Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Avoimuus yritysyhteistyöhankkeissa

 • Avoimet toimintamallit ovat mahdollisia myös sellaisissa TKI-hankkeissa, jotka toteuteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa.
   
 • Yritysyhteistyöhankkeen suunnittelua ja toteutusta helpottamaan on laadittu suositus ja tarkistuslista, joka on syntynyt suomalaisen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän yhteistyönä.
   
 • Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti.
   
 • Suositus sisältää myös kaupallistamiseen liittyvät näkökohdat. Centrian TKI-toiminnan ohjeistus tulosten kaupallistamisesta löytyy MFilesista ID13943.

TKI-hankkeiden tulosten kaupallistamismahdollisuudet tulee pitää mielessä hankevalmistelusta aina hankkeen päättymiseen jälkeiseen aikaan. Hyvin suunniteltu kaupallistamisen prosessi ja ajoissa tunnistetut mahdollisuudet kaupallistamiseen parantavat hankkeen vaikuttavuutta, edistävät uusien innovaatioiden juurtumista ja selkeyttävät yhteistyötä elinkeino- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Julkisesti rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuus ja merkitys paranee huomattavasti, jos syntyneet tulokset saadaan otettua käyttöön hankkeen päätyttyä. Näin niistä hyötyvät myös mahdollisimman monet. TKI-toiminnan avoimuus tukee tätä tavoitetta.

 

Centrian TKI-toiminnan ohjeistus tulosten kaupallistamisesta löytyy MFilesista ID13943.

 

Lisälukemista:

 

Miten toimitaan, jos halutaan edistää ideaa tai syntyy keksintö?

Keksintöilmoituksen tekeminen on ensimmäinen vaihe keksinnön tai idean kaupallistamisprosessia.

Ennen keksintöilmoituksen tekoa kannattaa olla yhteydessä TKI-päällikköön. Tällöin voidaan jo alustavasti selvittää idean uutuutta tai patentoitavuutta sekä muita suojaamiseen liittyviä asioita. 

 

Keksintöilmoitukset

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin velvoittaa ammattikorkeakoulun palveluksessa olevat henkilöt tekemään keksintöilmoituksen työnantajalleen heti keksinnön tehtyään. Ilmoituksen tulee pitää sisällään riittävät tiedot keksinnöstä ja sen tekijöistä. Lisäksi otetaan kantaa siihen, onko keksintö syntynyt avoimessa tutkimuksessa, sopimustutkimuksessa tai muussa tilanteessa. Ilmoituksen pohjalta Centria antaa kahden kuukauden kuluessa vastailmoituksen, jossa arvioidaan ammattkorkeakoulun näkemys keksinnön syntytavasta ja olosuhteista sekä oikeuksista keksintöön. Keksintöilmoitus löytyy MFilesista.

 

 

 

 

 

 

Työsuhdekeksintölaki

On hyvä sopia jo etukäteen, millaiset oikeudet osapuolilla on syntyviin tuloksiin, mutta viimeistään keksinnön syntymisen jälkeen on keskeistä selvittää kuka keksinnön omistaa.
 

 • Patenttilain mukaan oikeus keksintöön ja sen hyödyntämiseen kuuluu keksijälle. Työlainsäädännön mukaan taas työnantajalla on oikeus työntekijän työn tuloksiin. Työsuhdekeksintölaki pyrkii tasapainottamaan nämä kaksi lakia.
   
 • Työsuhteeseen perustuva oikeuden siirtyminen on merkittävä poikkeus yleisestä periaatteesta, jonka mukaan henkisen omaisuuden luoja (esimerkiksi keksijä, muotoilija, kirjailija) omistaa itse oikeudet luomukseensa. Työsuhdekeksintölaki onkin säädetty turvaamaan elinkeinoelämän tutkimusta ja tuotekehitystä.
   
 • Työsuhdekeksintölakia sovelletaan työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön tekemiin patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. Laki ei kuitenkaan koske yliopistojen ja korkeakoulujen henkilöstöä. Näitä koskeva korkeakoulukeksintölaki lähtee siitä, että lain nojalla yliopistolla tai korkeakoululla on oikeus tutkijoidensa keksintöihin, jotka on tehty ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden rahoittamissa tutkimushankkeissa.
   
 • Työsuhdekeksintölain tai korkeakoulukeksintölain soveltaminen ei edellytä, että keksintö patentoidaan, vaikka sen tuleekin olla patentoitavissa.

Patentit

Patentit ovat perinteisin tapa suojata omaa osaamistaan.
 

Patentti on hakemuksesta myönnetty oikeus kieltää muita ammattimaisesti valmistamasta, tuomasta maahan tai myymästä patentoitua tuotetta tai soveltaa patentoitua menetelmää patentin voimassaoloaikana. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista. Patentin voimassaoloaika on korkeintaan 20 vuotta ja sen voimassapito tapahtuu maksamalla vuosittaisia maksuja. Patentti on alueellinen suojakeino ja sitä tulee hakea kaikkiin niihin maihin, joissa keksintöä aiotaan hyödyntää, tai joissa on odotettavissa kilpailevaa valmistusta.
 

Patenttitietoa

Business Finland

Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Rahoitusta on saatavana liiketoiminnan eri vaiheisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Startup-rahoitusta voidaan myöntää alle 5-vuotta toimineille yrityksille. 

Yrityksille on suunnattu eri tyyppisiä rahoituksia. Esimerkiksi Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta voi hakea kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, mm. tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI) -rahoitus on puolestaan tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat. Tutkija pääsee samalla kasvattamaan omaa kaupallistamisosaamistaan.

 

ARENEn yrittäjyyssuositukset

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille

Suositusten tavoitteena on tarjota ammattikorkeakouluille ja yliopistoille välineitä yrittäjyyden edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

 

Yrittäjyysneuvonta

Yrittäjyyttä suunnittelevalle ja yrityksen perustajalle on tarjolla runsaasti tietoa ja erilaisia neuvontapalveluista. 

Aloittavat yritykset voivat esimerkiksi saada tietyin edellytyksin myönnettävää starttirahaa.