, dokumentets tillgänglighet samt upphovsrättsfrågorna. De elektroniska källorna antecknas i källförteckningen på samma sätt som andra källor. Om det inte finns några sidnummer eller någon information om utgivaren, utelämnas den informationen. Om författaren är känd skrivs författarens efternamn och året för publikationen både i textreferensen och källförteckningen. Om man som källa använder ett dokument vars författare är okänd, hänvisar man i texten antingen till a) organisationen som publicerat dokumentet eller b) webbplatsens rubrik (se kapitel 6 Källhänvisningar). Källförteckningen och källhänvisningen i texten bör alltid motsvara varandra.

Källförteckningen skall också innehålla följande information:

- Tillgängligt: den exakta internetadressen där källan är tillgänglig

- Datum då det elektroniska dokumentet har skapats och datum för eventuell uppdatering

- Läst: datum då man har läst och hänvisat till dokumentet

Till exempel:

Krigsman, M. 2009. Social CRM. Shifting power and rapid burn. Tillgängligt: http://www.zdnet.com/blog/projectfailures/social-crm-shfting-power-and-rapi-burn/5367. Läst: 12.10.2014.

 

Flera exempel på olika typer av källor i källförteckningen finns i följande kapitel.

 

En tryckt bok anges i källförteckningen på följande sätt:

Författarens efternamn, Första bokstaven av författarens förnamn. Publiceringsåret. Verkets namn. Upplaga (ifall det finns flera upplagor). Publiceringsorten och utgivarens namn. 

Till exempel:

Giddens, A. 1991. Modernity and Self-indentity. Self and Society in the Late modern Age. Cambridge: Polity Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15:e reviderade upplagan. Helsingfors: Tammi.

Zemach, D & Rumisek, L. 2005. Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan.

Trzeciak, J. 2003. Study skills for academic writing. Student’s book. Essex: Longman.

 

Ifall boken inte innehåller information om redaktören och det av bokens innehåll inte klart framgår vem som har skrivit de olika delarna, kan man använda bokens namn i källhänvisningen. Information om bokens redaktör är inte obligatorisk.

Till exempel:

Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. Red. O. Kuutamo & H. Hölsömäki. Helsingfors : Edita.

Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. Helsingfors : Edita.

En artikel som har publicerats i ett redigerat verk antecknas i källförteckningen enligt följande:

Artikelförfattarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Namnet på artikeln. I verket: Första bokstaven i redaktörens förnamn. Redaktörens efternamn (red.) Namnet på det redigerade verket. Publiceringsort: Utgivare, sidnummer för artikeln.

Till exempel:

Ikonen, K. 1994. Maahanmuuttajien opetus. I verket: T. Hilasvuosi (red.) Monikulttuurinen koulu. Opetus & kasvatus -sarja. Helsingfors: Painatuskeskus, 75–100.

Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. I verket: J. Kuusinen (red.) Kasvatuspsykologia. Borgå: WSOY, 21–64.

 

För en artikel i ett redigerat verk används anteckningen (red.), då det handlar om finländska källor. För artiklar i källor på främmande språk används istället (Eds.)

Till exempel:

Kiviniemi, K., Leppisaari, I. & Teräs, H. 2013. Autenttiset verkko-oppimisratkaisut asiantuntijuuden kehittäjinä. Teoksessa J. T. Hakala & K. Kiviniemi (red.) Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 99–114.

Teräs, H., Leppisaari, I., Teräs, M. & Herrington, J. 2014. Learning cultures and multiculturalism: Authentic e-learning designs. In T. Issa, P. Isaias & P. Kommers (Eds.) Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives. Hershey, PA: IGI-Global, 197–217.

Om en artikel har publicerats i en tidskrift eller tidning antecknas den i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Namnet på artikeln. Namn på tidningen och volym, årgång, nummer, sidnummer på artikeln i tidningen.

Till exempel:

Leppisaari, I., Kleimola, R., Herrington, J., Maunula, M. & Hohenthal, T. 2014. Developing More Authentic e-Courses by Integrating Working Life Mentoring and Social Media. Journal of Interactive Learning Research 25(2), 211–236.

Julkunen, R. 1991. Hoiva ja professionalismi. Sosiologia 28, 78–83.

Salo, P. 2007. Potilastiedon sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Teoksessa H. Hopia ja L. Koponen (toim.). Hoitotyön kirjaaminen. Hoitotyön vuosikirja 2007. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy, 13–24.

Rapporter och kommittébetänkanden anges i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Verkets namn. Utgivningsåret, utgivare, publikationsserie och dess nummer. (Observera att årtalet inte behöver skrivas två gånger ifall det inte ingår i serienumreringen.)

Till exempel:

Korhonen, K., Mäkinen, R. & Valkonen, S. 2000. Insinöörin tutkinnolla työelämään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 9.

Leppisaari, I., Ihanainen, P., Nevgi, A., Taskila, V-M., Tuominen, T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa - Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4: 2008. Helsingfors. Tillgängligt: http://www.kka.fi/files/384/KKA_408.pdf. Läst: 17.3.2015

Examensarbeten, pro gradu-avhandlingar, licentiatavhandlingar, doktorsavhandlingar eller annat forskningsarbete som källor anges i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Namnet på avhandlingen. Information om utgivaren eller läroanstalten. Eventuella namn på publikationsserien och dess nummer. Examensarbetets nivå.

Till exempel:

Aro-Salonen, M. 2014. Normaalia nuoren elämää. Lapsen etu pitkäaikaisen sijaishuollon tavoitteina ja ratkaisuina. Tammerfors universitet, institutionen för samhälls- och kulturvetenskaper. Licentiatavhandling inom socialt arbete.

Korpelainen, A. 2014. Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönotto pk-yrityksen huollonkustannuslaskennassa. Handelshögskolan på universitetet i Jyväskylä. Redovisning. Pro gradu-avhandling.

Ahmadian, A. M. 2015. Modeling contention behavior of machine-type devices over multiple wireless channels. Tammerfors universitet. Master’s Degree Programme in Information Technology. Magistersavhandling.

Huotari, E-I. 2014. Auttaminen on molemminpuolinen ilo! Avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä avustajan näkökulmasta katsottuna. Jyväskylä: University Printing House. Handelshögskolan på universitetet i Jyväskylä. Doktorsavhandling.

Ruokamo, M. 2014. Luterilaisesta hellariksi. Evankelisluterilaisesta helluntailaiseksi kääntyneiden nuorten aikuisten kääntymyskertomusten tarkastelua. Yrkeshögskolan Centria, utbildning inom humaniora och pedagogik. Examensarbete. Tillgängligt: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/72896/Ruokamo_Mikko.pdf?sequence=1. Läst: 12.1.2015.

Virkkula, E. 2014. ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia”. Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa. Uleåborg: Universitetet i Uleåborg. Institutionen för pedagogik. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae Rerun Socialum 143. Doktorsavhandling. Tillgänglig: http://herkules.oulu.fi/isbn9789526205465/isbn9789526205465.pdf. Läst: 16.1.2015.

Med författningar avses huvudsakligen lagar, förordningar eller regeringens propositioner. I källförteckningen ges detaljerad information om dem, på samma sätt som för andra källor utan namngiven författare:

Namn på lagen/förordningen. Datum/nummer för förordningen. Verk eller adress där lagen är tillgänglig.

Till exempel:

Yrkeshögskolelagen. 14.11.2014/932. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932. Läst: 1.4.2015.

Lagen om personuppgifter 22.4.1999/523. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523#L2P5. Läst: 7.1.2015.

Ungdomslagen 27.1.2006/72. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072. Läst: 20.1.2015.

Vid användning av standarder används etablerade förkortningar, till exempel Finlands Standardiseringsförbund förkortas SFS. I källförteckningen anges först numret på standarden och därefter namnet på standarden samt året då standarden har upprättats.

Till exempel:

SFS 5342. Bibliografiska referenser. 1992. Helsingfors: Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Patent anges i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, Första bokstaven i författarens förnamn. Patenteringsåret. Organisationen som äger patentet. Namnet på patentet. Land där patentet godkändes och patentnummer (med vilket det hittas i patentregistret).

Till exempel:

Melcer, S. 2006. SOFUN. Physical Exercise machine. USA US2006252612.

Om man som källa använder ett dokument utan namngiven författare använder man i källhänvisningen istället namnet på publikationen. I källförteckningen anges sådana källor på följande sätt:

Verkets namn/Artikelns namn/Webbsidans rubrik eller utgivarorganisation. Publiceringsåret/Uppdateringsår (eller året då man använt källan om det inte finns någon information gällande publicering eller uppdatering). Annan information beroende på källans typ.

Till exempel:

Epävarmuuden aika. Matkalla uuteen. Raportti suomalaisten asenteista. 2000. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Helsingfors.

Opas taiteen maailmaan. Länsimainen taide renessanssista nykypäivään. 2000. 2:a upplagan. Borgå: WSOY.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. 2014a. Lestijokilaakson psykiatrinen aluepoliklinikka. Www-dokument. Tillgängligt:: http://www.kpshp.fi/sivu/lestijokilaakson_psykiatrian_aluepoliklinikka. Läst: 2.2.2015.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. 2014b. Perhojokilaakson psykiatrinen aluepoliklinikka. Www-dokument. Tillgängligt: http://www.kpshp.fi/sivu/perhonjokilaakso_psykiatrian_aluepoliklinikka. Läst 2.2.2015.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. 2014c. Psykiatrian poliklinikka. Www-dokument. Tillgängligt: http://www.kpshp.fi/sivu/psykiatrian_poliklinikka. Läst: 2.2.2015.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. PDF-dokument. Tillgängligt: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Läst: 12.1.2015.

Millenium miljoonan päättäjät. 2006. Taloussanomat 15.6.2006.

Sibelius. 1995. Helsingin Sanomat, Månadsbilaga 9.12.1995, 25, 34-45.

TV-program, filmer, videor och annat audiovisuellt material kan också användas som källor i ett examensarbete. Vid användning av sådana källor bör man kontrollera referensinformationen via så kallad metadata. Metadata är till exempel titelblad eller motsvarande, hemsida, skivomslag, eller metadata inbäddad i källan. Ibland kan metadata vara även baksidan av titelbladet, rubriken, omslaget, etiketten, en beskrivning av det illustrerade verket samt information om TV- och radioprogram. 

Till exempel:

Drama, teater och lärande. 2001. Educational television Katarsis serieprogram 1/6. Manus: M. Kilpeläinen. Redaktör och producent: M. Kilpeläinen. Öppna institutet på YLE. TV1. Sändning 30.9.2001.

Samuelin päivä: en video om romernas kultur. 1996. Manus och regi: Tuija Mikonranta, Ari Mikonranta. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

How It ́s made Aluminium Cans? (Sams Club Choice) 2015. Tillgängligt: https://www.youtube.com/watch?v=V7Y0zAzoggY. Läst: 29.3.2015

Personliga meddelanden, som intervjuer med experter samt telefonsamtal, antecknas detaljerat i källförteckningen enligt samma principer som för andra källor.

Till exempel:

Haikola, A. 2016. Personligt meddelande, telefonsamtal. 24.1.2016.

Paajanen, P. 2015. Personligt meddelande av överlärare inom företagsekonomi på yrkeshögskolan Centria, diskussion. 20.1.2015.

Erkkilä, P. 2014. Intervju med kommunikationschefen 1.4.2014. Digital Equipment Corporation Oy. Helsingfors.

a) År för publicering utelämnas

Om det inte är möjligt att ange publiceringsåret i källförteckningen, vilket ofta är fallet med elektroniska källor, kan man utelämna publiceringsåret både i litteraturförteckningen och i textreferensen. 

 

b) Elektronisk artikel utan permanent internetadress 

Ibland har elektroniska källor inte någon permanent webbadress. En sådan informationskälla är t.ex. Terveysportti. I sådana fall anges informationen om källans tillgänglighet med tjänstens webbadress.

Till exempel:

Parikka, H. 2013. Urheilijan sydän. I verket: Lääkärin käsikirja. Tillgängligt: http://www.terveysportti.fi . Läst: 4.5.2015.

 

c) Elektronisk publikation utan författare

Till exempel:

Jymäytetäänkö vanhempia varhaiskasvatuspalveluissa. Tillgängligt: https://www.lskl.fi/kannanotot-ja-lausunnot/jymaytetaanko-vanhempia-varhaiskasvatuspalveluissa. Läst: 15.4.2015.

Sensors. Product selector guide. Tillgänglig: http://www.silabs.com/SiteDocs/selector-guide/sensor/sensor-selector-guide.pdf. Läst: 28.1.2016.

E-böcker anges i källförteckningen så att följande uppgifter framgår: namnet på författaren, namnet på boken, uppgifter om publicering, datum då boken har lästs och webbadressen till e-boken. 

Till exempel:

Varhela, M. & Virtanen, P. 2015. Markkinoinnin pelisäännöt. Helsingfors: Alma Talent. Tillgänglig: https://fokus-almatalent-fi.ezproxy.centria.fi/teos/CADBEXGTBF#kohta:MARKKINOINNIN((20)PELIS((c4)((c4)NN((d6)T((20). Läst: 13.11.2018.

Aarnikoivu, H. 2008. Esimiehenä arjessa. Helsingfors: Alma Talent. Tillgänglig: https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/JAJBBXXTBFACG#kohta:1. Läst: 13.11.2018.

Tonteri, H., Auvinen, H., Helin, T. & Johansson, M. 2010. Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla. Esbo: VTT. Tillgänglig: https://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2010/VTT_R_02928_10.pdf. Läst: 13.11.2018.