Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

11 MOGNADSPROV

MOGNADSPROV

För yrkeshögskoleexamen skriver den studerande ett mognadsprov inom ämnesområdet för sitt examensarbete. Provet visar att den studerande är förtrogen med sitt ämne. Med hjälp av mognadsprovet kontrolleras den studerandes förmåga att kommunicera skriftligt.

Mognadsprovet kan likställas med en tentamen och det skrivs under ett övervakat tillfälle på skolbildningsspråket (finska eller svenska), eller på ett av yrkeshögskolan bestämt språk [1]. Mognadsprovet skrivs antingen för hand eller elektroniskt, enligt överenskommelse mellan den studerande och dennes handledare för examensarbetet. Man får använda tre timmar (180 minuter) för att skriva mognadsprovet.

Under mognadsprovet ger handledaren några (2–4) ämnen till den studerande, vilka anknyter just till dennes examensarbete. Den studerande får ämnena för sitt mognadsprov först under själva tentamenstillfället och av de givna ämnena väljer studeranden ett ämne, som hen skriver om. Riktlinjerna för textens längd varierar beroende på texttypen. En essä innebär t.ex. en minst 400 ord lång text, medan ett internt pressmeddelande är ca 200–300 ord långt. Om mognadsprovet skrivs för hand, används blyertspenna och texten skrivs på varje rad på ett konceptpapper.

Textens struktur och rubrik är anpassade till texttypen och de ska motsvara innehållet i texten. Med en essä avses t.ex. en kritisk och reflekterande uppsats, som börjar med en inledning där man introducerar ämnet

och som avslutas med en sammanfattning. Mognadsprovets rubrik kan t.ex. utgöra något specifikt perspektiv gällande det undersökta ämnet, eller en närmare granskning av ett visst delområde inom examensarbetet.

Om mognadsprovet skrivs på dator, bör datorn vara avsedd för det ändamålet och tömd på annat innehåll. Det interna pressmeddelandet för YH-examen skrivs på dator, enligt instruktioner för branschen, under övervakning och utan kompletterande material.

Skribenten får inte ta för givet att läsaren har bekantat sig med examensarbetet. Sakinnehållet i mognadsprovet bedöms av en lärare inom utbildningsområdet och språket bedöms av en språklärare inom det aktuella språket.

Mognadsprovet bedöms enligt skalan godkänt/underkänt. Om mognadsprovet underkänns bör den studerande be om feedback av språkgranskaren, innan hen kan skriva ett nytt prov.

 

Läs- och skrivsvårigheter, övriga inlärningssvårigheter och mognadsprov

Följande specialarrangemang gäller studerande med läs- och skrivsvårigheter, under förutsättning att den studerande uppvisar ett utlåtande av en expert (t.ex. en specialistläkare eller speciallärare) om sin situation:

 • Studerande med läs- och skrivsvårigheter kan få tilläggstid för mognadsprovet. Tilläggstiden är 20 minuter per tentamenstimme, ifall det i utlåtandet som den studerande uppvisar inte nämns något annat.
 • Studerande med läs- och skrivsvårigheter kan välja om mognadsprovet skrivs på dator eller för hand, beroende på typen av läs- och skrivsvårigheter.
 • Studerande med läs- och skrivsvårigheter kan komplettera mognadsprovet muntligt.

Den studerande bör i god tid uppvisa ett utlåtande om sina läs- och skrivsvårigheter, eller andra inlärningssvårigheter som kräver specialarrangemang, för de som bedömer mognadsprovet. Utlåtandet bör uppvisas senast i samband med anmälningen till mognadsprovet.

Bedömning av mognadsprovets språk och form

 • Språket i mognadsprovet bör vara ändamålsenligt, tydligt och förståeligt.
 • Texten får inte innehålla sakfel.
 • Texten ska behandla det ämne som rubriken anger. Texten bör förses med en rubrik som motsvarar dess innehåll. Underrubriker används inte.
 • Textens stil är sakprosa, talspråk godkänns inte.
 • Texten bör vara en väldisponerad, sammanhängande helhet. I texten används styckesindelning och de påståenden som presenteras i texten bör stämma överens med tillhörande argument.
 • Meningsbyggnaden bör vara ändamålsenlig, fullständig och omväxlande. Ordföljden ska vara entydig och klar.
 • Man bör behärska rättskrivningsreglerna i svenska.
 • Språket bör i huvudsak följa normerna för språkriktighet.
 • Figurer eller bilder får inte förekomma i texten.
 • Om provet skrivs för hand bör handstilen vara tydlig och lättläst. Samman- eller särskrivning av ord samt skillnaden mellan stor och liten bokstav ska vara tydliga.

Kännetecken för ett underkänt prov

Mognadsprovet underkänns om det innehåller sakfel eller om språket inte uppfyller kraven för en välstrukturerad, förståelig och ändamålsenlig saktext. Texten är färdigställd, om den inte innehåller mera än enstaka fel gällande:

 • Skiljetecken, sammansatta ord, stor och liten begynnelsebokstav, siffror, förkortningar och andra tecken, syftning, kongruens, rektion,  användning av satsmotsvarigheter, främmande ord, modeord, ordföljd och rättskrivning.
 • Texten motsvarar inte uppgiftsbeskrivningen.
 • Textens innehåll motsvarar inte rubriken eller rubrik saknas.
 • Textens struktur är oenhetlig. Att få en helhetsbild av sakinnehållet utgående från texten är svårt eller omöjligt.
 • I textens stil finns för texttypen olämpliga avvikelser.
 • Texten kan inte förstås som en självständig text, utan förutsätter annan information.
 • Det finns problem med sats- och meningsbyggnaden.
 

[1] Mognadsprovets språk bestäms enligt rekommendationerna för undervisningen i språk och kommunikation inom yrkeshögskolor samt yrkeshögskolan Centrias direktiv för betyg på följande sätt:

a) Studerande vars skolutbildningsspråk är finska

Mognadsprovets språk är finska, varvid den studerande får vitsordet utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i språket (Se förordning 481/2003, 15§).

Obs! Om den studerande avlagt studentexamens modersmålsprov på finska och erhållit minst vitsordet magna cum laude approbatur (vilket visar att den studerande har utmärkta kunskaper i språket), kan mognadsprovets språk också vara svenska eller utbildningsprogrammets språk.

b) Studerande vars skolutbildningsspråk är svenska

Mognadsprovets språk är svenska, varvid den studerande får vitsordet utmärka muntliga och skriftliga kunskaper i språket (Se förordning 481/2003, 15§).

Obs! Om den studerande avlagt studentexamens modersmålsprov på svenska och erhållit minst vitsordet magna cum laude approbatur (vilket visar att den studerande har utmärkta kunskaper i språket), kan mognadsprovets språk också vara finska eller utbildningsprogrammets språk.

c) Studerande vars skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska

Yrkeshögskolan besluter om mognadsprovets språk. Vid Yrkeshögskolan Centria skrivs mognadsprovet på utbildningsprogrammets språk, om man inte besluter annat på basen av en ansökan av den studerande.

INSTRUKTIONER FÖR INTERNA PRESSMEDDELANDEN

Ett pressmeddelande om examensarbetet sammanfattar arbetets viktigaste resultat

Pressmeddelandet är en lättfattlig och intresseväckande nyhet om examensarbetet. I meddelandet reflekterar studeranden över betydelsen av sitt examensarbete, lyfter fram sin egen expertis och strävar efter att väcka läsarens intresse.

Pressmeddelandets struktur: det viktigaste först

Pressmeddelandet om ditt examensarbete struktureras som en nyhet, där man först lyfter fram det viktigaste. Svara på följande frågor:

 • Vem? Vad? Var?
 • Vilka var de centrala resultaten?
 • För vem gjordes arbetet?
 • Vilken var bakgrunden till arbetet?
 • På vilket sätt genomfördes arbetet?
 • Vilken nytta kan arbetet ha?
 • Var eller av vem får man mera information?

Rubrik

I rubriken uttrycks textens huvudbudskap kort och koncist. Det mest betydelsefulla resultatet i examensarbetet, fynd eller prestationer lönar sig att lyfta fram redan i rubriken. Den berättar vad du har gjort och väcker läsarens intresse.

Ingress

Det viktigaste och mest betydelsefulla innehållet i ditt pressmeddelande sammanfattas i ingressen, som ett komplement till rubriken. Ingressen (eller triangelspetsen) är ett inledande stycke, som består av några meningar, med avsikt att locka läsaren till att läsa texten i sin helhet. I ingressen av ett pressmeddelande, som handlar om ett examensarbete, behandlas vanligtvis arbetets syfte, centrala resultat samt den nytta som arbetet kan ha. Då mottagaren har läst ingressen förstår hen redan vad examensarbetet handlar om.

Den egentliga texten

Den egentliga texten, dvs. brödtexten, presenterar mera noggrant detaljer och bakgrund gällande ämnet som undersökts eller formulerats i examensarbetet. Pressmeddelandet är inte ett sammandrag av examensarbetet och hela arbetet behöver därmed inte presenteras i texten.

Presentera kortfattat de mest betydelsefulla forskningsresultaten i examensarbetet samt slutsatserna som har gjorts utgående från dessa. Berätta på vad, vem eller hur resultaten från ditt examensarbete inverkar och/eller i vilket syfte det kan användas. Vad var målsättningen med arbetet och hur uppnåddes den? Varför är ämnet aktuellt just nu? Sättet på vilket examensarbetet förverkligades samt metoderna intresserar medierna mindre och de behandlas därför oftast i slutet av ett pressmeddelande.

Vid behov kan pressmeddelandet struktureras med mellanrubriker. De gör det mera överskådligt och uppehåller läsarens intresse. Kom ihåg styckeindelningen.

Språket

Texten bör vara tydlig, förståelig och överskådlig sakprosa samt följa normerna för det svenska språket. Tonen i texten är informativ och har nyhetskaraktär. Använd korta meningar och stycken samt förklara svåra facktermer och begrepp.

En ämneshelhet behandlas i ett stycke. Textens omfattning är ca 3000 tecken (1–2 sidor inklusive mellanslag).

Tilläggsinformation

I slutet av pressmeddelandet uppger du dina kontaktuppgifter, med hjälp av vilka man kan få tilläggsinformation om examensarbetet. Anteckna kontaktuppgifterna enligt följande:

Tilläggsinformation

Förnamn Efternamn

Utbildningsbransch

E-postadress

 

Referenslitteratur

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. Upplaga 15-16. Helsingfors: Tammi.

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Helsingfors: Edita.

Institutet för de inhemska språken. Tillgängligt: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/.

Internationalisering motiverar studerande inom kemiteknik

Matti Matikainen som studerar kemiteknik på yrkeshögskolan Centria undersökte i sitt examensarbete hur villiga studerande inom utbildningen för kemiteknik är att arbeta utomlands. Examensarbetet behandlar hur stor del av yrkeshögskolans studerande som antingen deltar eller ämnar delta i utbytesprogram. I undersökningen, som gjordes med hjälp av intervjuer, utreddes även hur företag förhåller sig till personer som har studerat utomlands.

Arbetets ämne

I Matti Matikainens examensarbete undersöktes internationaliseringen hos studerande inom kemiteknik samt hur villiga företag inom Karlebyområdet är att anställa arbetskraft, som har utfört utbytesstudier i andra länder. Enligt intervjuerna i undersökningen, är företagen villiga att anställa personer från närområdet, som har studerat utomlands, ifall sådan expertis finns att tillgå. I intervjuerna framgick att företagen värdesätter samarbete med läroanstalterna.

Arbetets bakgrund

Den internationella och mångkulturella miljön på yrkeshögskolan Centria är bakgrunden till detta arbete. I examensarbetet ville man ta reda på hur de lokala företagen utnyttjar möjligheten att anställa högskolestuderande, som har avlagt studier eller praktik utomlands. Yrkeshögskolan Centria deltar i flera olika utbytesprogram, vilka företagen inte nödvändigtvis känner till.

Resultat

Studerandenas inställning till utbytesstudier är positiv, men enligt undersökningen blir studerandena mindre villiga att studera utomlands på grund av rädsla för att studietiden förlängs. I examensarbetet framgick att man i företagen inte särskilt väl kände till möjligheten att använda kunnig arbetskraft i regionen för internationella uppgifter.

Implementering

Examensarbetets utgångspunkt är branschövergripande och i dess bakgrundsteori integreras perspektiv från såväl kemiteknik som företagsekonomi. Den praktiska delen av examensarbetet bestod av en elektronisk enkätundersökning, som riktades till studerande inom kemiteknik, samt intervjuer med företag inom kemisk industri. Enkäten besvarades av 26 studerande och fem personer från tre olika företag inom branschen för kemiteknik intervjuades.

Examensarbetet bekräftar uppfattningen att ett nära samarbete mellan företagen inom branschen för kemiteknik och yrkeshögskolan Centria är viktigt. Företagen i branschen är internationella och studerandena inom kemiteknik deltar aktivt i utbytesprogrammen.

Tilläggsinformation

Matti Matikainen

Yrkeshögskolan Centria

Kemiteknik

tel. 000 000 0000

e-post: matti.matikainen@centria.fi

ELEKTONISKT MOGNADSPROV  – INSTRUKTIONER TILL LÄRAREN

 • Kontakta Helpdesk minst en vecka på förhand om en studerande ska skriva ett elektroniskt mognadsprov. Helpdesk ordnar med en dator som är avsedd för ändamålet.
 • Skaffa ett tomt USB-minne som den studerande kan använda.
 • Se till att mognadsprovet övervakas.

ELEKTONISKT MOGNADSPROV – INSTRUKTIONER TILL STUDERANDEN

 • Spara ditt mognadsprov som ett Word-dokument med ditt eget namn som filnamn på datorns skrivbord. (filnamn: Mognadsprov Efternamn Förnamn).
 • Inställningarna i dokumentet för mognadsprovet följer instruktionerna för examensarbetet.
 • Textens radavstånd är 1,5. Den övre och nedre marginalen i dokumentet är 2,5 cm. Marginalen på vänster sida är 2 cm och på höger sida 1,5 cm. Sidnumrering finns vid behov uppe till höger.
 • Visa styckesindelningen med en tom rad.
 • Kontrollera kommateringen och sammansatta ord.
 • Då ditt mognadsprov är klart, be om att få ett USB-minne av övervakaren genom att markera. På USB-minnet sparar du ditt arbete enligt följande:  

1. Som en Word-fil
2. Som en Pdf- fil (”Spara som” och välj filtypen ”pdf”)

 • Radera inte själv filen som du jobbat med från datorns skrivbord, eftersom den tillfälligt fungerar som säkerhetskopia ifall det skulle bli problem med USB-minnet.
 • Returnera USB-minnet till övervakaren.