Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

10 UTVÄRDERING

I utvärderingen beaktas följande delområden:

• måluppställning
• teoretisk referensram och källor
• planering av examensarbetet
• implementering och sammanställande av examensarbetet
• den skriftliga presentationen
• processhantering

I grunderna för utvärderingen beskrivs delområdena med en bedömningsskala. Utvärderingen gäller hela processen kring examensarbetet och vitsordet baserar sig inte enbart på medeltalet av de olika delområdena. I bedömningstabellen för examensarbetet beskrivs de områden som utvärderas och bedömningsgrunderna separat för forskningsinriktade och praktikbaserade examensarbeten.

På utvärderingsblanketten finns det utrymme för ett fritt formulerat utlåtande, i delen för utlåtanden, och där kan man mera detaljerat beskriva hur de olika delområdena förverkligades. Vidare finns det på blanketten plats för ett utlåtande av en representant från arbetslivet. Den studerande utvärderar även själv sin egen presentation på en skild blankett för självutvärdering.

Utgångspunkter för examensarbetet NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5

Syfte och mål

Arbetslivsorientering

Ämnesområdets signifikans och aktualitet

Avgränsning av ämnet

Syftet och målen framgår, men på ett ostrukturerat sätt.

Ämnet är svagt avgränsat.

Nyttan med arbetet har motiverats svagt eller inte alls.

Arbetet sammankopplas inte med tidigare information eller diskussion om ämnet.

Syftet och målen är realistiska men ostrukturerade.

Det finns brister i avgränsningen av ämnet.

Nyttan med arbetet motiveras delvis.

Arbetet sammankopplas ensidigt med tidigare information och diskussion om ämnet.

Syftet och målen är huvudsakligen klara och realistiska.

Ämnet är till största del avgränsat.

Nyttan med arbetet har i huvudsak motiverats bra.

Arbetet sammankopplas mestadels bra med tidigare information och diskussion om ämnet.

Syftet och målen är klara och realistiska.

Ämnet avgränsas väl.

Nyttan med arbetet motiveras väl.

Arbetet sammankopplas bra med tidigare information och diskussion om ämnet.

 

Syftet och målen är mycket klara och realistiska. Målen har förverkligats utmärkt i praktiken.

Avgränsningen av ämnet är utmärkt.

Nyttan med arbetet beskrivs mycket väl.

Arbetet sammankopplas på ett utmärkt och innovativt sätt med tidigare information och diskussion om ämnet.

 

 

Teoretisk referensram NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5

Definiering av begrepp

Konsekvens i innehållet

Mångsidig användning av källmaterialet

Källkritik

Samspel mellan källorna

De centrala begreppen har definierats bristfälligt. Kunskapen om ämnesområdet är svag.

Teorin presenteras på ett inkonsekvent sätt.

Källorna används knappt och/eller ensidigt.

Källkritik saknas.

Inget samspel mellan källorna förekommer.

De centrala begreppen har definierats nöjaktigt.

Teorin presenteras inte helt konsekvent.

Källorna används delvis bristfälligt och ensidigt.

I användningen av källorna tillämpas inte alltid källkritik.

De centrala begreppen har definierats ganska bra.

Teorin presenteras huvudsakligen konsekvent.

Källorna används huvudsakligen mångsidigt och kritiskt.

Det finns en del samspel mellan källorna.

De centrala begreppen har definierats väl. Teorin presenteras på ett konsekvent sätt.

Källorna används mångsidigt och kritiskt.

Samspelet mellan källorna är bra.

De centrala begreppen har definierats mycket väl.

Teorin presenteras på ett mycket konsekvent sätt.

Källorna används synnerligen mångsidigt och kritiskt.

Det finns ett mångsidigt och smidigt samspel mellan källorna.

 

Forskningsmetod och -analys NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Formulering av forskningsfrågorna/ -problemen Forskningsfrågorna/ -problemen är ostukturerade.

Forsknin

gsfrågorna/ -problemen är delvis ostrukturerade och/eller otydliga.
Forskningsfrågorna/ -problemen är i huvudsak välformulerade. Forskningsfrågorna/ -problemen är välformulerade. Forskningsfrågorna/ -problemen är mycket välformulerade.
Motivering av val Lösningarna motiveras svagt eller inte alls. Lösningarna motiveras nöjaktigt. Lösningarna motiveras huvudsakligen väl. Lösningarna motiveras väl. Lösningarna motiveras utmärkt.
Hantering av metod och analys Metoden och analysen behärskas bristfälligt. Metoden och analysen behärskas delvis bristfälligt. Metoden och analysen behärskas mestadels väl. Metoden och analysen behärskas väl. Metoden och analysen behärskas utmärkt.
Användning av forskningslitteratur Användningen av forskningslitteratur är obetydlig eller saknas helt. Användningen av forskningslitteratur är delvis oändamålsenlig och/eller källorna används knappt. Användningen av forskningslitteratur är huvudsakligen bra oc mångsidig. Användningen av forskningslitteratur är bra och mångsidig. Forskningslitteraturen används på ett utmärkt, kritiskt och mycket mångsidigt sätt.

 

Examensarbetets resultat NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Svar på förskningsfrågorna/ -problemen Examensarbetets resultat svarar bristfälligt på forskningsfrågorna eller -problemen. Examensarbetets resultat svarar delvis på forskningsfrågorna eller problemen. Examensarbetets resultat svarar mestadels väl på forskningsfrågorna eller -problemen. Examensarbetets resultat svarar väl på forskningsfrågorna eller -problemen. Examensarbetets resultat svarar mycket väl på forskningsfrågorna eller -problemen.
Följdriktighet Resultaten presenteras på ett inkonsekvent sätt. Resultaten presenteras delvis på ett inkonsekvent sätt. Resultaten presenteras huvudsakligen på ett konsekvent sätt. Resultaten presenteras på ett konsekvent sätt. Resultaten presenteras på ett ytterst konsekvent sätt.
Åskådliggörande Konkretisering eller illustrering som passar arbetet finns inte alls eller ger inget mervärde. Konkretisering eller illustrering som passar arbetet ger bara ett litet mervärde. Konkretisering eller illustrering som passar arbetet ger huvudsakligen ett mervärde. Konkretisering eller illustrering som passar arbetet ger ett betydande mervärde. Konkretisering eller illustrering som passar arbetet ger ett mycket betydelsefullt mervärde.

 

Diskussion och reflektion

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Reflektion kring resultaten i förhållande till teorin för examensarbetet Resultaten har analyserats brisfälligt eller analys i förhållande till teorin saknas helt. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är nöjaktig. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är huvudsakligen bra. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är bra. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är förtjänstfull.
Tillförlitlighet och etik Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är svag eller saknas helt. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är nöjaktig. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är mestadels bra. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är bra. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är förtjänstfull.
Det egna lärandet och professionell utveckling Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är bristfälliga eller saknas helt. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är nöjaktiga. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är mestadels bra. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är bra. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är förtjänstfulla.

 

Skriftlig presentation NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Logisk struktur Rapportens struktur är svår att uppfatta. Det finns en del brister i rapportens struktur. Rapportens struktur är konsekvent. Rapportens struktur är mycket konsekvent och tydlig. Rapportens struktur är mycket tydlig, åskådlig och den går smidigt framåt.
Språkriktighet Texten är huvudsakligen förståelig, men det finns på många ställen brister i rättskrivningen (t.ex. i satsbyggnaden, sammansatta ord, skiljetecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är förståelig, men det finns en del brister i rättskrivningen (t.ex i sattsbyggnaden, sammansatta ord, skiljetecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är tydlig och lätt att förstå. Det finns nästan inga brister i rättskrivningen (t.ex i sattsbyggnaden, sammansatta ord, skiljetecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är smidig, lätt at förstå och följer rättskrivningsreglerna. Texten är mycket smidig och språket är klanderfritt.
Sakprosestil Texten innehåller talspråkligheter. Texten innehåller en del talspråkligheter. Texten uppfyller de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller väl de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller utmärkt de krav som saksprosestilen kräver.
Slutförande enligt instruktionerna (marginaler, font, rubriker, pärmblad, innehål, bilagor, bilder, figurer och tabeller)

Texten innehåller talspråkligheter.

Texten innehåller en del talspråkligheter. Texten uppfyller de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller väl de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller utmärkt de krav som sakprosestilen kräver.
Källhänvisningar Det finns brister i antecknandet av källor och hänvisningar. Det finns brister i någon mån då det häller antecknandet av hällhänvisningar. Källorna och hänvisningarna har huvudsakligen antecknats korrekt. Källhänvisningarna följer instruktionerna väl. Källhänvisningarna följer instruktionerna utmärkt.

Processhantering

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Självständigt arbete, planenlighet, tillgodohörande av handledningen, processen och färdigställande av arbetet

Processen har inte framskridit enligt planen.

Studeranden har behövt mycket handledning eller har inte alls dragit nytta av den.

Studeranden har engagerat sig svagt i processen.

Processen har inte till alla delar framskridit enligt planen.

Studeranden har tidvis behövt mycket handledning eller har inte dragit nytta av den enligt behoven.

Studeranden har engagerat sig nöjaktigt i processen.

Processen har i huvudsak framskridit enligt planen.

Studeranden har mestadels utnyttjat handledningen på ett ändamålsenligt sätt.

Studeranden har huvudsakligen engagerat sig väl i processen.

Processen har framskridit enligt planen.

Studeranden har utnyttjat handledningen på ett ändamålsenligt sätt.

Studeranden har engagerat sig väl i processen.

Processen har mycket väl framskridit enligt planen.

Studeranden har utnyttjat handledningen på ett ändamålsenligt sätt och samtidigt visat eget initiativ och aktivitet.

Samarbetets smidighet (eventuell annan skribent, arbetslivet) Den studerande har samarbetat svagt eller inte alls. Den studerande har samarbetat nöjaktigt. Den studerande har huvudsakligen samarbetat bra. Den studerande har samarbetat bra. Den studerande har samarbetat aktivt och förtjänstfullt.

Utgångspunkter för examensarbetet

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5

Syfte och mål

Arbetslivsorientering

Ämnesområdets signifikans och aktualitet

Avgränsning av ämnet

Syftet och målen framgår, men på ett ostrukturerat sätt.

Ämnet är svagt avgränsat.

Nyttan med arbetet har motiverats svagt eller inte alls.

Arbetet sammankopplas inte med tidigare information eller diskussion om ämnet.

Syftet och målen är realistika men ostrukturerade.

Det finns brister i avgränsningen av ämnet.

Nyttan med arbetet motiveras delvis.

Arbetet sammankopplas ensidigt med tidigare information och diskussion om ämnet.

Syftet och målen är huvudsakligen klara och realistiska.

Ämnet är till största del avgränsat.

Nyttan med arbetet har i huvudsak motiverats bra.

Arbetet sammankopplas mestadels bra med tidigare information och diskussion om ämnet.

Syftet och målen är klara och realistiska.

Ämnet avgränsas väl.

Nyttan med arbetet motiveras väl.

Arbetet sammankopplas bra med tidigare information och diskussion om ämnet.

Syftet och målen är mycket klara och realistiska. Målen har förverkligats utmärkt i praktiken.

Avgränsningen av ämnet är utmärkt.

Nyttan med arbetet beskrivs mycket väl.

Arbetet sammankopplas på ett utmärkt och innovativt sätt med tidigare information och diskussion om ämnet.

 

Teoretisk referensram NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5

Definiering av begrepp

Konsekvens i innehållet

Mångsidig användning av källmaterialet

Källkritik

Samspel mellan källorna

De centrala begreppen har definierats bristfälligt. Kunskapen om ämnesområdet är svag.

Teorin presenteras på ett inkonsekvent sätt.

Källorna används knappt och/eller ensidigt.

Källkritik saknas.

Inget samspel mellan källorna förekommer.

De centrala begreppen har definierats nöjaktigt.

Teorin presenteras inte helt konsekvent.

Källorna används delvis bristfälligt och ensidigt.

I användningen av källorna tillämpas inte alltid källkritik.

Samspelet mellan källorna är svagt.

De centrala begreppen har definierats ganska bra.

Teorin presenteras huvudsakligen konsekvent.

Källorna används huvudsakligen mångsidigt och kritiskt.

Det finns en del samspel mellan källorna.

De centrala begreppen har definierats väl. Teorin presenteras på ett konsekvent sätt.

Källorna används mångsidigt och kritiskt.

Samspelet mellan källorna är bra.

.

De centrala begreppen har definierats mycket väl.

Teorin presenteras på ett mycket konsekvent sätt.

Källorna används synnerligen mångsidigt och kritiskt.

Det finns ett mångsidigt och smidigt samspel mellan källorna.

 

Metod för genomförande NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Motivering av val Lösningarna motiveras svagt eller inte alls. Lösningarna motiveras nöjaktigt. Lösningarna motiveras huvudsakligen väl. Lösningarna motiveras väl. Lösningarna motiveras utmärkt.
Hantering av genomförandet Genomförandet hanteras svagt. Genomförandet hanteras nöjaktigt. Genomförandet hanteras huvudsakligen väl. Genomförandet hanteras väl. Genomförandet hanteras utmärkt.
Samarbete med arbetslivet Samarbete med arbetslivet saknas eller är obetydligt. Samarbete med arbetslivet är nöjaktigt. Samarbete med arbetslivet är huvudsakligen bra. Samarbete med arbetslivet är bra. Samarbete med arbetslivet är förtjänstfullt.
Användning av källor (bl.a. litteratur om projekt och utveckling) Användningen av källor är obetydlig eller saknas helt. Användningen av källor är delvis oändamålsenlig och/eller källorna används knappt. Användningen av källor är huvudsakligen bra och mångsidig. Användningen av källor är bra och mångsidig. Källorna används på ett utmärkt, kritiskt och mycket mångsidigt sätt.

 

Examensarbetets resultat

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Hur arbetets resultat och mål motsvarar varandra Examenarbetets mål har inte uppnåtts i någon större omfattning. Examenarbetets mål har uppnåtts nöjaktigt. Examenarbetets mål har huvudsakligen uppnåts väl. Examenarbetets mål har uppnåtts väl. Examenarbetets mål har uppnåts mycket väl.
Resultatens relevans och användbarhet Resultatens relevans och användbarhet har beaktats svagt eller inte alls. Resultatens relevans och användbarhet har beaktats nöjaktigt. Resultatens relevans och användbarhet har i huvudsak beaktats väl. Resultatens relevans och användbarhet har beaktats väl. Resultatens relevans och användbarhet har beaktats synnerligen väl.

 

Diskussion och reflektion

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Reflektion kring resultaten i förhållande till teorin för examensarbetet Resultaten har analyserats bristfälligt eller analys i förhållande till teorin saknas helt. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är nöjaktig. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är huvudsakligen bra. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är bra. Analysen av resultaten i förhållande till teorin är förtjänstfull.
Tillförlitlighet och etik Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är svag eller saknas helt. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är nöjaktig. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är mestadels bra. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är bra. Reflektionen kring tillförlitlighet och etik är förtjänstfull.
Det egna lärandet och professionell utveckling Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är bristfalliga eller saknas helt. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är nöjaktiga. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är mestadels bra. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är bra. Reflektionerna kring det egna lärandet och den professionella utvecklingen är förtjänstfulla.
Skriftlig presentation NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Logisk struktur Rapportens struktur är svår att uppfatta. Det finns en del brister i rapportens struktur. Rapportens struktur är konsekvent. Rapportens struktur är mycket konsekvent och tydlig. Rapportens struktur är mycket tydlig åskådlig och den går smidigt framåt.
Språkriktighet Texten är huvudsakligen förståelig, men det finns på många ställen brister i rättskrivningen (t.ex. i satsbyggnaden, sammansatta ord, skiljetecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är förståelig, men det finns en del brister i rättskrivningen (t.ex. i satsbyggnaden, sammansatta ord, skiljtecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är tydlig och lätt att förstå. Det finns nästan inga brister i rättskrivningen (t.ex. i satsbyggnaden, sammansatta ord, skiljtecken och/eller begynnelsebokstäverna). Texten är smidig, lätt att förstå och följer rättskrivningsreglerna. Texten är mycket smidig och språket är klanderfritt.
Sakprosestil Texten innehåller talspråkligheter. Texten innehåller en del talspråkligheter. Texten uppfyller de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller väl de krav som sakprosestilen kräver. Texten uppfyller utmärkt de krav som sakprosestilen kräver.
Slutförande enligt instruktionerna (marginaler, font, rubriker, pärmblad, innehåll, bilagor, bilder, figurer och tabeller) Layouten i arbetet följer inte instruktionerna. Det finns brister i formatet. Formatet följer huvudsakligen instruktionerna. Formatet följer instruktionerna. Förmatet följer instruktionerna fullständigt.
Källhänvisningar Det finns brister i antecknandet av källor och hänvisningar. Det finns brister i någon mån då det gäller antecknandet av källhänvisningar. Källorna och hänvisningarna har huvudsakligen antecknats korrekt. Källhänvisningarna följer instruktionerna väl. Källhänvisningarna följer instruktionerna utmärkt.

 

Processhantering

NÖJAKTIG 1 NÖJAKTIG 2 GOD 3 GOD 4 BERÖMLIG 5
Självständigt arbete, planenlighet, tillgodogörande av handledningen, processen och färdigställande av arbetet

Processen har inte framskridit enligt planen.

Studeranden har behövt mycket handledning eller har inte alls dragit nytta av den.

Studeranden har engagerat sig svagt i processen.

Processen har inte till alla delar framskridit enligt planen.

Studeranden har tidvis behövt mycket handledning eller har inte dragit nytta av den enligt behoven.

Studeranden har engagerat sig nöjaktigt i processen.

Processen har i huvudsak framskridit enligt planen.

Studeranden har mestadels utnyttjat handledningen på ett ändamålsenligt sätt.

Studeranden har huvudsakligen engagerat sig väl i processen.

Processen har framskridit enligt planen.

Studeranden har utnyttjat handledningen på ett ändamålsenligt sätt.

Studeranden har engagerat sig väl i processen.

Processen har mycket väl framskridit enligt planen.

Studeranden har utnyttjat handledningen på ett ändamålseligt sätt och samtidigt visat eget initiativ och aktivitet.

Studeranden har engagerat sig synnerligen väl i processen.

Samarbetets smidighet (eventuell annan skribent arbetslivet) Den studerande har samarbetat svagt eller inte alls. Den studerande har samarbetat nöjaktig. Den studerande har huvudsakligen samarbetat bra. Den studerande har samarbetat bra. Den studerande har samarbetat aktivt och förtjänstfullt.