Skip to Main Content

Centrias instruktioner för examensarbetet

2 HANDLEDNING OCH SEMINARIEARBETE

Praxis kring seminarier under examensarbetesprocessen varierar beroende på utbildning. I det här kapitlet presenteras det mest centrala i seminariearbetet och handledningsprocessen.

Inom flera utbildningar deltar studerandena i seminarier, där man presenterar hur examensarbetet framskrider och behandlar allmänna frågor kring examensarbetesprocessen. Under seminarierna går man också igenom frågor gällande studerandenas examensarbeten, samt eventuella problem. Vidare behandlas implementeringsplaner, forskningsplaner och mellanrapporter. Studerandena fungerar som opponenter för varandra och handledaren för examensarbetet kommenterar ämnet i fråga.

Opponenternas och hela gruppens uppgift är att bekanta sig med examensarbetet på förhand, och ge konstruktiv kritik för det, både skriftligt och muntligt. Under seminariet ger gruppen respons angående arbetets tema, aktualitet, problemställning, metoder och resultat, samt ställer frågor till skribenten/skribenterna.

Seminariet är interaktivt och förutom opponenten deltar också de andra medlemmarna i gruppen aktivt i diskussionen. Skribenten svarar på frågorna och motiverar sina lösningar.

Mer detaljerade instruktioner om seminariearbetet ges av handledaren för det egna examensarbetet.

1. Kom överens om ett inledande möte, där ett avtal för examensarbetet görs upp. Under mötet fastställs frågeställningar/målsättningar/ämnet och tidtabellen samt en eventuell arbetslivshandledare. Kom överens om nästa träff.

2. Försäkra dig om att du har den metodologiska expertis som handledandet av arbetet kräver. Tilläggsinformation för du t.ex. från dessa verk:

  • Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. 2:a upplagan. Helsingfors: Gaudeamus.
  • Kananen, J. 2016. Opinnäytetyön ja pro gradun ohjaajan opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
  • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsingfors: Tammi.

3. Bekanta dig med källor som ger riktlinjer om upphovsrätt (t.ex. gällande användning av bilder):

Tekijänoikeuden ABC 

Upphovsrättens ABC

Information om upphovsrätt

JAMK: https://blogit.jamk.fi/oppari/2018/11/07/kuvan-kopiointi-netista-oppariin/
Aalto-universitetet: Kuvien sallitut käyttötavat opinnäytetöissä; Tillåten användning av bilder

4. Bekanta dig med instruktioner om etik och god vetenskaplig praxis t.ex. mha.rekommendationerna av Arene (på finska), Rådet för yrkeshögskolornas rektorer. På sida 15 finns en checklista för handledare.

5. Bekanta dig med instruktionerna och Word-modellen för examensarbetet.

6. Träffa den studerande regelbundet under processen och håll kontakt t.ex. per e-post. Kom ändå ihåg att fördela arbetsmängden 15 h/examensarbete så att det finns tillräckligt med tid i slutskedet av processen för respons, granskning, slutseminarium och mognadsprov. Handledaren av examensarbetets innehåll granskar pålitligheten hos de källor som används i examensarbetet och att de antecknas och används korrekt.

7. Mognadsprov: Bekanta dig med instruktionerna för mognadsprovet. Kom överens om tidpunkten för provet med den studerande och gör rubrikalternativ. Då texten är skriven, skicka texten för språkgranskning till läraren i kommunikation. OBS! Kontrollera att mognadsprovet skrivs på rätt språk. Språket bestäms enligt studerandens skolbildningsspråk (se mognadsprov i kapitel 11).

8. Sänd examensarbetet till språkgranskaren. Man kan också i ett tidigare skede be om texthandledning av en språklärare, och handledningen påverkar då inte bedömningen av examensarbetet.

9. Bedömning: Basera bedömningen av examensarbetet på bedömningskriterierna. Om det gäller ett praktikbaserat arbete, lägg märke till att arbetet bedöms som en helhet. Produkten är bara en del av processen kring examensarbetet, och den granskas som en del av arbetet. Den skriftliga presentationen av arbetet bedöms av en språklärare.

 

 

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. 2:a upplagan. Helsingfors: Gaudeamus.