Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Datan avaaminen ja data-arkistot

Datan avaaminen tarkoittaa, että se tarjotaan myös muiden käytettäväksi.

 • Lähtökohtaisesti
  • Vain anonyymiä dataa voi avata.
  • Avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa
  • Datan säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia
  • Datan voi avata myös osittain
  • Datan voi avata embargollisena (avataan tietyn ajan jälkeen)
  • Datan tulisi siis olla ”As open as possible, as closed as necessary” (Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate)
 • Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusdatan  avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi, mutta mikäli datan avaaminen ei ole mahdollista, se hyväksyy pätevät perustelut

 • Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan datan tallentamista artikkelin yhteyteen
   
 • Dataa avattaessa on myös huomioitava, että ei avata ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta dataa, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa.
 • Datan avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä sen avaaminen jatkokäyttöön
  • tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
  •  lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
  • voi auttaa rahoituksen saamisessa
  • nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
  • mahdollistaa uusia käyttötapoja
  • lisää kaupallisia innovaatioita
  • edistää demokratiaa
 • Tutkimusaineistojen jatkokäytön  edistämiseksi datan tulisi olla nk. FAIR-periaatteiden mukaista. FAIR-periaatteitta noudattava data on  löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleenkäytettävissä (Re-usable).

 

Kuva: Jessica Parland-von Essen & CSC, CC0

Data-arkistoja

 • Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.
 • Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, esim. kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.
 • Ole yhteydessä Tietoarkistoon hyvissä ajoin, jos suunnittelet datan tallentamista Ailaan.
 • Ailaan ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.
 • Tietoarkiston ohjeita palvelujen käyttäjille.
 •  AVAA-julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista aineistojaan ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. Tällä hetkellä aineistojen tuottajat, esimerkiksi tutkimusryhmät, voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu @ csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla palvelimella.
 • Ohjeet aineiston avaajalle.
 • Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen, datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken, datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla.
 • Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja Qvain-palvelussa.
 • Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä Etsin-hakupalvelusta.
 • Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.
 • Kielipankki on  kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.
 • Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.
 • Kielipankkiin ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.

EUDAT on EU:n Horizon 2020 -hankkeen palvelu tutkimusdatan säilytykseen ja avaamiseen.

 • Zenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.
 • Zenodoon voi tallentaa aineistoja kaikilta tieteenaloilta. Palvelussa voi datasettien lisäksi tallentaa mm.  postereita, esityksiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita.
 • Zenodoon ladatut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.