Skip to Main Content

Tiedonhakuopas yhteisöpedagogiopiskelijoille

Artikkelityypit

Tieteellinen julkaisu

Monella alalla tieteellisiä tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja lehdissä. Tutkimustuloksia raportoidaan paitsi erilaisissa raporteissa, usein myös aikakauslehdissä artikkeleina. Näin siksi, että artikkelin julkaisemisprosessi on nopeampi kuin esimerkiksi kirjan.

Tieteellisiä lehtiä julkaistaan sekä painettuna että sähköisinä versioina. Elektroniset lehdet ovat usein maksullisia, ja niitä voi käyttää esimerkiksi oppilaitoksen verkossa maksutta. Viime aikoina on alettu korostaa tiedon avointa julkaisemista ja saatavuutta, ja saatavilla on entistä enemmän ns. open access -julkaisuja. Pyrkimyksiä tutkimusten ja artikkeleiden vapaaseen luettavuuteen edistetään Suomessakin. Lue lisää Avoin tiede ja tutkimus -hankkeesta.

Tieteellisen artikkelin tai julkaisun määritteleminen voi joskus olla hankalaa. Usein määritellään, että tieteellinen julkaisu pitää sisällään uutta tietoa, sen pitää olla todennettavissa, se täytyy saattaa tiedeyhteisölle sopivalla kielelle kiinnostuneiden tutkijoiden saataville ja julkaisun pitää käydä lävitse jonkinlainen arviointimenettely. Tämä määritelmä soveltuukin hyvin vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin.

Tieteellisissä lehdissä julkaistaan viimeisin tutkimustieto. Tieteellinen lehti eroaa ammattilehdestä ja yleisaikakauslehdestä muun muassa siinä, että julkaisun ulkoasu on pelkistetympi ja sisältää vain vähän kuvitusta ja mainoksia. Artikkeleiden alussa on usein tiivistelmä (abstract) ja lopussa lähdeluettelo. Tieteellisten artikkeleiden kieli eroaa yleiskielestä siten, että se noudattaa kunkin tieteenalan käsitteistöä. Asiat pyritään ilmaisemaan mahdollisimman neutraalisti ilman, että kirjoittajan oma ääni pääsee esille. Jos alan termistö on lukijalle outoa, voi lukeminen tuntua raskaalta ja teksti vaikeasti tulkittavalta. Tieteellisessä tekstissä asiat perustellaan paitsi tutkimustulosten raportoinnilla myös viittaamalla aiempiin tutkimuksiin, joihin on mahdollista tutustua lähdeluettelon avulla. Tutkimuksessa on käytetty hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä kuten hyvää tutkimuksen asettelua sekä kvalitatiivista tai kvantitatiivista tutkimusotetta. Käsitteet ja määritteleminen ovat olennainen osa tieteellistä kieltä ja samalla osoittavat, että tutkija hallitsee oman alansa käsitteistön. Myös kirjoittajan yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos mainitaan tieteellisessä julkaisussa.

Tieteellisissä julkaisuissa julkaistut lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi alkuperäistutkimuksia (original research), katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review). Tieteelliset lehdet sisältävät myös muita kuin tutkimusartikkeleita, esim. pääkirjoituksia ja kirjallisuuskatsauksia, mutta pääosin artikkelit perustuvat tutkimustietoon. Tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet lehdet julkaisevat pääsääntöisesti tutkimusartikkeleita. Useissa tietokannoissa haun voi rajata pelkästään vertaisarvioituihin lehtiin (peer reviewed).

Naisvihan tunneyhteisö -artikkeli  tai  Asumispalvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden tuen ja avun tarpeet -artikkeli ovat esimerkkejä tieteellisistä artikkeleista, joista löytyy edellä mainittuja tunnusmerkkejä.

Joskus fyysisen artikkelin saaminen omaan tarpeeseen on vaikeaa. FinELibin artikkelissa on avattu erilaisia mahdollisuuksia hankkia tieteellinen artikkeli itselleen. FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

 

Ammattilehden artikkeli

Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Näissä usein kerrotaan uusimmista tutkimustuloksista tai innovaatioista. Tekstiä on helpotettu, mutta alan terminologiaa saatetaan käyttää. Teksti sisältää viittauksia lähteisiin, jotta lukija voi halutessaan päästä alkuperäistutkimuksen äärelle. Tällä tavoin varmistetaan, että alan ammattilaiset saavat tietoa oman alansa viimeisimmästä kehityksestä. Tällaisia lehtiä Suomessa ovat muun muassa Metsäalan ammattilehti, Taloustaito tai  Super.

Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Ammattilehdistä löytyy käytännönläheistä tietoa eri alojen ajankohtaisista asioista. Oman alansa lehdestä oppii tunnistamaan alansa toimijoita tai mielipidevaikuttajia erilaisten henkilöhaastattelujen kautta. Lehdistä selviää myös oman alan erilaiset trendit ja sen hetkiset puheenaiheet. Ammattilehdissä usein referoidaan kehittämishankkeissa saatua tietoa ja pidetään esillä tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Opiskelija hyötyy ammattilehdistä, koska jokin asiantuntija taho on jo arvioinut lehdessä julkaistun tiedon.

 

Yleistajuinen artikkeli

Tieteellinen artikkeli voidaan kirjoittaa myös yleistajuisella kielellä. Silloin puhutaan tieteen popularisoimisesta. Julkaisukanavaksi valitaan jokin suurelle yleisölle suunnattu aikakauslehti tai sanomalehti, ja ilmaisutapaa muutetaan niin, että tavallinenkin lukija voi sisäistää asian ja erikoistermejä vältetään. Tutkimusta valottavina esimerkkeinä käytetään yleisiä, hyvin tunnettuja tapauksia, jotka herättävät lukijan mielenkiinnon. Yleistajuisen artikkelin kirjoittaja on yleensä toimittaja tai alan asiantuntija, joka viittaa tehtyyn tutkimukseen ja ikään kuin kääntää sen sellaiselle kielelle, jota kaikkien lukijoiden on mahdollista ymmärtää. Populaarijulkisuus saa ihmiset kiinnittämään huomiota tutkimukseen ja samalla se ohjaa lisätiedontarvitsijat tarkemmille tiedon lähteille. Tieteen yleistajuistaminen on myös tieteen kaupallistamista, koska lukijat täytyy saada kiinnostumaan asiasta kaiken tarjolla olevan informaation keskellä.

Artikkeli Kynnessä musta jälki on esimerkki yleistajuistetusta artikkelista. Siinä kerrotaan kynsiin tulevista mustista jäljistä yleistajuisella kielellä, mutta artikkelin lopussa mainitaan myös alan asiantuntijat, jotka ovat kirjoituksen takana.

Samoin artikkeli  Maapallon kiertoradalta löytyi kiinnostava kohde (Tähdet ja avaruus-lehti) esittelee avaruuden ilmiöitä ja antaa linkin tarkentavaan englanninkieliseen sivustoon.

 

Kaupallinen artikkeli

Kaupallinen artikkeli on mainos. Kun kaupallista artikkelia tutkii, siitä löytää yleensä mainostavan yrityksen logon tai jonkin muun tunnuksen. Mainonnan tarkoitus on aina myydä jotain tuotetta tai mielikuvaa suurelle massalle. Kaupallinen artikkeli voi vaikuttaa tiedotteelta, koska se yleensä pyrkii tuomaan mainostamaansa asiaa tutuksi tavalla tai toisella. Aikakauslehdissä kaupalliset artikkelit on usein kirjoitettu samaan tyyliin kuin lehden muu toimituksellinen aineisto. Mainoksissa harvoin on lähdeviittauksia tai viitatut tutkimukset ovat usein yrityksen toimialaan liittyviä positiivisia asioita. Kaupallisen artikkelin tunnusmerkit pätevät myös verkkosivustoissa. 

 

 

Lähteitä:

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko& Sajavaara, Paula 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.

Kankaanpää, Salli & Piehl, Aino 2011. Tekstintekijän käsikirja. Opas työkseen kirjoittavalle. Helsinki: Yrityskirjat Oy.

Karvonen, Erkki, Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo 2014. Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Raevaara, Tiina 2016. Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.

Elenius, Leena, Latva-Reinikka Anu & Saarikoski Silja 2019. Aikakauslehtiartikkeleiden löydettävyys muutoksen kourissa, Kreodi 3/2019.