Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Avoimuuden periaatteet ja avoimen toimintakulttuurin kehittäminen

Centrian strategian 2021-2024 tavoitteena on

 • Centria on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja sen mukaisesti
  • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä julistusta tukevien linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Centria edistää avoimuutta kansallisten linjausten ja suositusten mukaisesti avaamalla toimintakulttuuria, tutkimusaineistoja ja -menetelmiä, julkaisuja sekä oppimista ja oppimateriaaleja.
 • avoimen TKI-toiminnan vastuullisten ja eettisten toimintatapojen osaamisen vahvistaminen

 • Toimintamme on avointa, reilua ja toista tukevaa. Viestimme toiminnastamme aktiivisesti, avoimesti ja monipuolisesti.

 

Avoimuuden toteuttaminen Centrian TKI-toimintaohjeiden mukaisesti

 • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
 • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä,  hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä Centrian ohjeita ja määräyksiä. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon, eikä Centrian etu saa vaarantua.
 • Centria tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava.
 • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat Centrialle siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
 • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. Centria huolehtii riittävästä asiantuntemuksesta sekä vastuuttamisesta. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset otetaan huomioon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
 • Jokainen Centrian TKI-toimija on vastuussa omalta osaltaan avoimen TKI-toiminnan toteutumisesta.
   

TKI-toiminnan prosessimalli

TKI-prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimutta edistävästi. Seuraava malli kuvaa niitä tekijöitä, joihin prosessin eri vaiheissa tulee avoimuuden toteutumisen näkökulmasta kiinnittää huomiota.


1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, Centrian ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen, analysointi, tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: toimenpiteet hankkeen päätyttyä kuten aineistojen säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: tutkimusaineiston (datan) avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

 

  

 

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen Centriassa