Skip to Main Content

Julkaisutiedonkeruu

Mitä on vertaisarviointi?

Mitä on vertaisarviointi (peer review)?

"Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjankustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvioinnin julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta."  (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Julkaisutyypin A julkaisuksi hyväksytään ainoastaan vertaisarvioinnin läpikäyneet julkaisut. Artikkelin julkaiseminen vertaisarvioidussa lehdessä ei ole vertaisarvioinnin tae, sillä lehdissä voidaan julkaista myös vertaisarvioimattomia artikkeleita.

Vertaisarvioidun julkaisun on täytettävä seuraavat kriteerit:

1. Arvioitavana on koko käsikirjoitus, ei pelkkä abstrakti tai tiivistelmä.

2. Arviointi on suoritettu ennen julkaisua.

3. Arvioinnin tekee ansioitunut ja julkaisun tekijästä riippumaton asiantuntija.

4. Kirjoittaja on saanut arvioinnista kirjallisen referee-lausunnon.

Artikkeli vertaisarvioinnista

Julkaisujen määritelmiä

Tieteellinen julkaisu

 1. Julkaisu tuottaa uutta tietoa
 2. Julkaisu on esitetty muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa
 3. Julkaisu on kirjoitettu sellaisella kielellä ja sillä täytyy olla julkaisukanava, joka on kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä
 4. Julkaisukanavalla täytyy olla arviointikäytäntö, jossa ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin.

Ammatillinen julkaisu

 1. Julkaisu tuottaa uutta tietoa ammatillisen yhteisön käyttöön.
 2. Julkaisu on julkisesti saatavilla.
 3. Julkaisukanavalla on toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.

Yleistajuinen julkaisu

 1. Julkaisu levittää tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle.
 2. Julkaisun ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan.

Konferenssijulkaisu

 1. Konferenssi on säännöllisesti toistuva.
 2. Konferenssijulkaisun on oltava julkisesti saatavilla (ISBN/ISSN-numerointi).

Taiteellisen julkaisun määritelmiä

Taiteellinen julkaisu

 1. Julkaisu on syntynyt tekijän tarkoituksellisen, taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan myötä.
 2. Julkaisu on julkinen; julkaisemisesta on päättänyt jokin muu kuin tekijä itse.
 3. Julkaisu kirjataan vain yhden kerran; saman julkaisun perättäisiä julkistamisia ei kirjata erillisinä.
 4. Taiteellisen opetus- ja ohjaustyön tuloksena syntyneitä tuloksia ei raportoida.

Taidealan julkaisujen julkaisutyypit:

F1 Erillisjulkaisu

 • taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa
 • teos voidaan julkaista itsenäisesti (esim. yksityisnäyttely, näytelmäteksti)

F2 Julkinen taiteellisen teoksen osatoteutus

 • julkaisua voidaan arvostaa erillisenä suhteessa yhteisjulkaisuun (esim. näyttelijän roolisuoritus, muusikon osuus konsertissa)

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

 • taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole taiteellinen (esim. sävellystyö mainosfilmiin)

Julkaisun tieteenala

Julkaisutiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus perustuu OECD:n FOS-luokitteluun.

Luonnontieteet
111 Matematiikka
112 Tilastotiede
113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
114 Fysiikka
115 Avaruustieteet ja tähtitiede
116 Kemia
1171 Geotieteet
1172 Ympäristötiede
1181 Ekologia, evoluutiobiologia
1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
119 Muut luonnontieteet

Tekniikka
211 Arkkitehtuuri
212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
214 Kone- ja valmistustekniikka
215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
216 Materiaalitekniikka
217 Lääketieteen tekniikka
218 Ympäristötekniikka
219 Ympäristön bioteknologia
220 Teollinen bioteknologia
221 Nanoteknologia
222 Muu tekniikka

Lääke- ja terveystieteet
3111 Biolääketieteet
3112 Neurotieteet
3121 Sisätaudit
3122 Syöpätaudit
3123 Naisten- ja lastentaudit
3124 Neurologia ja psykiatria
3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
313 Hammaslääketieteet
3141 Terveystiede
3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
315 Liikuntatiede
316 Hoitotiede
317 Farmasia
318 Lääketieteen bioteknologia
319 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

Maatalous- ja metsätieteet
4111 Maataloustiede
4112 Metsätiede
412 Kotieläintiede, maitotaloustiede
413 Eläinlääketiede
414 Maatalouden bioteknologia
415 Muut maataloustieteet

Yhteiskuntatieteet
511 Kansantaloustiede
512 Liiketaloustiede
513 Oikeustiede
5141 Sosiologia
5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
515 Psykologia
516 Kasvatustieteet
517 Valtio-oppi, hallintotiede
518 Media- ja viestintätieteet
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
520 Muut yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet
611 Filosofia
6121 Kielitieteet
6122 Kirjallisuuden tutkimus
6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
6132 Kuvataide ja muotoilu
614 Teologia
615 Historia ja arkeologia
616 Muut humanistiset tieteet