Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

7 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN

Varsinaisen tekstin jälkeen kirjoitetaan lähdeluettelo, jonka otsikoksi merkitään suuraakkosin LÄHTEET. Kaikki opinnäytetyössä mainitut lähteet merkitään lähdeluetteloon. Lähteiden merkinnässä ei käytetä väliotsikointia, vaan lähteet kirjataan aakkosjärjestyksessä allekkain. Lukijan on pystyttävä tekstissä esitetyn nimen perusteella löytämään teoksen tiedot lähdeluettelosta. Siksi tekstissä olevan lähdeviitteen on alettava täsmälleen samalla tavalla kuin lähdeluettelossa. Lähdeluettelo sisältää tarkat tiedot tekstissä käytetyistä lähteistä. Lähdeluettelo sisältää vain ne lähteet, joita tekstissä on käytetty. 

Lähteissä esitetään ne bibliografiset tiedot, jotka ovat julkaisun löytämiseksi tarpeellisia.

Näitä tietoja ovat:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain.
Julkaisuvuosi.
Teoksen nimi.
Teoksen painos, mikäli niitä on useampia.
Kustannuspaikka ja kustantaja.

Esim. Torkki, J. 2006. PuhevaltaKuinka kuulijat vakuutetaan. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Sähköisissä lähteissä on otettava erityisesti huomioon tietojen luotettavuus, lähteen pysyvyys, dokumentin saatavuus ja tekijänoikeuskysymykset. Sähköiset julkaisut merkitään lähdeluetteloon samoin kuin painetut lähteet, mutta jollei lähteessä ole sivunumeroita tai kustantajatietoja, niitä ei merkitä. Jos tekijä tiedetään, tekijän sukunimi ja vuosiluku merkitään sekä tekstiviitteessä että lähdeluettelossa ensimmäiseksi. Siinä tapauksessa, että lähteenä käytetään dokumenttia, jonka henkilötekijä ei ole selvillä,  viitataan tekstissä joko a) julkaisijayhteisöön tai b) verkkosivun otsikkoon (ks. luku 6 Lähteisiin viittaaminen). Lähdeluettelon ja tekstissä esitetyn lähdeviitteen tulee aina vastata toisiaan. Sähköisten lähteiden ohjeita ja esimerkkejä löytyy myös Kotimaisten kielten keskuksen ohjepankista https://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/sahkoiset-lahteet-ja-viitemerkinnat/ .

Lähdeluetteloon lisätään vielä seuraavat tiedot:

- Saatavissa: internetosoite lähteen saatavuudesta
- Viitattu: päivämäärä, jolloin lähde on luettu tai katsottu ja siihen on viitattu.

Esimerkki:
Sieppinen, A. 2011. Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa. Pankkien lainapalvelut kuluttajille. Maisterin tutkinnon tutkielma. Helsinki: Aalto-yliopisto. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/a4c74c5f-47a0-45cb-96f7-0316510ae5ec/content. Viitattu 18.3.2015.

Eteisvärinä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017.  Saatavissa Internetissä: www.kaypahoito.fi. Viitattu 3.3.2018.

Alaluvuissa esitetään jaoteltuna lisää  esimerkkejä lähdeluettelon lähteiden merkitsemisestä. Centria-Finna -hakupalvelussa voi myös tarkistaa viitemerkintöjä. Allaolevassa kuvassa on esimerkki, miten viitetiedot näkyvät Centria-Finnassa

 

Kuva Centria-Finnan viitetietonäkymästä

 

Lähteiden perusteella lukija saa käsityksen siitä, millaiseen lähdemateriaaliin opinnäytetyö perustuu. Laadukas lähdeaineisto antaa tekijän asiantuntijuudesta hyvä kuvan. 

Lähdeviitteet ja lähdeluettelon voi tehdä myös Mendeley-viitteidenhallintaohjelman avulla, joka luo ne automaattisesti valitessasi Harvard-tyylin oikean näköisiksi. Mendeleyn käyttöön löydät ohjeet  Centrian omasta Mendeley-oppaasta.