Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

9 ETISKA PRINCIPER FÖR EXAMENSARBETEN

Studerande vid yrkeshögskolor bör känna till principerna för god vetenskaplig praxis, och tillämpa dem i sina studier. Information om God vetenskaplig praxis finns på hemsidan för Forskningsetiska delegationen eller TENK, som är en delegation som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet. TENK ger instruktioner om på vilket sätt man tillämpar god vetenskaplig praxis. Vidare säkerställer TENK att eventuella fall av kränkningar behandlas korrekt. Man ger vid behov utlåtanden om behandlingen av kränkningarna av den goda vetenskapliga praxisen, ifall någon part besvärar sig över behandlingen och ber om ett utlåtande av TENK. Däremot tar man inte ställning till misstankar om brott mot lagstiftningen eller i yrkesetiska frågor.

Centrala utgångspunkter gällande god vetenskaplig praxis är enligt anvisningar av TENK ärlighet, noggrannhet och uppmärksamhet i forskningsarbetet, lagringen och presentationen av resultaten samt i utvärderingen av forskningen och resultaten. Forskningsmetoderna uppfyller vetenskapliga kriterier och resultaten publiceras på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

Forskarna beaktar arbete som andra har gjort och respekterar det. Till arbete som gjorts av andra forskare hänvisar man korrekt. Forskningen planeras och genomförs enligt kraven på vetenskaplig information, och rapporteringen uppfyller också dessa krav. Information och material som forskningen har resulterat i sparas på det sätt som vetenskaplig information kräver.

Forskningstillstånd har skaffats innan examensarbetet påbörjas och en eventuell etisk förhandsbedömning har gjorts. Ifall examensarbetet görs i grupp har man på förhand kommit överens med gruppmedlemmarna om rättigheter, ansvar och skyldigheter i samband med arbetet samt om upphovsmannaskapet. På samma sätt har man kommit överens om uppbevaring av materialet som tagits fram och eventuell användarrätt i ett senare skede.

Finansieringskällor och andra eventuella bindningar meddelas till alla parter och de som deltagit i forskningen. Dessa rapporteras också i samband med rapporteringen om undersökningsresultaten.

Här finns en utmärkt diaserie som gjorts av Arene. Man presenterar etiska rekommendationer för examensarbeten på yrkeshögskolor.

Stödpersoner inom forskningsetik på yrkeshögskolan Centria är Heli Lauronen och Hanna-Riina Aho. Med dem kan du diskutera frågor som gäller forskningsetik.

Fusk i vetenskaplig verksamhet

 

Fabricering

Fabricering innebär att man rapporterar om observationer som inte har gjorts på det sätt som beskrivs i metodbeskrivningen. Det är också fabricering om man rapporterar om resultat som inte har fåtts genom undersökningarna.

Förvanskning av observationerna

Att förvanska observationerna innebär att de beskrivs bristfälligt eller selektivt så att forskningsresultatet förvrängs. Det kan också handla om att man utelämnar resultat i rapporteringen.

Plagiat

Plagiat är olovligt lån, och omfattar både direkt kopiering och omskrivningar.

Stöld

Stöld innebär att man i sitt eget namn presenterar eller använder en annan persons forskningsresultat, -planer, material eller observationer.

Likgiltighet i vetenskaplig verksamhet

 

Grova försummelser eller likgiltighet i olika skeden av forskningen är till exempel:

  • att nedvärdera eller inte nämna andra forskare, eller att hänvisa bristfälligt eller osakligt
  • att rapportera slarvigt eller vilseledande om forskningsresultat eller metoder
  • att anteckna eller lagra forskningsresultat eller -material på ett bristfälligt sätt
  • att skenbart publicera tidigare resultat som nya, dvs. att plagiera sig själv
  • att på annat sätt vilseleda forskningssamfundet

 

Källa:

Forskningsetiska delegationen. 2012. God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Helsingfors: Forskningsetiska delegationen. Tillgängligt: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  Läst 28.4.2020.

Centriassa tehtävissä opinnäytetöissä vältetään aiheita, joissa tarvitaan ihmistieteisiin liittyvää eettistä ennakkoarviointia.

Anvisningar om forskning inom humanvetenskaper ges av TENK i guiden Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland. Guiden har uppdaterats år 2019. Humanforskning betraktas här ur ett brett perspektiv och omfattar följande branscher: humanistiska branschen, samhällsvetenskapliga branschen, teknik, konst och i vissa fall även noninvasiv forskning inom de hälso- och vårdvetenskapliga branscherna. Vid behov kan kommissionen företik inom humanvetenskaperna göra en etikprövning gällande undersökningar i examensarbeten. Till medicinsk forskning räknar man också hälso- och vårdvetenskaplig forskning, vars etikprövning du kan diskutera med en överlärare.

 

Man söker om undersökningstillstånd då man vill komma i kontakt med t.ex. personalen eller studerandena inom en organisation. Tillståndet söks av organisationen i fråga, och det är bra att på förhand reda ut hur processen kring tillståndsansökningar ser ut i organisationen. Man söker om undersökningstillståndet genast då man börjar planera examensarbetet, och man bör reservera tid för processen i tidtabellen. Man söker vanligen om undersökningstillstånd då man av organisationen önskar få

  • information om personregistret
  • information om observationer
  • intervjuer
  • arkiverat material

Då man ber om information av en organisation bör man observera att det kan vara avgiftsbelagt att få tillgång till informationen.

Undersökningstillstånden söks ofta med organisationens blankett, där man efterfrågar detaljer om undersökningen. Om organisationen inte har någon egen blankett så kan du ladda ner Centrias blankett nedan och använda den.

ARENE eller Rådet för yrkeshögskolornas rektorer har gjort Etiska rekommendationer för examensarbeten på yrkeshögskolor. I rekommendationerna tar man ställning tillforskningsetiska frågor i anslutning till examensarbetet och ger råd till såväl studeranden som även handledaren gällande både ansvar och skyldigheter. Om rekommendationerna har man också gjort en diaserie som får användas fritt som självstudiematerial eller i undervisningen. Arenes rekommendationer innehåller checklistor för både studerande och handledare, och dessa är utmärkta verktyg för båda parterna. Rekommendationerna uppdaterades år 2020.

Ifall man i examensarbetet hanterar personuppgifter Vad är en personuppgift? - Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi) bör man följa de lagar och anvisningar som gäller detta. Ifall närmare instruktioner behövs så kontaktar man handledaren för examensarbetet eller den dataskyddsansvarige på Centria, tietosuojavastaava@centria.fi . Kom ihåg att den som skriver examensarbetet ses som hanterare av registret ifall personuppgifter ingår i examensarbetet, och därför är hen ansvarig för hur uppgifterna hanteras.