Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

1 OPINNÄYTETYÖN VAIHEET

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön esittelyn osalta on eroja eri koulutusten käytänteissä.

Seuraavassa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eri vaiheet. Lue myös kunkin vaiheen Wihi-ohjeet erillisestä oppaasta.

Kuvassa opinnäytetyöprosessi, jossa näkyy kuka tekee mitäkin.

A Aiheen valinta

Aihe voi olla lähtöisin työelämästä, hankkeesta, tai se voi olla tekijän oma kiinnostuksen kohde. Tavoitteena on, että opiskelija itse etsii aiheensa, mutta myös opinnäytetyön ohjaaja voi tarvittaessa opastaa aiheen löytämisessä.

 

B Opinnäytetyösopimus

Tästä oppaasta löytyy opinnäytetyösopimuslomake, johon opiskelija kirjaa opinnäytetyön nimen, tavoitteet, tutkimusongelman tai kehittämistehtävän sekä aikataulun. Opiskelija ja toimeksiantaja/työelämäohjaaja allekirjoittavat lomakkeen (osa toimeksiantajista toimii ns. työelämäohjaajina, osa vain tilaa työn esim. ratkaistakseen yrityksen ongelman tai kehittääkseen jotain uutta). Opinnäytetyöprosessin alussa voidaan pitää myös aloituspalaveri, jossa ovat mukana sekä opiskelija että ohjaajat ammattikorkeakoulusta ja toimeksiantajalta/yrityksestä. Opinnäytetyösopimuspohja on ladattavissa alaluvusta Lomakkeet.


C Toteutussuunnitelma / Tutkimussuunnitelma

Heti työn alkuvaiheessa laaditaan toteutussuunnitelma, joka esitellään seminaarissa tai sopivan opintojakson yhteydessä. Toteutussuunnitelmassa kuvataan opinnäytetyön tausta, selvitettävä ongelma tai kehittämistehtävä ja työn tavoitteet. Toteutussuunnitelmassa esitellään lisäksi työn aikataulu.

 

D Työn eteneminen

Työn aikana on erittäin tärkeää pitää toimeksiantaja ja opinnäytetyön ohjaaja ajan tasalla. Opiskelija saa kirjoitusprosessin aikana tekstinohjausta. Tekstinohjaaja arvioi työn kielen.

 

E Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön ohjaaja päättää, milloin opiskelija voi mennä kypsyysnäytteeseen. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa sopivan ajankohdan. Kypsyysnäytteessä testataan sekä opiskelijan kielelliset taidot että tekstin sisältö. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkistaa tekstinohjaaja, sisällön tarkastaa ohjaaja.

 

F Työn esittely

Opinnäytetyö esitellään, kun se on valmis. Esittelyn pohjaksi kannattaa ottaa opinnäytetyön tiivistelmä. Työn suullisen esittelyn pituus on noin 20 minuuttia keskusteluineen, ja siinä esitellään selkeästi työn aihe, tausta, tavoitteet, metodit ja tulokset. Työn esittelystä sovitaan aikataulutuksen yhteydessä.

 

G Työn itsearviointi

Opiskelija tekee opinnäytetyöprosessista itsearvioinnin, jota varten hän täyttää itsearviointilomakkeen. Lomake löytyy tämän oppaan alaluvusta Lomakkeet. Lisäksi opiskelija tai opinnäytetyön ohjaaja pyytää työelämäohjaajalta - mikäli mahdollista - lausunnon työn käytännön osuuden onnistumisesta.

 

H Työn palauttaminen arviointia varten

Työ on toimitettava ohjaajalle arvioitavaksi kaksi kuukautta ennen valmistumista. Lisäksi opiskelija lähettää työn plagioinnintunnistusta varten Wihin kautta Turnitin-järjestelmään. Työn arviointikriteerit ovat tämän opinnäytetyöohjeen luvussa 10. On suositeltavaa lukea arviointikriteerit heti työn alussa, jotta osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Opinnäytetyön on oltava arvioitu noin kuukautta ennen valmistumista. Lopuksi opiskelija tallentaa ohjaajan hyväksymän lopullisen version Theseus-tietokantaan. Theseuksessa voidaan tallentaa opinnäytetyö joko julkiseen tai käyttörajattuun kokoelmaan.