Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

7 ATT SKRIVA KÄLLFÖRTECKNING

Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen. Källförteckningen innehåller exakta uppgifter om de källor som används i texten, och den innehåller bara de källor som används i texten.

 

Källförteckningen innehåller de bibliografiska uppgifter som är nödvändiga för att hitta publikationen. Denna information utgörs bl.a. av:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn.
Publiceringsåret.
Verkets namn.
Upplaga, om det finns flera upplagor.
Utgivningsort och utgivarens namn.

Torkki, J. 2006. Puhevalta. Kuinka kuulijat vakuutetaan. Helsingfors: Kustannusosakeyhtiö Otava.

 

Vid användning av elektroniska källor måste man ta hänsyn till källans tillförlitlighet, varaktighet, dokumentets tillgänglighet samt upphovsrättsfrågorna. De elektroniska källorna antecknas i källförteckningen på samma sätt som andra källor. Om det inte finns några sidnummer eller någon information om utgivaren, utelämnas den informationen. Om författaren är känd skrivs författarens efternamn och året för publikationen både i textreferensen och källförteckningen. Om man som källa använder ett dokument vars författare är okänd, hänvisar man i texten antingen till a) organisationen som publicerat dokumentet eller b) webbplatsens rubrik (se kapitel 6 Källhänvisningar). Källförteckningen och källhänvisningen i texten bör alltid motsvara varandra. Anvisningar och exempel på elektroniska källor fås också via Institutet för de inhemska språken

Källförteckningen skall också innehålla följande information:

- Tillgängligt: den exakta internetadressen där källan är tillgänglig
- Läst: datum då man har läst eller sett på och hänvisat till dokumentet

 

Sieppinen, A. 2011. Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa. Pankkien lainapalvelut kuluttajille. Magistersavhandling. Helsingfors: Aalto-universitetet. Tillgängligt: http://epub.lib.aalto.fi/fi/ethesis/pdf/12971/hse_ethesis_12971.pdf. Läst:18.3.2015.

Förmaksflimmer. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Kardiologiska föreningen i Finland: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2017. Tillgänglig på Internet: www.kaypahoito.fi Läst: 3.3.2018.

I kapitlen nedan presenteras flera exempel på hur man antecknar källor i källförteckningen, indelat enligt typen av källa i fråga. Med Centria-Finna – söktjänsten kan man också kontrollera referenserna. Bilden nedan visar ett exempel på hur referensuppgifterna visas i Centria-Finna (tjänsten finns på finska och engelska):

Med hjälp av källorna får läsaren en uppfattning om vilken typ av referensmaterial examensarbetet baserar sig på. Ett högkvalitativt källmaterial ger en bra bild av skribenten som kunnig inom sitt ämne.

Källhänvisningarna och källförteckningen kan också göras med hjälp av tjänsten Mendeley, som automatiskt skapar dem i rätt format då du väljer Harvard-stilen. Centria har en egen guide på finska om hur man använder Mendeley, och här finns också instruktioner på engelska: Mendeley guide.

En tryckt bok anges i källförteckningen på följande sätt:

Författarens efternamn, Första bokstaven av författarens förnamn. Publiceringsåret. Verkets namn. Upplaga (ifall det finns flera upplagor). Publiceringsort och utgivarens namn.

Till exempel:

Giddens, A. 1991. Modernity and Self-indentity. Self and Society in the Late modern Age. Cambridge: Polity Press.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15:e reviderade upplagan. Helsingfors: Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsingfors: WSOY.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Borgå: WSOY.

 

Ifall boken innehåller information om redaktören men det av bokens innehåll inte klart framgår vem som har skrivit de olika delarna, kan man använda bokens namn i källhänvisningen. Att skriva ut namnet på bokens redaktör är inte obligatoriskt.

Till exempel:

Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. O. Kuutamo & H. Hölsömäki (red.) Helsingfors: Edita.
Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. Helsingfors: Edita.

 

En elektronisk bok, alltså en e-bok, antecknas enligt samma principer som en tryckt bok. Man lägger dessutom till den exakta adressen efter ordet Tillgängligt: och efter Läst: skriver man det datum som man har läst boken. Datumet visar för läsaren när verket har varit tillgängligt på den angivna adressen. Ifall man uppger en sk. permanent adress så antecknas den som adress till verket.

Aarnikoivu, H. 2016. Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu. 3:e reviderade upplagan. Helsingfors. Handelskammaren. Tillgängligt: https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.centria.fi/ammattikirjasto/teos/aidosti-hyodyllinen-kehityskeskustelu#kohta:Aidosti((20)hy((f6)dyllinen((20)kehityskeskustelu . Läst: 15.5.2020.

En artikel som har publicerats i ett redigerat verk antecknas i källförteckningen enligt följande:

Artikelförfattarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Namnet på artikeln. I verket: Första bokstaven i redaktörens förnamn. Redaktörens efternamn (red.) Namnet på det redigerade verket. Publiceringsort: Utgivare, sidnummer för artikeln.

Efter efternamnet skriver man (red.) inom parentes, och i källförteckningar på engelska skrivs (Ed./Eds.).

 

Till exempel:

Ikonen, K. 1994. Maahanmuuttajien opetus. I verket: T. Hilasvuosi (red.) Monikulttuurinen koulu. Serien Opetus & kasvatus. Helsingfors: Painatuskeskus, 75–100.

Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. I verket: J. Kuusinen (red.) Kasvatuspsykologia. Borgå: WSOY, 21–64.

Kiviniemi, K., Leppisaari, I. & Teräs, H. 2013. Autenttiset verkko-oppimisratkaisut asiantuntijuuden kehittäjinä. I verket: J. T. Hakala & K. Kiviniemi (red.) Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 99–114.

Teräs, H., Leppisaari, I., Teräs, M. & Herrington, J. 2014. Learning cultures and multiculturalism: Authentic e-learning designs. In T. Issa, P. Isaias & P. Kommers (Eds.) Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives. Hershey, PA: IGI-Global, 197–217.

Om en artikel har publicerats i en tidskrift eller tidning antecknas den i källförteckningen enligt följande:

Artikelförfattarens efternamn, första bokstaven i förnamnet. Publiceringsåret. Namnet på artikeln. Namn på tidningen och volym*, årgång, nummer, sidnummer på artikeln i tidningen.

Namnet på tidningen eller publikationen skrivs enligt Harvard-stilen i kursiv stil.

Till exempel:

Leppisaari, I., Kleimola, R., Herrington, J., Maunula, M. & Hohenthal, T. 2014. Developing More Authentic e-Courses by Integrating Working Life Mentoring and Social Media. Journal of Interactive Learning Research 25(2), 211–236.

Julkunen, R. 1991. Hoiva ja professionalismi. Sosiologia 28, 78–83.

Salo, P. 2007. Potilastiedon sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö. I verket: H. Hopia ja L. Koponen (red.). Hoitotyön kirjaaminen. Hoitotyön vuosikirja 2007. Jyväskylä: Gummerus 13–24.

 

Om en artikel publicerats elektroniskt nämns även adressen i källförteckningen. DOI (Digital Object Identifier)-information är en sk. permanent adress till artikeln.

Wang X., Zhang J.,  Yu Z., Mao S., Periaswamy S. C. G. & Patton J. 2019. On Remote Temperature Sensing Using Commercial UHF RFID Tags. IEEE Internet of Things Journal, 6(6). 10715–10727. Tillgängligt: doi: 10.1109/JIOT.2019.2941023. Läst 14.5.2020.

Juntunen, A. 2020. Nuoret ja elävä toimijuuden tunto elämänkulun käännekohdissa. Janus. (28)1. 20–41. Tillgängligt: https://doi.org/10.30668/janus.70093 . Läst 8.5.2020.

 

Då det gäller artiklar i dagstidningar nämns inte nödvändigtvis författaren. I sådana fall använder man artikelns namn i källhänvisningen.

Millenium miljoonan päättäjät. 2006. Taloussanomat 15.6.2006.

Sibelius. 1995. Helsingin Sanomat, Månadsbilaga 9.12.1995, 25, 34–45.

                            

 

* Volym, vol, volume

Rapporter och broschyrer antecknas i källförteckningen på följande sätt:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Verkets namn. Utgivningsort, utgivare, publikationsserie och dess nummer. (Observera att årtalet inte behöver skrivas två gånger ifall det inte ingår i serienumreringen.)

Till exempel:

Leppisaari, I., Ihanainen, P., Nevgi, A., Taskila, V.-M., Tuominen, T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa - Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta. . Helsingfors. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4: 2008. Tillgängligt: https://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_408.pdf. Läst 17.3.2015.

Hakulinen-Viitanen, T., Hietanen-Peltola, M., Bloigu, A. & Pelkonen, M. 2014. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto: valtakunnallinen seuranta 2012. Helsingfors: Institutionen för hälsa och välmående. Rapport 12/2014.

 

Om ingen upphovsman nämns kan man i källhänvisningen använda antingen utgivaren eller publikationens namn. Det är viktigt att källhänvisningen och anteckningen i källförteckningen motsvarar varandra.

I följande exempel visas båda sätten:

Utbildningsstyrelsen. 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Broschyr.

Tillgänligt: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/180941_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteiden_uudistus.pdf . Läst 5.5.2020.

Eller

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. 2017. Broschyr. Utbildningsstyrelsen.

Tillgängligt: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/180941_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteiden_uudistus.pdf . Läst 5.5.2020.

 

Andra exempel:

Psykologtjänster. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Tillgängligt: https://www.soite.fi/psykologipalvelut . Läst 4.5.2020.

Forskningsetiska delegationen (TENK). 2012. God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Helsingfors: Forskningsetiska delegationen (TENK).

Då man använder examensarbeten, pro gradu-avhandlingar, licentiatavhandlingar, doktorsavhandlingar eller annat forskningsarbete som källor anges de i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, första bokstaven i författarens förnamn. Publiceringsåret. Namnet på avhandlingen. Utgivningsort eller platsen för läroanstalten: Information om utgivaren eller läroanstalten. Eventuella namn på publikationsserien och dess nummer. Examensarbetets nivå.

Till exempel:

Aro-Salonen, M. 2014. Normaalia nuoren elämää. Lapsen etu pitkäaikaisen sijaishuollon tavoitteina ja ratkaisuina. Tammerfors: Tammerfors universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskaper. Licentiatavhandling inom socialt arbete.

Korpelainen, A. 2014. Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönotto pk-yrityksen huollonkustannuslaskennassa. Jyväskylä: Handelshögskolan på universitetet i Jyväskylä. Redovisning. Pro gradu-avhandling.

Ahmadian, A. M. 2015. Modeling contention behavior of machine-type devices over multiple wireless channels. Tammerfors: Tammerfors universitet. Master’s Degree Programme in Information Technology. Magistersavhandling.

Huotari, E-I. 2014. Auttaminen on molemminpuolinen ilo! Avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä avustajan näkökulmasta katsottuna. Jyväskylä: University Printing House. Handelshögskolan på universitetet i Jyväskylä. Doktorsavhandling.

Sammalkangas, M. 2020. Ostokäyttäytyminen lastenvaatteita hankittaessa: Case Viivi ja Vilpertti. Karleby: Centria-ammattikorkeakoulu. Examensarbete. Tillgängligt: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005118318 . Läst 14.5.2020.

Virkkula, E. 2014. ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia”. Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa. Uleåborg: Universitetet i Uleåborg. Institutionen för pedagogik. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae Rerun Socialum 143. Doktorsavhandling. Tillgänglig: http://herkules.oulu.fi/isbn9789526205465/isbn9789526205465.pdf.  Läst: 16.1.2020.

Med författningar avses huvudsakligen lagar, förordningar eller regeringens propositioner. I källförteckningen ges detaljerad information om dem, på samma sätt som för andra källor utan namngiven författare:

Namn på lagen/förordningen. Datum/nummer för förordningen. Verk eller adress där lagen är tillgänglig.

Till exempel:

Yrkeshögskolelagen. 14.11.2014/932. Tillgängligt: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932.  Läst: 1.4.2015.

Dataskyddslagen. 5.12.2018/1050. Tillgängligt: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050. Läst 7.1.2019.

Ungdomslagen 21.12.2016/1285. Tillgängligt: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050. Läst: 20.1.2019.

Vid användning av standarder används etablerade förkortningar, till exempel Finlands Standardiseringsförbund förkortas SFS. I källförteckningen anges först numret på standarden och därefter namnet på standarden samt året då standarden har upprättats.

Till exempel:

SFS 5989. Lähde- ja tekstiviitteiden laatiminen.  2012. Helsingfors: Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Patent anges i källförteckningen enligt följande:

Författarens efternamn, Första bokstaven i författarens förnamn. Patenteringsåret. Organisationen som äger patentet. Namnet på patentet. Land där patentet godkändes och patentnummer (med vilket det hittas i patentregistret).

Till exempel:

Melcer, S. 2006. SOFUN. Physical Exercise machine. USA US2006252612.

TV-program, filmer, videor, podcaster och annat audiovisuellt material kan också användas som källor i ett examensarbete. Vid användning av sådana källor bör man kontrollera referensinformationen via så kallad metadata. Metadata är till exempel titelblad eller motsvarande, så som titelskärm, hemsida, skivomslag, sluttext eller metadata inbäddad i källan. Ibland kan metadata vara även baksidan av titelbladet, rubriken, omslaget, etiketten, en beskrivning av det illustrerade verket samt information om TV- och radioprogram. 

Till exempel:

Drama, teater och lärande. 2001. Educational television Katarsis serieprogram 1/6. Manus: M. Kilpeläinen. Redaktör och producent: M. Kilpeläinen. Öppna institutet på YLE. TV1. Sändning 30.9.2001.

Samuelin päivä: en video om romernas kultur. 1996. Manus och regi: Tuija Mikonranta, Ari Mikonranta. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

How It ́s made Aluminium Cans? (Sams Club Choice) 2015. Tillgängligt: https://www.youtube.com/watch?v=V4TVDSWuR5E. Läst: 29.3.2015

Tikkanen, H. 2020. Unohdettu astronautti - Neil Armstrong ja Buzz Aldrin kävivät kuussa, mutta kuka antoi kyydin. Tiedetrippi. Podcast. Tillgängligt: https://areena.yle.fi/1-50446799 . Läst 10.5.2020.

Personliga meddelanden, som intervjuer med experter samt e-postmeddelanden och telefonsamtal, antecknas detaljerat i källförteckningen enligt samma principer som för andra källor.

Då det gäller e-postmeddelanden skriver man ut meddelandets ämne och mottagare.

Till exempel:

Emmes, M. 2020. Opintotoimiston aukioloajat. Personligt e-postmeddelande. 2.1.2020. Mottagare av meddelandet: Jeremi Lutakko.

Erkkilä, P. 2014. Intervju med kommunikationschefen 1.4.2014. Digital Equipment Corporation Oy. Helsingfors.

Haikola, A. 2016. Personlig information, telefonsamtal. 24.1.2016.

Paajanen, P. 2015. Personlig information av överlärare inom företagsekonomi på yrkeshögskolan Centria, diskussion. 20.1.2015.

Noter antecknas enligt samma principer som övriga källor.

Dui didl ladl dil laa. Noter. Pdf-dokument. Tillgängligt: http://www.kamulaari.fi/site/_files/Dui%20didl%20ladl%20dil%20laa.pdf . Läst 28.4.2020

Haapasalo, K. Minun leipäni pieniin on pantu. Tillgängligt: http://www.kamulaari.fi/site/_files/Minun_leipani_pieniin_on_pantu.pdf . Läst 30.4.2020.

Stolzenberg, G. 1889. Serenade, clarinet, string orchestra, op. 6. Lepzig: Breitkopf & Härtel. Tillgängligt: https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemId=4890 . Läst 22.4.2020.

Instruktioner om hur man hänvisar till rekommendationerna för god medicinsk praxis hittas här.

Intranätsidor som används för ett företags interna information kan användas som källor. De antecknas enligt samma principer som övriga källor. Källan beskrivs, t.ex. Intranätet på företaget X el.dyl.

Trots att den elektroniska adressen inte fungerar för alla läsare av examensarbetet så kan man med hjälp av referensuppgifterna vid behov söka fram den information som använts.

Ristimäki, K. 2020. Riktlinjer av beredskapsgruppen. Centraali, personalens informationsportal. Tillgängligt:  https://centriafi.sharepoint.com/henkilokuntaintra/Lists/Tiedotteet/DispForm.aspx?ID=1199&Source=https%3A%2F%2Fcentriafi%2Esharepoint%2Ecom%2Fhenkilokuntaintra%2FSitePages%2FKotisivu%2Easpx&ContentTypeId=0x010400699545623532B741BF354119ECCBA549 Läst 8.5.2020.

Facebook-inlägg

Istället för ordet inlägg kan man använda orden statusuppdatering eller publicering (post).

Textreferens: (Yle Selkouutiset 2020)

Källförteckning:

Yle Selkouutiset. Facebook-inlägg 13.5.2020. Tillgängligt: https://www.facebook.com/yleselkouutiset/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf . Läst 14.5.2020.

Om det under samma dag gjorts flera inlägg kan man också skriva ut den första meningen i inlägget för att det ska vara lättare att hitta.

Yle Selkouutiset. Onko sinusta hyvä asia, että koulut taas alkavat? Facebook-inlägg 13.5.2020. Tillgängligt: https://www.facebook.com/yleselkouutiset/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf . Läst 14.5.2020.

 

Twitter

Twitter-texter kan också användas som källor. Tecknet @ inverkar inte på den alfabetiska ordningen i källföteckningen.

Textreferens: (@SuomenAkatemia 2020)

Källförteckning:

@SuomenAkatemia 2020. Tweet 16.5.2020. Mikrobloggtjänsten Twitter. Tillgängligt: https://twitter.com/SuomenAkatemia/status/1260934274468872193 . Läst 15.5.2020.

a) År för publicering saknas

Om det inte är möjligt att ange publiceringsåret i källförteckningen, vilket ofta är fallet med elektroniska källor, kan man utelämna publiceringsåret både i källförteckningen och i textreferensen.

 

b) Elektronisk artikel utan permanent internetadress

Ibland har elektroniska källor inte någon permanent webbadress. En sådan informationskälla är t.ex. Terveysportti. I sådana fall anges informationen om källans tillgänglighet med tjänstens webbadress.

Till exempel:

Parikka, H. 2013. Urheilijan sydän. I verket: Lääkärin käsikirja. Tillgängligt: http://www.terveysportti.fi . Läst: 4.5.2015.

 

c) Elektronisk publikation utan författare

Till exempel:

Jymäytetäänkö vanhempia varhaiskasvatuspalveluissa. Tillgängligt: https://www.lskl.fi/kannanotot-ja-lausunnot/jymaytetaanko-vanhempia-varhaiskasvatuspalveluissa. Läst: 15.4.2015.