Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

1 OPINNÄYTETYÖN VAIHEET JA WIHIOHJEET

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.
Opinnäytetyön vaiheet Wihissä ja opintojaksoina kuvattuna
 
Alla on esitetty lyhyesti opinnäytetyöprosessin kulku.
 
A Aiheen valinta
 
Aihe voi olla lähtöisin työelämästä, hankkeesta, tai se voi olla tekijän oma kiinnostuksen kohde.
Tavoitteena on, että opiskelija itse etsii aiheensa, mutta myös opinnäytetyön ohjaaja voi tarvittaessa opastaa aiheen löytämisessä.
 
B Opinnäytetyösopimus
 
Tästä oppaasta löytyy opinnäytetyösopimuslomake, johon opiskelija kirjaa opinnäytetyön nimen, tavoitteet, tutkimusongelman tai kehittämistehtävän sekä aikataulun. Opiskelija ja toimeksiantaja/työelämäohjaaja allekirjoittavat lomakkeen (osa toimeksiantajista toimii ns. työelämäohjaajina, osa vain tilaa työn esim. ratkaistakseen yrityksen ongelman tai kehittääkseen jotain uutta). Opinnäytetyöprosessin alussa voidaan pitää myös aloituspalaveri,jossa ovat mukana sekä opiskelija että ohjaajat ammattikorkeakoulusta ja toimeksiantajalta/yrityksestä. Opinnäytetyösopimuspohja on ladattavissa välilehdeltä lomakkeet.
 
C Toteutussuunnitelma / Tutkimussuunnitelma
 
Heti työn alkuvaiheessa laaditaan toteutussuunnitelma, joka esitellään seminaarissa tai sopivan opintojakson yhteydessä. Toteutussuunnitelmassa kuvataan opinnäytetyön tausta, selvitettävä ongelma tai kehittämistehtävä ja työn tavoitteet. Toteutussuunnitelmassa esitellään lisäksi työn aikataulu.
 
D Työn eteneminen
 
Työn aikana on erittäin tärkeää pitää toimeksiantaja ja opinnäytetyön ohjaaja ajan tasalla. Opiskelija saa kirjoitusprosessin aikana tekstinohjausta. Tekstinohjaaja arvioi työn kielen.
 
E Kypsyysnäyte
 
Opinnäytetyön ohjaaja päättää, milloin opiskelija voi mennä kypsyysnäytteeseen. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa sopivan ajankohdan. Kypsyysnäytteessä testataan sekä opiskelijan kielelliset taidot että tekstin sisältö. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkistaa tekstinohjaaja, sisällön tarkastaa ohjaaja.
 
F Työn esittely
 
Opinnäytetyö esitellään, kun se on valmis. Esittelyn pohjaksi kannattaa ottaa opinnäytetyön tiivistelmä. Työn suullisen esittelyn pituus on noin 20 minuuttia keskusteluineen, ja siinä esitellään selkeästi työn aihe, tausta, tavoitteet, metodit ja tulokset.
 
G Työn itsearviointi
 
Opiskelija tekee opinnäytetyöprosessista itsearvioinnin, jota varten hän täyttää olevan itsearviointilomakkeen. Lomake löytyy tämän oppaan kohdasta lomakkeet. Lisäksi opiskelija tai opinnäytetyön ohjaaja pyytää työelämäohjaajalta - mikäli mahdollista - lausunnon työn käytännön osuuden onnistumisesta.
 
H Työn palauttaminen arviointia varten
 
Työ on toimitettava ohjaajalle arvioitavaksi kaksi kuukautta ennen valmistumista. Lisäksi opiskelija lähettää työn plagioinnintunnistusta varten Wihin kautta Turnitin-järjestelmään. Työn arviointikriteerit ovat tämän opinnäytetyöohjeen osassa 10. On suositeltavaa lukea arviointikriteerit heti työn alussa, jotta osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Opinnäytetyön on oltava arvioitu noin kuukautta ennen valmistumista. Lopuksi opiskelija tallentaa ohjaajan hyväksymän lopullisen version Theseus-tietokantaan. Theseuksessa voidaan tallentaa opinnäytetyö joko julkiseen tai käyttörajattuun kokoelmaan.
 

Wihi löytyy Pepistä:

 

Oheinen pdf-tiedosto on WIHI-ohje opiskelijalle.

WIHI-ohje löytyy oheisesta pdf-dokumentista.

Opinnäytetyön sopimusreppu on tehty Avoin tki-hankkeessa kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön. Lue huolellisesti Sopimusrepun esipuhe ja ohjeet käyttöä varten! Sopimus on seikkaperäinen mutta se johtuu siitä, että kun sovitaan sopimuksella asioita, on hyvä huomata monia asiaan liittyviä asioita ja näkökulmia. Opinnäytetyön tekijällä on aina tekijänoikeus ns. isyysoikeus opinnäytetyöhönsä mutta hän voi halutessaa luovuttaa opinnäytetyöhön liittyviä muita oikeuksia muille. Centriassa opinnäytetyön ohjaaja ei allekirjoita opinnäytetyösopimusta vaan sen allekirjoittavat opiskelija ja toimeksiantaja tai muu yhteistyökumppani. Jos sopimusta ei ole tarpeen tehdä, voidaan tehdä opinnäytetyön valmistelulomake. 

 

Alkuperäiset hankeessa laaditut dokumentit löytyvät linkin avulla: https://zenodo.org/record/5540712#.YajAytBBy71

 

Opinnäytetyön aineisto on sitä, mitä opinnäytetyötä varten on kerätty tai muulla tavoin hankittu. Aineistoja ovat mm. kyselytutkimuksen vastaukset, laboratorio- tai muut mittaukset. Aineisto voi olla kerätty myös TKI-hankkeessa tai aineisto voi olla avoimesti julkaistu. 

Aineiston hallintasuunnitelmassa on kerrottu, miten aineistoa säilytetään, tuhotaanko se ja milloin se tapahtuu tai voidaanko se julkaista avoimesti jossakin arkistossa. On myös hyvä sopia, kuka aineistoa saa käyttää opinnäytetyön tekemisen jälkeen. Esimerkiksi parityönä tehdyn opinnäytetyön aineistoa voisi toinen tekijöistä joskus haluta käyttää myöhemmin jatko-opinnoissaan. 

Arenen sivuilta löytyy ohje ja word-dokumentti, jota voi käyttää aineistonhallintasuunnitelman pohjana. Lue ensin ohje ja poista word-dokumentista ensimmäisenä oleva ohjesivu. Aineistonhallintasuunnitelman voi tallentaa WIHIIN. Ohje löytyy sivulta eettisten ohjeiden alapuolelta osoitteesta  https://arene.fi/julkaisut/raportit/opinnaytetoiden-eettiset-suositukset/ .

 

 

Opinnäytetyöstä laaditaan Opinnäytetyön Word-mallipohjalle opinnäytetyösuunnitelma. Seuraavassa on yleinen ohjeistus suunnitelmasta, jonka sisältö ja ohjeistus voivat poiketa eri koulutusaloilla.

 • Sisällys
  • opinnäytetyön raportin alustava sisällys
 • Johdanto
  • Perustellaan aiheen valinta: ajankohtaisuus, sen kytkeytyminen laajempaan yhteyteen tekijän omat motiivit
  • Esitellään opinnäytetyön fokuksena oleva kehittämistehtävä ja kehittämistehtävän yhteys koulutusalaan sekä työelämän kehittämiseen
  • Esitellään työelämäyhteys ja yhteistyötahot
  • Esitellään työssä käytettävät keskeiset käsitteet
 • Tavoitteet ja rajaus
  • Esitellään mahdollisimman täsmällisesti työn tavoitteet ja rajaus.
  • Kysymyksenasettelu ja tiedonhankintamenetelmät: esitetään kysymykset, jotka ratkaisemalla halutaan saada kehittämistehtävään vastaus
  • Kuvataan aineiston keruu ja analyysimenetelmät ja yhteys kehittämiseen
 • Koulutusalan ja kehittämistehtävän kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys)
  • Esitetään tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys), jossa kuvataan ja tarkastellaan aiemmista aihetta käsittelevistä tai sivuavista tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta, sekä
  • suhteutetaan teoreettinen aines omaan aiheeseen.
 • Tavoiteltavat tulokset
  • Esitetään tavoiteltavat tulokset ja niiden raportointi

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa työn ohjaavalla opettajalla. Eri koulutuksissa voi olla erilaisia tarpeita ja vaatimuksia opinnäytetyösuunnitelman suhteen ja on muistettava, että valittu aihe voi vaikuttaa myös suunnitelmaan ja sen rakenteeseen.

Täältä löydät opinnäytetyön tekemiseen liittyvät lomakkeet.