Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

FÖRORD

FÖRORD

Examensarbetet visar studerandens förmåga att förstå, tillämpa och producera resultat på expertnivå inom sin egen bransch. I optimala fall fungerar examensarbetet som en bro mellan studierna på yrkeshögskolan och arbetslivet. Dessa instruktioner följer de allmänna riktlinjerna för examensarbeten i yrkeshögskolor, utarbetade av riksomfattande arbetsgrupper under åren 2005 och 2006. Instruktionerna gäller alla utbildningar i yrkeshögskolan Centria, men inom varje bransch finns det olika praxis som man går igenom mera detaljerat inom de olika utbildningarna, i de studieperioder som förbereder studerandena för examensarbetet.

I den här guiden har man specificerat och uppdaterat tidigare instruktioner. Exempel har lagts till och de största förändringarna jämfört med de tidigare instruktionerna gäller modeller för examensarbetets struktur, bedömning och sättet att anteckna källor. Man använder numera Harvard-modellen för källorna, vilket underlättar bruket av Refworks, som är ett system för att administrera referenserna. Word-modellen för Centrias examensarbeten har också förnyats. Man har vidare satt till en del om etiska principer i guiden, och dessa bör beaktas då man utarbetar examensarbetet.

I utarbetandet och skrivandet av denna guide deltog följande personer på yrkeshögskolan Centria: Hanna-Riina Aho, Staffan Borg, Annukka Kukkola, Jennie Elfving, Annika Mylläri, Vesa Nuorva, Marko Ovaskainen, Timo Taari, Päivi Toikkanen och Tuija Tolonen-Kytölä. Guiden har översatts till engelska av Karin Kallis och till svenska av Maria Åhman-Nylund.

På arbetsgruppens vägnar

Jennie Elfving

 

Instruktioner och lagstiftning om processen kring examensarbetet

  • God vetenskaplig praxis (GVP-anvisningar 2012)
  • Etiska principer för humanforskning
  • Vetenskapliga och branschspecifika etiska normer
  • Öppen vetenskap och data (Öppen vetenskap)

Lagstiftning:

  • Allmänna dataskyddsförordningen inom EU
  • Dataskyddslagen(1050/2018)
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
  • Lag om medicinsk forskning (488/1999)