Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

8 EXAMENSARBETETS OFFENTLIGHET

Examensarbetet är alltid ett offentligt dokument. Detta baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 och anvisningar från utbildningsministeriet: Opinnäytetöiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/500/2004. Mera information finns i publikationen Lärdomsprov och dataskydd som givits ut av Dataombudsmannens byrå. Enligt riktlinjer av undervisningsministeriet (2/500/2004) bör yrkeshögskolorna se till att examensarbeten inte innehåller konfidentiellt material, samt att examensarbetena är offentliga direkt efter att de har godkänts. I praktiken sköter studeranden om att examensarbetet inte innehåller sådant som man med uppdragsgivaren kommit överens om att hemlighålla.

Om ett examensarbete innehåller en konfidentiell bilaga så nämns detta i sammandraget. Den konfidentiella delen av arbetet, som ges till uppdragsgivaren, utgör en separat bilaga till examensarbetet. Den konfidentiella bilagan innehåller bakgrundsmaterial till examensarbetet, och den bedöms inte.

Examensarbetets offentlighet kan begränsas endast gällande material som enligt lagen är konfidentiellt. Yrkeshögskolans beslut gällande sekretess för ett examensarbete bör baseras på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt denna lag gäller sekretessen till exempel dokument som innehåller information som betraktas som affärshemligheter (om den part som dokumentet gäller inte ger sitt tillstånd att offentliggöra informationen). Vid patentering av eventuella uppfinningar tillämpas lagen om uppfinningar i yrkeshögskolor och den allmänna patentlagstiftningen. Upphovsrättsfrågor avgörs enligt den allmänna lagstiftningen om upphovsrätt.  

Färdiga och godkända examensarbeten sparas i Theseus. Ifall studeranden av giltig orsak inte vill göra det så lämnar hen in det färdiga examensarbetet till studiekansliet där arbetet arkiveras elektroniskt i pdf-format.