Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Tutkimuslupa

Ennen aineistonkeruuta on tärkeää selvittää, tarvitaanko aineiston keräämiseen tutkimuslupa.

 • Jos tutkimuksen kohteena on jossakin organisaatiossa tapahtuva toiminta (esimerkiksi sairaala, oppilaitos, yritys), tulee organisaatiolta  pyytää lupa tutkimuksen toteuttamiseen.
   
 • Tutkimuslupaa pyydetään kohdeorganisaatiolta sen määrittelemien käytäntöjen mukaisesti. Useat organisaatiot kertovat lupakäytänteistään verkkosivuillaan. Erityisesti isoissa organisaatioissaa lupien käsittely noudattaa tiettyä kaavaa ja aikataulua, mistä syystä lupapyynnön käsittely voi olla hidasta.
   
 • Koulussa tai päiväkodissa toteutettava tutkimus, esimerkikisi kysely- tai havainnointitutkimus,  voidaan tehdä ilman vanhempien tai muun huoltajan erillistä suostumusta, jos tutkimusaineistoon ei tallenneta yksilöityjä tunnistetietoja (nimi, henkilötunnus, osoite). Huoltajien informointi tutkimuksesta on kuitenkin suotavaa. (Lähde: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/media/Kuula-Luumi.pdf)
   
 • Myös silloin kun tutkimus kohdistuu Centria ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita Centrian sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.
 • Tutkimuslupaa voi hakea alla olevalla lomakkeella. Tutkimuslupalomake lähetetään osoitteeseen kirjaamo@centria.fi.

  Tutkimuslupa-anomus

  Tutkimuslupaan on liitettävä tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus. Niissä kerrotaan

  • miten aineisto kerätään
  • kuka sen kerää
  • miten ja missä aineistoa säilytetään tutkimuksen aikana
  • mikä on aineiston elinkaari
  • mitä sille tapahtuu tutkimuksen jälkeen eli miten se tuhotaan/arkistoidaan jne.
 • Kutsu tutkimukseen osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen voidaan välittää opiskelijoille ja/tai henkilökunnalle Centrian viestinnän kautta (viestinta@centria.fi).

  Tutkimusluvan myöntää Johtaja (opetus), mikä antaa luvan tutkimuksen toteuttamiselle, mutta päätös tutkimukseen osallistumisesta on jokaisen oma asia.

Tutkittavien informointi

Informoinnin perusteella tutkittavien tulee ymmärtää, kuinka heitä koskevia henkilötietoja kerätään, käytetään, luovutetaan, säilytetään ja muulla tavoin käsitellään.

 • Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla käsittelyperuste. Tutkimuksen käsitteleperusteita ovat esimerkiksi suostumus ja rekisterinpitäjän lakisääteisen tehtävän suorittaminen. Suostumuksen tulee olla tietosuoja-asetuksen mukainen. Katso Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistus.
   
 • Tutkittavien informointi on tärkeä osa tutkimusaineiston elinkaarta. Huolellinen informointi ja riittävät suostumukset muodostavat perustan eettiselle ja lainmukaiselle tutkimukselle sekä pitkäaikaisille tutkimushankkeille.
 • Informoinnilta edellytetty yksityiskohtaisuus ja laajuus määräytyvät tutkimuksen erityispiirteiden mukaan. Niiden merkitys tulisi arvioida jo osana tutkimuksen etukäteissuunnittelua. Keskeistä on se, onko kyse tunnisteellisesta aineistosta eli aineistosta, josta voidaan tunnistaa esimerkiksi yksittäinen henkilö.
   
 • Tutkittavia tulee aina informoida kirjallisesti, kun käsitellään arkaluonteisia tietoja. Kun tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia tietoja, informointi voidaan antaa myös suullisesti, jolloin tutkijan on kuitenkin dokumentoitava, miten hän on tutkittavia suullisesti informoinut.
 • Tutkittavien informointi koostuu seuraavista osa-alueista:
  • Yhteystiedot
  • Tutkimuksen aihe ja tavoite
  • Aineistonkeruun toteuttaminen
  • Osallistumisen vapaaehtoisuus
  • Tutkimusaineiston käsittelyn luottamuksellisuus
  • Rekisteri- ja asiakirjatietojen yhdistäminen tutkittavan antamiin tietoihin
  • Tutkittavien yksityisyys tutkimusjulkaisuissa
  • Tutkimusaineiston jatkokäytöstä ja arkistoinnista informoiminen
    
 • Tietoarkiston ohjeissa kerrotaan, miten ja mistä tutkittavia informoidaan, kun tutkimuksessa käsitellään heidän henkilötietojaan. Ohjeissa on yksityiskohtaisesti selitetty informoinnin laatuvaatimukset, ajankohta ja sisältö. Tutustu Tietoarkiston henkilötiedon käsittelyä koskeviin ohjeisiin..
 • Tietosuojailmoitusten mallipohjat ja tutkittavien informoinnin ja suostumuksen mallipohjat löytyvät MFilesista.