Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tietoperustan kirjoittamisen lähtökohtia

Opinnäytetyöhön tarvitaan aina tietoperusta eli teoreettinen perusta, johon tutkimus- tai kehittämistehtävä sijoitetaan. Tietoperustan rakentaminen perustuu aikaisempaan tietoon eli tutkimusaihetta koskevaan kirjallisuuteen, suomen- ja vieraskielisiin artikkeleihin tai luotettaviin Internet-lähteisiin. Tietoperustana voidaan käyttää myös mm. asiantuntijahaastatteluja, luentomateriaaleja sekä opinnäytetöitä.

Tietoperusta kirjoitetaan näkyviin referoiden. Mukana on opiskelijan omia pohdintoja, toisin sanoen opiskelija kirjoittaa omin sanoin lukemaansa tietoa ja merkitsee tekstiviitteen referoidun osuuden jälkeen tekstiin. Lainauksia ilman asianmukaista lähdeviittausta ei saa käyttää (copy paste). Plagiointi on kielletty. Plagioinniksi katsotaan ”kaikki sellainen toiminta, jossa jonkun toisen käsikirjoitusta, artikkelia tai tekstiä esitetään omana” (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2018, 26). Myös toisen tekstin siirtäminen suoraan omaan opinnäytetyöhön on plagiointia, vaikka lähdetiedot olisikin ilmoitettu. Tietoperustaan kirjoitetaan vain tarpeellinen tieto eli se, jota käytännön osuudessa tarvitaan; ylimääräinen taustatieto jätetään pois. Johtopäätöksiä ei esitetä vielä tässä vaiheessa.

Opinnäytetyötä koskevat eettiset ohjeet ovat tässä oppaassa luvussa 9.

Tietoperusta voidaan kirjoittaa opinnäytetyöhön näkyviin eri tavoin. Seuraavaksi esitetään kaksi rakennemallia, joiden mukaisesti teoria voidaan kytkeä yhteen käytännön osuuden kanssa.

 

a) Tutkimuslähtöinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö rakentuu selkeästi tietoperustan ja käytännön osuuden varaan. Käytännön osuus pohjautuu kiinteästi työssä esitettyyn teoriatietoon sekä lähdekirjallisuuteen.

 

b) Toiminnallinen opinnäytetyö

Työelämä- tai hankeraportissa tietopohja ei ole yhtä laaja kuin tutkimuslähtöisessä opinnäytetyössä, mutta siihen on koottu kaikki se tieto, joka on olennaista kehitettävän toiminnan tai palvelun osalta. Tietopohjaan on luettava myös kerätyn aineiston käsittelyyn ja tutkimusmenetelmään liittyvä tietoperusta.

 

Lähde
 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2018. Tutki ja kirjoita. 22. painos. Helsinki: Tammi.