Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

1 PROCESSEN KRING EXAMENSARBETET

Examensarbetet är ett omfattande och praktiskt utvecklings- eller forskningsprojekt i slutskedet av studierna. Arbetet fungerar som en bro mellan studier och arbetsliv samt underlättar övergången till yrkesmässiga expertuppgifter för den studerande. Målet med examensarbetet är att utveckla och uppvisa den studerandes beredskap att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter, som hör ihop med ämnesstudierna.

 

Nedan följer en kort beskrivning av processen kring examensarbetet.
 
A Val av ämne
 

Ämnet för examensarbetet kan utgå från arbetslivet, från något projekt eller också kan det handla om något som den studerande själv är intresserad av.

Målet är att den studerande hittar sitt tema själv, men examensarbetets handledare kan vid behov ge handledning i ämnesvalet.

 
B Avtal för examensarbetet
 
I Itslearning och nere på den här sidan finns en nerladdningsbar blankett för avtal för examensarbeten, på vilken den studerande antecknar examensarbetets namn, målsättningar, forskningsproblem eller utvecklingsuppgift samt tidtabellen. Blanketten kan undertecknas av den studerande, uppdragsgivaren/ arbetslivshandledaren (En del av uppdragsgivarna fungerar som sk. arbetslivshandledare, och en del bara beställer arbetet t.ex. för att lösa ett problem i företaget eller för att utveckla något nytt) samt yrkeshögskolans handledare. I början av processen kring examensarbetet kan man också hålla ett inledande möte, i vilket den studerande samt handledarna från både yrkeshögskolan och uppdragsgivaren/företaget deltar. På nedre delen av denna sida finns en nerladdningsbar modell för avtalet.
 
C Implementeringsplan
 
Genast i början av processen gör man upp en implementeringsplan som presenteras på ett seminarium eller en lämplig studieperiod. I planen beskriver man examensarbetets bakgrund, problemet som ska klarläggas eller utvecklingsuppgiften, samt målsättningarna med arbetet. I implementeringsplanen presenterar man även arbetets tidtabell.
 
D Under processen
 
Det är väldigt viktigt att hålla uppdragsgivare och examensarbetets handledare uppdaterade under arbetets gång. Den studerande ska lämna in en mellanrapport till handledaren och får texthandledning enligt behov under skrivprocessen. Texthandledaren utvärderar språket i examensarbetet.
 
E Mognadsprov
 
Handledaren för examensarbetet bestämmer när den studerande kan avlägga mognadsprovet. Studeranden kommer överens med handledaren om en lämplig tidpunkt för mognadsprovet.  I mognadsprovet testar man både den studerandes språkliga kunskaper och textens innehåll. Språket i mognadsprovet granskas av texthandledaren och innehållet av handledaren för examensarbetet.
 
F Presentation av examensarbetet
 
Examensarbetet presenteras då det är färdigt. Som utgångspunkt för presentationen lönar det sig att använda sammandraget av examensarbetet. Den muntliga presentationen av arbetet är cirka 20 minuter lång, inklusive diskussion, och man presenterar tydligt examensarbetets tema, bakgrund, målsättningar, metoder samt resultat.
 
G Självutvärdering
 
Den studerande gör en självutvärdering av processen kring examensarbetet, genom att fylla i en självutvärderingsblankett som finns i Itslearning. Dessutom ber studeranden eller handledaren för examensarbetet arbetslivshandledaren att - i mån av möjlighet -  ge ett utlåtande gällande hur den praktiska delen av examensarbetet har lyckats.
 
H Inlämning av examensarbetet för bedömning
 

Examensarbetet skall lämnas in för bedömning till handledaren för examensarbetet två månader innan den studerande utexamineras. Dessutom skickar studeranden arbetet för plagieringsidentifikation till handledarens Ouriginal (tidigare Urkund) e-postadress, som den studerande får av handledaren. Bedömningskriterier för examensarbetet finns i del 10 av dessa instruktioner för examensarbetet. Det rekommenderas att man läser bedömningskriterierna redan i inledningsskedet av examensarbetesprocessen, för att kunna fokusera på rätt saker. Examensarbetet skall vara bedömt cirka en månad innan den studerande utexamineras.

Slutligen sparar den studerande den, av handledaren för examensarbetet, godkända versionen av examensarbetet i databasen Theseus. Om studeranden inte vill publicera sitt arbete i Theseus skall examensarbetet enligt examensstadgarna lämnas in till studierådgivaren för arkivering i pdf-format.
 
Kuva opinnäytetyön vaiheista