Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

 • Avoimen oppimisen tavoitteena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.
 • Avointa oppimista voidaan edistää avoimilla oppimateriaaleilla ja avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä.  
 • Avoin oppiminen
  • lisää koulutuksellista tasa-arvoa
  • lisää materiaalien saatavuutta
  • edistää jatkuvaa oppimista
  • mahdollistaa opettajan ja tutkijan profiloitumisen ja meritoitumisen laadukkaan oppimateriaalin tekijänä
  • tehostaa työtä ja lisää yhteistyömahdollisuuksia sekä organisaatioden sisällä että niiden välillä
    
 • Avoimen oppimisen tavoitteet on määritelty  kansallisessa Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa ja sitä tukevissa suosituksissa.
 • Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Avoin oppiminen ei kuitenkaan ole vain digitalisaatioon perustuvaa. Tarkoituksena ei ole lähiopetuksen korvaaminen eikä lähiopetuksen merkitystä saa unohtaa oppimisen avoimuutta kehitettäessä. Tarkoituksena ei myöskään ole, että kaikki opetus avattaisiin, vaan esimerkiksi kaupallisen koulutuksen ja koulutusviennin edellytykset tulee turvata.  Digitalisaation avulla voidaan kuitenkin tehostaa, monipuolistaa ja lisätä vuorovaikutusta kaikenlaisessa opetuksessa.

Centrian avoimen oppimisen linjauksen taustalla on Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus, Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025 sekä siihen liittyvät osalinjaukset Oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta ja Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt. Toimintaympäristössä vaikuttaa korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke, johon oppimateriaalien ja oppimisen avoimuus ovat sidoksissa. Kansallinen linjaus on osa laajempaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kulttuuria, jossa on linjattu tutkimukseen, aineistoihin ja data sekä julkaisemiseen liittyviä toivottuja toimintatapoja. Taustalla on ajatus jakamisesta ja osallisuudesta tutkimuksen ja oppimisen saralla koko yhteiskunnassa kaikkien kansalaisten toimesta.

Centrian toimenpiteet oppimateriaalien saatavuuden edistämiseksi

 

Centriassa edistetään avoimien oppimateriaalien käyttöä haravoimalla aoe.fi-palvelu sekä Centria-Finnaan, eli kirjaston hakupalveluun että itslearning-alustalle kirjastoon löydettäväksi. Molempien käyttöä edistetään opettajien osalta koulutuksella.

 

Henkilöstöä kannustetaan tuottamaan avoimia oppimateriaaleja CC-lisenssein ja kuvailemaan ne aoe.fi -palvelussa. Tämä koskee sekä hankkeissa tuotettavaa oppimateriaalia että opetuksessa käytettävää materiaalia. Oppimateriaalin laatukriteereinä käytetään eAMK-hankkeessa laadittuja Verkkototeutuksen laatukriteereitä Digivisio 2030 –hankkeen digipedagogiikan laatukriteereiden ohella. Henkilöstön osaamisen kehittämistä avoimien oppimateriaalien hyödyntämisessä ja tuottamisessa, CC-lisenssien käytössä ja tekijänoikeusasioissa tuetaan koulutusten ja osaamismerkkien avulla.

 

Centria sitoutuu myös Coara-julistukseen (Coalition for Advancing Research Assessment), jossa meritoituminen nähdään tutkimustoimintaa laajempana kokonaisuutena.

 

Centrian toimenpiteet avoimista oppimis- ja opetuskäytänteistä

 

Centriassa kannustetaan jatkuvan oppimisen käytänteiden avulla myös avoimiin oppimis- ja opetuskäytänteisiin. Centria pyrkii yhteistyöhön muiden korkeakoulujen kanssa avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden osalta. Sähköisen osaamisen tunnistamisen järjestelmän käyttöönoton rinnalla osaamisen tunnistamiseen liittyy myös avoimen oppimisen kautta hankitun osaamisen tunnistamisen vahvistaminen Centriassa.

Linjaus on käsitelty ja hyväksytty Centrian opetuksen johtoryhmässä 15.8.2023.

 

 

MITÄ OVAT AVOIMET OPPIMATERIAALIT
 • Avoimia oppimateriaaleja (Open Educational Resources, OERs) ovat eri muotoiset digitaaliset tai muut opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaalit, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja edelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin (Tieteen termipankki).  
   
 • Avoin oppimateriaali on pedagogisesti mielekäs ja hyödynnettävissä oleva kokonaisuus.
   
 • Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi kirjalliset materiaalit, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, data, mallinnukset, sanastot, demonstraatiot, oppimisaihiot ja kurssit. Tutkimusartikkeleita voidaan käyttää oppimateriaaleina, mutta avoimien oppimateriaalien linjauksessa tarkoitetaan oppimateriaaleilla ensisijaisesti muita kuin tutkimusjulkaisuja.
   
 • Avoin oppimateriaali on yleensä digitaalinen, mutta se voi olla esimerkiksi paperisessa muodossa. Muodon sijaan oleellista on oppimateriaalin avoin saatavuus ja mahdollisuus hyödyntää ja muokata sitä vapaasti.
   
 • Avoimien oppimateriaalien kansallisessa linjauksessa  korostetaan, että  
 •     oppimateriaalin sisällön luotettavuus ja muut laadun osatekijät on aina otettava huomioon avoimuuden ohella
 •     oppimateriaalien tekemisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä periaatteita
 •     laadinnassa on otettava huomioon saavutettavuus ja soveltuminen monenlaisille oppijoille
 •     oppimisen avoimuuden kehittämiseen tehtyä työtä arvostetaan meritoitumisessa ja työtehtävien suunnittelussa.

 

MITEN AVOIMIA OPPIMATERIAALEJA LÖYTYY

Avointen oppimateriaalien kirjasto - aoe.fi

 • Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy eri alojen oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta.
 • Yksi avoin oppimateriaali on pedagogisesti koherentti kokonaisuus, joka on lisensoitu käyttäen Creative Commons -lisenssiä.
 • Kaikilla oppimateriaaleilla on pysyvä tunniste.
 • Kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja voi käyttää kirjaston sivuilta, ladata omalle koneelleen (linkki-muotoisia oppimateriaaleja lukuunottamatta) tai upottaa oppimisalustoihin.
 • Palveluun tallennetut oppimateriaalit löytyvät myös Centria-Finnasta ja itslearning-oppimisalusta kirjastosta.
 • Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehittää opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

 

MUITA HAKUPAIKKOJA
 • Aalto OpenLearning - Aalto yliopiston avoimia oppimateriaaleja ja kursseja
 • Finna.fi - avoimesti hyödynnettävissä olevaa materiaalia
 • Talous - Kansainvälisen CORE-työryhmän taloustieteen perusteiden oppiaineisto ja sanasto verkossa.
 • Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja / Tietoarkisto. Tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja ja oppimisympäristö. Sisältää osiot Kvantitatiivinen käsikirja ja Laadullinen käsikirja.
 • Kopiraittilan korkeakoulu - Kopiraittilan korkeakoulu on suunniteltu tekijänoikeustaitojen oppimiseen korkeakouluopintojen alkuvaiheessa. Materiaalissa on paljon opiskeluun ja opintotehtäviin liittyvää hyödyllistä tekijänoikeustietoa
ULKOMAISIA HAKUPAIKKOJA:

Metahakukoneita

Avoimia oppikirjoja

SUUNNITTELE
 • Avoimien oppimateriaalien kansallisessa linjauksessa korostetaan, että
  • oppimateriaalin sisällön luotettavuus ja muut laadun osatekijät on aina otettava huomioon avoimuuden ohella
  • oppimateriaalien tekemisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä periaatteita
  • laadinnassa on otettava huomioon saavutettavuus ja soveltuminen monenlaisille oppijoille.
    
 • Kun suunnittelet oppimateriaalia, mieti kannattaako sitä jakaa vapaasti. Hyödyttäiskö se oppijoita ja tukisiko se paikasta ja ajasta riippumatonta oppimista. Voisiko opimateriaalistasi olla hyötyä muille opettajille? Voisiko joku mahdollisesti kehittää sitä eteenpäin? Entä, löydätkö jotain sellaista avointa oppimateriaalia, jota voit itse hyödyntää oman materiaalisi pohjana?
   
 • Mieti jo sunnitteluvaiheessa, missä, miten ja millaisilla käyttöehdoilla oppimateriaali avataan. Mikäli oppimateriaalin tekemiseen osallistuu useampi tekijä, on oppimateriaalien tekijänoikeuksista ja avaamisesta sovittava kaikkien tekijöiden kesken hyvissä ajoin.
   
 • Koska avoimia oppimateriaalityyppejä on paljon, myös niiden tekemisessä käytettäviä työkaluja on paljon. Mieti, mitä työkaluluja tarvitaan, ovatko ne käytettävissäsi ja saatko niiden käyttöön tarvittaessa tukea. Tarvittavat työkalut ovat erilaisia riippuen esimerkiksi siitä teetkö tekstipohjaista materiaalia, videoita vai kokonaisia verkkokursseja.

 • Oppimateriaalien tekijänoikeuksiin, lisensointiin, laatuun ja saavutettavuuteen on saatavana kansallista ohjeistusta. Ohjeet löytyvät kootusti Avointiede.fi -sivustolta ja tämän oppaan ohjeistus perustuu niihin.

 • Avointen oppimateriaalien tulee olla pedagogisesti mielekkäitä kokonaisuuksia. Oppimateriaalien laatimista ohjaavat ja tukevat myös

HUOLEHDI LAADUSTA
 • Avointen oppimateriaalien kansallinen suositus tukee oppimateriaalin laadun arviointia erityisesti avoimuuden näkökulmasta.
 • Oppimateriaalien arvioinnin tarkistuslista auttaa oppimateriaalin tekijää luomaan laadukkaita materiaaleja ja niiden käyttäjää arvioimaan laatua.
 • Ohjeistus määrittelee avointen oppimateriaalien laadulle viisi eri kriteeriä:

1)  Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.

2) Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.

3) Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.

4) Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.

5) Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Alla oleva työkalu on kätevä väline oppimateriaalin laadun arviointiin. Työkalussa on kuvattu tarkemmin edellä mainittujen viiden laatukriteerin osatekijät. Kriteeristön avulla voit arvioida täytyykö tietty laadun osatekijä oppimateriaalissa perustason, kehittyneen tason vai edistyneen tason mukaisesti.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2021). Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021 (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 8:2021). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/tsv.80
CC BY 4.0

VARMISTA SAAVUTETTAVUUS
 • Avoin oppimateriaali on saavutettavaa, kun sen sisällöt ovat selkeitä ja ymmärrettäviä ja kun sitä on teknisesti helppo käyttää niin verkkosivuilla kuin mobiilisovelluksissakin.
 • Saavutettavuus on hyvä huomioida jo oppimateriaalia suunniteltaessa ja sen toteutumista kannattaa arvoida myös oppimateriaalin varsinaisessa tekovaiheessa.
 • Varmistaaksesi saavutettavuuden
 • noudata Centrian saavutettavuusohjeita ja kysy tarvittaessa apua
 • hyödynnä erilaisten  työvälineiden ja ympäristöjen saavutettavuusominaisuuksia
 • kuvaile oppimateriaalin saavutettavuutta ja sen mahdollisia rajoitteita
 • pyydä palautetta ja kehitä materiaalia sen perusteella
   
 • Alla oleva työkalu ja ESOK.fi -ohjeistus auttavat saavutettavuuden toteuttamisessa.
HUOMIOI JA SOVI TEKIJÄNOIKEUDET

Perusasiat:

 • Avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja muita asiaan kuuluvia oikeuksia.
 • Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Tekijänoikeus muodostuu teoksen tekijälle: https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/syntyminen/  
 • Valokuvia, teosten esityksiä (esimerkiksi luentoja), äänitteitä, videotallenteita, luetteloita, tietokantoja sekä TV- ja radiosignaaleja suojaa lähioikeus. Lähioikeuden lisäksi näillä kaikilla voi olla myös tekijänoikeus, jos ne ylittävät teoskynnyksen. Lähioikeus ja mahdollinen tekijänoikeus muodostuvat näissä tapauksessa tuottajalle, joka voi olla oppilaitos.
 • Tekijöiden nimet on ilmoitettava tekijänoikeuslain ja avoimen lisenssin edellyttämällä tavalla. Henkilöiden kuvien käyttöön on hankittava suostumus.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

TEKIJÄNÄ:

 • Suunnittele oppimateriaalin avaaminen etukäteen: missä, miten ja millaisilla käyttöehdoilla oppimateriaali tai sen osa avataan.
 • Voit avata vain sellaista materiaalia, jonka tekijä olet tai jonka olet saanut käyttöösi CC-lisenssillä tai jollakin muulla luvalla. joka salli yhtä laajan käytön kuin se lisenssi, jonka valitset avattavalle materiaalille. Jos esimerkiksi aiot avata oman materiaalisi CC BY -lisenssillä ja käytät muiden materiaalia kuvituksena, tulee materiaalisi kuvien olla lisensoitu CC BY -lisenssillä.
 • Oppimateriaalin avaamisesta lisensseillä päättää tekijä. Tekijällä on myös oikeus luovuttaa tekijänoikeudet työnantajaorganisaatiolle, ellei oikeuksista ole sovittu erikseen jo ennen oppimateriaalin laatimista.
 • Mikäli oppimateriaalilla on useampi kuin yksi tekijä, kaikilta tekijöiltä tarvitaan suostumus oppimateriaalin avaamiseen. Heti työskentelyn alussa kannattaa pohtia, miten oikeuksista sovitaan niin, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset jokaiselle materiaalin laatimiseen osallistuneelle. Yksi mahdollisuus on rinnakkaiset tekijänoikeudet – sopiminen kokonaisuudesta voi tukea jokaisen yksilöllistä käyttöä paremmin. Jos muokkausoikeutta ei ole sovittu, ei ole oikeutta muun kuin oman osan muokkaamisen ja käyttöön irrallaan muiden tuotoksista. Jos opettajat sopivat materiaalin avoimesta lisensoinnista esimerkiksi CC BY-SA -lisenssillä, he saavat samalla myös muokkausoikeudet koko materiaaliin.  
 • Merkitse käyttöluvan ehtona olevat tekijä- ja lähdetiedot. Esimerkiksi jokaisessa CC BY -lisensoidussa kuvassa on hyvä kertoa, miten kuvan tekijä- ja lähdetiedot tulee ilmoittaa.
 • Opiskelijoilta tulee saada lupa heidän tekemiensä materiaalien, kuten tekstien tai kuvien, käyttöön.
  • Kysy, haluaako opiskelija tulla mainituksi tekstinsä tai kuviensa tekijänä. Jos opiskelija ei halua tulla mainituksi tekijänä, mutta saat luvan käyttää materiaalia nimettömänä, poista nimet ja mahdolliset muut opiskelijoiden henkilötiedot.
  • Jos opiskelijoista on otettu kuvia, huomaa, että opiskelijan valokuva, video tai äänitallenne on opiskelijan henkilötieto, jonka käsittelyyn tarvitset käsittelyperusteen, kuten opiskelijan suostumuksen.
    
 • Minimoi henkilötietojen käsittely. Vältä henkilötietojen käyttöä, jos oppimateriaali on mahdollista toteuttaa ilman henkilötietoja. Jos käsittelet henkilötietoja, huolehdi rekisteröidyn informoinnista ja lain mukaisesta käsittelyperusteesta. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, voit suostumuslomakkeessa kertoa GDPR 12 artiklan edellyttämät tiedot, kuten:
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • tietojen säilytysaika
  • tietojen mahdollinen myöhempi käyttö
  • mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan
  • kuka on rekisterinpitäjä.
 • Jos oppimateriaalin tekijä päättää siirtää tekijänoikeuksia kokonaan tai osittain työnantajaorganisaatiolle, voidaan aineiston avaamisesta Creative Commons -lisenssillä sopia samalla. Jos työnantajalle myönnetään rinnakkaiset tekijänoikeudet, voi tekijä myös itsenäisesti päättää julkaista aineistojaan käyttämällä CC-lisenssejä itse.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

ORGANISAATIO:

 

 • On hyvä sopia etukäteen oppimateriaalin avoimesta julkaisemisesta sekä siitä, missä avoin oppimateriaali julkaistaan (esimerkiksi missä palvelussa tai millä verkkosivuilla). Yhteisesti tuotetuissa oppimateriaaleissa avoin julkaiseminen edellyttää aina kaikkien tekijöiden suostumuksen.
 • Tekijänoikeus tekstiin tai kuviin syntyy sille yksittäiselle opettajalle, joka on tekstin kirjoittanut tai kuvat ottanut. Organisaatio voi sopia tekijänoikeudesta vain, jos organisaatiolle on ensin siirretty tekijänoikeus tai ainakin annettu käyttöoikeus ja oikeus myöntää aineistoon käyttölupia kolmannelle taholle. Jos aineisto CC-lisensoidaan, oikeuksien siirtäminen organisaatiolle ei ole tarpeen.
 • Oppimateriaalien päivittämiseen organisaatio tarvitsee myös oikeuden materiaalien muuttamiseen, minkä varmistaa esimerkiksi tarvittavat oikeudet myöntävä CC-lisenssi. Muutokset eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua ja ne on selkeästi ilmoitettava. Lisäksi alkuperäinen tekijä on aina ilmoitettava.
 • Kun organisaatiot yhteisesti tuottavat oppimateriaalia, on suunnittelussa huomioitava seuraavat asiat:
  • Jos laaditaan yhdessä materiaalia, josta ei ole erotettavissa itsenäisiä, eri osioiden tekijöiden tekijänoikeudellisesti suojattuja tuloksen osia, on tärkeää sopia oikeuksista yhteisesti laadittuun teokseen. Yhteisesti laadituissa oppimateriaaleissa avoin julkaiseminen edellyttää aina kaikkien tekijöiden suostumuksen.

  • Jos kukin osatekijä laatii itsenäisen, kokonaisuudesta erotettavan, tekijänoikeudellisesti suojatun osan kokonaisuudesta, tarvitaan kunkin osan tekijältä vähintäänkin riittävät käyttöoikeudet suhteessa sovittavan oppimateriaalin avaamisehtoihin, jotta kokonaisuutta voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.

  • Oppimateriaalien avaamisesta on hyvä sopia hankekohtaisesti. Oppimateriaalien avaaminen takaa työnantajalle tarvittavat käyttöoikeudet niihin, joten tekijänoikeuksista sopiminen työsopimuksissa ei tässä tapauksessa ole tarpeellista.

  • Hankkeissa, joissa laaditaan avoimia oppimateriaaleja, tulee miettiä, käyttävätkö tekijät CC-lisenssejä materiaalin avaamiseen vai tarvitseeko oikeuksia siirtää tekijältä/tekijöiltä organisaatiolle. Kun tarkoitus on tuottaa avointa materiaalia, oikeuksien siirtäminen organisaatiolle ei ole tarpeen.

  • Ulkopuolista rahoitusta saaneissa hankkeissa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien hankkeeseen materiaalia tehneiden osalta aineisto on lisensoitu tarvittavat oikeudet myöntävällä CC-lisenssillä tai oikeudet tuloksiin on siirretty rahoituksen saajana olevalle organisaatiolle. Tämä koskee työntekijöitä, vierailijoita, opiskelijoita ja esimerkiksi työpajoihin osallistujia. Jos tekijänoikeuksia ei siirretä, tarvitaan kaikilta materiaalia tehneiden osalta riittävän laaja käyttölupa, jotta materiaalia voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.
    

Sopimisen periaatteita
 • Jos hankkeessa on useita organisaatioita, sopivat organisaatiot hankkeen tulosten käytöstä ja immateriaalioikeuksien omistuksesta ja käytöstä. Kukin organisaatio on velvollinen sopimaan omien työntekijöidensä, opiskelijoidensa ja mahdollisten alihankkijoiden, vapaaehtoisten yms. kanssa, miten näiltä henkilöiltä siirretään tarvittavat oikeudet organisaatiolle niin laajasti, että organisaatioiden välillä solmitut sopimusvelvoitteet voidaan toteuttaa. Lisäksi on sovittava:
  • yhdessä tuotetun materiaalin muokkaus- ja päivitysoikeudet sekä vastuut
  • käyttöehdot, joilla materiaalit julkaistaan.
 • CC-lisenssin käyttö on mahdollista myös organisaatioiden yhdessä tuottamissa materiaaleissa. Sopimuksella sovitaan: ketkä avaavat, miten tekijät näkyvät ja mitä CC-lisenssiä käytetään.
 • Sopiminen organisaatioiden kesken voi tapahtua vain, jos oppimateriaalit on CC-lisensoitu tai riittävät oikeudet materiaaliin on muulla tavoin luovutettu organisaatiolle:
 • Opettajan ja työnantajaorganisaation välillä on hyvä sopia jo suunnitteluvaiheessa:
  • Saako organisaatio vain käyttöoikeudet vai myös muita oikeuksia
  • Mihin tarkoitukseen materiaalia käytetään
  • Jos oikeudet luovutetaan, miten pitkäksi aikaa ne luovutetaan
  • Mitä sovitaan mahdollisesta kaupallisesta käytöstä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa
  • Mitä sovitaan materiaalin jakamisesta ja edelleen luovuttamisesta
  • Kenellä on oikeus muokata materiaalia.
Mistä olisi hyvä sopia?
 • Yhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toteutustavat
 • Oppimateriaalin käyttöehdot
 • Mahdollisista yhteisistä opintojaksoista:
  • miten yhteiset opintojaksot toteutetaan
  • kuka vastaa toteutuksesta
  • kuinka monta kertaa opintojakso toteutetaan ja kuinka usein (säännöllisyys).
 • Lisäksi sopimuksessa olisi sovittava, kenellä on oikeus tuloksiin, jos oppimateriaalien tuottamisprosessissa syntyy jotain uutta. Esimerkiksi uudet keksinnöt ja tavaramerkit kuuluvat muihin immateriaalioikeuksiin, kun taas Creative Commons -lisenssit koskevat ainoastaan tekijänoikeutta. Ellei muuta sovita, yhteisomistajuus tarkoittaa, että tulosten käytöstä sovitaan yhdessä.
 • Lisäksi olisi hyvä sopia materiaalien muokkaus- ja päivitysoikeudet:
  • Kuka saa muokata tai päivittää?
  • Kuka vastaa materiaalin ajantasaisuudesta?
  • Edellyttääkö materiaalin muokkaus toisen organisaation tai muun tahon hyväksyntää?
  • Kenellä on oikeus käyttää päivitettyä tai muokattua materiaalia?

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

 

OPISKELIJA

 • Opiskelijan teoksissa tekijänoikeus on opiskelijan. Kuten muidenkin oppimateriaalin tekijöiden kanssa, myös opiskelijan kanssa on sovittava oppimateriaalin omistajuudesta, jos opiskelijan luoman sisällön osalta teoskynnys ylittyy.
 • Opiskelija voi luovuttaa omistajuuden korkeakoululle. Sopiminen olisi parasta tehdä suunnitteluvaiheessa ja viimeistään heti kurssin tai opintoprojektin alussa. Kurssin luonne ja immateriaalioikeuksia koskeva sopimuspohja on oltava opiskelijoiden tiedossa jo silloin, kun he ilmoittautuvat kurssille. Joka tapauksessa sopimus on tärkeä tehdä ennen materiaalin tekemistä, sillä opiskelijalla on oikeus myös estää itse laatimansa materiaalin käyttö ja avaaminen.
 • Jos useat opiskelijat ovat tehneet materiaalia yhdessä, tarvitaan sopimus käytöstä jokaisen opiskelijan osalta. On myös hyvä huomioida, että opiskelijan osallistuminen kurssille, jossa hän tekee materiaalia, ei saa edellyttää tekijänoikeuksien luovuttamista.
 • Opiskelija voi myös käyttää CC-lisenssiä oman materiaalinsa kohdalla, ellei muuta ole sopimuksella sovittu.
 • Opiskelija tekijänä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun opiskelijan osuus ilmenee oppimateriaalissa. Opiskelijan kanssa sovitaan muokkaus- ja päivitysoikeudet sekä vastuut samoin, kuten muidenkin materiaalin tekijöiden kanssa.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

 • Creative Commons eli CC-lisenssijärjestelmä on maailmanlaajuinen, yleisesti käytetty käyttöoikeuksien hallintaan tarkoitettu järjestelmä.
 • CC-lisenssien avulla tekijänoikeudenhaltija voi määritellä ne ehdot, joilla hän saattaa  teoksensa, esimerkiksi tekstin, kuvan tai videon, muiden käytettäväksi.
 • Teoksen julkaiseminen CC-lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Teoskynnyksen ylittänyt teos saa automaattisesti tekijänoikeussuojan ja tekijällä on lähtökohtaisesti yksinoikeus päättää teoksensa julkisesta käytöstä.
 • Lisenssien avulla tekijä voi määritellä teokselleen laajemmat käyttöoikeudet kuin mitä tekijänoikeuslaki sallii.
 • Creative Commons -lisenssit soveltuvat käytettäväksi kaikkien avointen sisältöjen julkaisemisessa, pois luettuna avointen tietokoneohjelmistojen julkaisu, koska niille on omia lisenssejä. Tietokoneohjelmiston lisensseihin voi tutustua esimerkiksi Free Software Foundationin tai Open Source Initiativen sivuilla.
 • Lisenssin käyttäminen ei edellytä mitään rekisteröintiä tai muuta lupaa. Riittää, että valittu lisenssi lisätään teoksen tietoihin.
 • Lisenssit ovat maksuttomia ja koneluettavia.
MITEN VALITSET LISENSSIN
 • Creative Commons -lisenssijärjestelmä sisältää neljä peruslisenssiä, joita yhdistelemällä voi luoda luodaan seitsemän erilaista lisenssiä alla olevan kaavion mukaisesti.
 • Kaaviossa esittetyjen kysymysten avulla päädyt valitsemaan tarkoitukseesi sopivan lisenssin.

Lisenssin valintakaavio

Kuva: Petra Boije CC BY-SA 4.0

Avoimia CC-lisenssejä ovat:

•    CC BY eli Nimeä (Attribution): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.
•    CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.

Muokkausoikeus helpottaa materiaalin sovittamista esimerkiksi toisenlaiseen opintojaksoon tai kurssiin, mahdollistaa materiaalin kääntämisen toiselle kielelle, mikä lisää sen kansainvälistä hyödyntämistä sekä mahdollistaa videotallenteiden tekstittämisen ja tekstien muuttamisen puhetallenteiksi, mikä parantaa näiden saavutettavuutta

 

Rajaavia lisenssejä:

Rajaavilla lisensseillä lisensoidut materiaalit eivät ole avoimia oppimateriaaleja, joissa käyttäjällä on määritelmällisesti aina oikeus kopioida, välittää, levittää ja esittää materiaalia ja siitä muokattuja versioita. Myös käyttöoikeuksiltaan rajatumpia oppimateriaaleja julkaistaessa CC-lisenssit ovat usein kätevin tapa ilmaista, mitkä oikeudet käyttäjällä on hyödyntää materiaalia.

CC-BY-ND – Teosta saa käyttää ja jakaa vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa, mutta teosta ei saa muuttaa tai muokata. Esimerkiksi kuvan rajaaminen ja tekstin kääntäminen ovat muuntelua.

CC-BY-NC – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Ota huomioon, että NC-ehdon sisältävät lisenssit ovat ongelmallisia avoimen julkaisemisen kannalta, koska kaupallinen käyttö on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti. Tämän lisenssin käyttö voi myös rajoittaa tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa.

CC BY-NC-SA – Kuten CC BY-SA, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.

CC BY-NC-ND – Kuten CC BY-ND, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.


Tekijänoikeudesta luopuminen

CC0 -lisenssi. Tekijä on luovuttanut teoksensa vapaaseen käyttöön luopumalla tekijänoikeuksistaan siltä osin, kuin se on mahdollista. Tekijään viittamista ei edellytetä. Kaikissa tapauksissa viittaaminen ei ole teknisesti käytännöllistä, jos dataa yhdistellään eri lähteistä ja tekijöitä on paljon. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuitenkin kuuluu tekijöiden maininta, ja niin sanotusta isyysoikeudesta teokseen ei ole aina edes mahdollista luopua. CCO-lisenssi  soveltuu datan ja metadatan jakamiseen. Datalla ei ole välttämättä selkeää tekijää eikä pelkkä data saa tekijänoikeussuojaa, vaan sen esittämismuoto (esim. tietokanta).

Lähteet:
Theseus.Tekijänoikeudet ja Creative Commons.

Creative Commons-lisenssien käytöstä saat lisätietoa Centria-kirjastosta

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan toimintatapoja, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa.

Avoimuutta edustavia käytäntöjä ovat mm.

 • vertaisoppiminen - opiskelijat, opettajat, tutkijat, työelämä ja muu yhteiskunta
 • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun
 • oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oman oppimisen suunnittelu räätälöimällä kokonaisuuden erilaisista opintojaksoista
 • opintojen kehittäminen oppijoilta saadun palautteen avulla
 • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle, esim. MOOCit, yleisöluennot, seminaarit, videot, podcastit
 • ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille suunnatun opetuksen avaaminen muillekin
 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen avaaminen, esimerkiksi opetussuunnitelmat, ohjeistukset, kokemukset opetuksen toteutuksesta ja oppimisesta, opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvä osaamisen jakaminen organisaation sisällä ja niiden välillä (materiaalit, kokemukset, mentorointi, vertaisoppiminen)
 • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely, esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit

Kansallisten linjausten valmistelu

 •  Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen päämäärien toteutumista tuetaan linjauksilla ja suosituksilla. Linjaukset ja suositukset valmistellaan tutkimusorganisaatioiden jäsenistä koostuvissa työryhmissä, tutkimusorganisaatiot kommentoivat niitä ja ne hyväksytään ohjausryhmässä, jossa on edustus kaikista suomalaisen tutkimusyhteisön keskeisistä toimijoista. 
 • Työtä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö (AVOTT) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lue lisää: Avointiede.fi

Avoimen oppimisen kansalliset linjaukset ja suositukset

 • Avoimen oppimisen tavoitteet on määritelty Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa, joka koostuu kahdesta osa-linjauksesta ja toimenpideohjelmasta vuosille 2021–2025: Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt 
 •  Linjauksen lähteinä ovat olleet  Euroopan komission Practical guidelines on Open education for Academics ja UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus. Lisäksi siihen ovat vaikuttaneet ARENEn ja UNIFIn Digivisio 2030 -tavoitteet.
   
 • Linjausta täydentävät suositukset, jotka konkretisoivat tavoitteita ja auttavat toteuttamaan toimenpiteitä, joita tarvitaan avoimen oppimisen edistämisessä sekä avointen oppimateriaalien hyödyntämisessä ja laatimisessa. 
 • Suositukset on koottu julkaisuun Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021, ja ne ohjeistavat seuraavia asioita:
  •     Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
  •     Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja?
  •     Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
  •     Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?
  •     Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?

Tekijänoikeudellisia asioita koskeva suositus on julkaistu Oppimateriaalien avoin saatavuus -osalinjauksen liitteenä.

Linjaukset ja suositukset löytyvät kootusti Avointiede.fi -sivustolalta.  Sivuston kautta voi myös seurata meneillään olevaa linjaus- ja suositustyötä.