Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

YAMK opinnäytetyö

YAMK-opinnäytetyön arviointikriteerit ovat samat opinnäytetyön rakenteesta riippumatta.

 

Opinnäytetyön lähtökohdat
 
OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5
Tarkoitus ja tavoitteet, aiheen rajaus, tutkimus- ja/tai kehittämiskysymysten muotoilu Tarkoitus ja tavoitteet ovat havaittavissa, mutta jäsentymättömät. Aiheen rajaus on puuttellinen. Tutkimus- ja/tai kehittämiskysymysten muotoilussa on puutteita. Tarkoitus ja tavoitteet ovat havaittavissa, mutta jäsentymättömät. Aiheen rajaus on puuttellinen. Tutkimus- ja/tai kehittämiskysymykset ovat osin jäsentymättömät ja/tai epäselvät. Tarkoitus ja tavoitteet ovat pääosin selkeät, realistiset ja konkreettiset. Aiheen rajaus on pääosin hyvä. Tutkimus- ja/tai kehittämiskysymykset on muotoiltu pääosin hyvin.  Tarkoitus ja tavoitteet ovat selkeät, realistiset ja konkreettiset. Aiheen rajaus on hyvä. Tutkimus- ja/tai kehittämiskysymykset on muotoiltu hyvin.  Tarkoitus ja tavoitteet ovat hyvin selkeät, realistiset ja konkreettiset. Niissä on uutta luovaa otetta. Aiheen rajaus on kiitettävä. Tutkimus- ja/tai kehittämiskysymykset on muotoiltu erittäin hyvin. 
Työelämälähtöisyys, aiheen merkittävyys ja ajankohtaisuus Työssä ei ole selkeää työelämäyhteyttä. Työn merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja yhdistäminen aikaisempaan tietoon aiheesta on suppea. Työssä on havaittavissa työelämäyhteyttä. Työn merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja yhdistäminen aikaisempaan tietoon aiheesta on tyydyttävä. Työssä on selkeä työelämäyhteys. Työn merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja yhdistäminen aikaisempaan tietoon aiheesta on pääosin hyvä. Työssä on selkeä työelämäyhteys. Työn merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja yhdistäminen aikaisempaan tietoon aiheesta on hyvä useista eri näkökulmista. Työssä on selkeä työelämäyhteys. Työn merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja yhdistäminen aikaisempaan tietoon aiheesta on kiitettävä useista eri näkökulmista, myös kansainvälisesti.

 

Opinnäytetyön tietoperusta
 
OPINNÄYTETYÖN
TIETOPERUSTA
TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Käsitteiden määrittely 
ja sisällön johdonmukaisuus

Keskeiset käsitteet on ymmärretty ja määritelty puutteellisesti.  Aihepiirin tuntemus on vähäinen. Tietoperustan sisältö ei etene johdonmukaisesti. Keskeiset käsitteet on ymmärretty ja määritelty tyydyttävästi.  Aihepiirin tuntemus on tyydyttävä. Tietoperustan sisältö ei etene kaikilta osin johdonmukaisesti. Keskeiset käsitteet on ymmärretty ja määritelty pääosin hyvin. Aihepiirin tuntemus on hyvä. Tietoperustan sisältö etenee pääosin johdonmukaisesti. Keskeiset käsitteet on ymmärretty ja määritelty erittäin hyvin. Aihepiirin tuntemus on pääosin erittäin hyvä. Tietoperustan sisältö etenee johdonmukaisesti. Keskeiset käsitteet on ymmärretty ja määritelty kiitettävästi.  Aihepiirin tuntemus on kiitettävä. Tietoperustan sisältö etenee erittäin johdonmukaisesti.
Lähteiden monipuolisuus ja vuoropuhelu, lähdekritiikki Lähteitä on käytetty suppeasti ja/tai yksipuolisesti. Lähteiden välinen vuoropuhelu on vähäistä. Lähdekriittisyys on puutteellista. Lähteitä on käytetty tyydyttävästi. Lähteiden välinen vuoropuhelu on tyydyttävää ja/tai vaihtelevaa. Lähdekriittisyys on tyydyttävää. Lähteitä on käytetty pääosin hyvin ja monipuolisesti. Lähteiden välinen vuoropuhelu on pääosin hyvää. Lähdekriittisyys on pääosin hyvää. Lähteitä on käytetty hyvin. Lähteissä on hyödynnetty myös monipuolisesti tutkimustietoa ja kansainvälisiä lähteitä. Lähteiden välinen vuoropuhelu on sujuvaa. Lähdekriittisyys on hyvää. Lähteitä on käytetty kiitettävästi läpi koko tietoperustan. Lähteissä on hyödynnetty laajasti tutkimustietoa ja myös kansainvälisiä lähteitä. Lähteiden välinen vuoropuhelu on sujuvaa. Lähdekriittisyys on erittäin hyvää.

 

Opinnäytetyön menetelmät
 
OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3  HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5
Tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta ja niiden perustelut, menetelmiin liittyvien lähteiden käyttö Tehdyt ratkaisut ja valinnat on perusteltu puutteellisesti. Menetelmiin liittyviä lähteitä on hyödynnetty suppeasti. Tehdyt ratkaisut ja valinnat on perusteltu tyydyttävästi. Menetelmiin liittyviä lähteitä on hyödynnetty tyydyttävästi. Tehdyt ratkaisut ja valinnat on perusteltu pääosin hyvin. Menetelmiin liittyviä lähteitä on hyödynnetty pääosin hyvin. Tehdyt ratkaisut ja valinnat on perusteltu hyvin. Menetelmiin liittyviä lähteitä on hyödynnetty hyvin ja monipuolisesti. Tehdyt ratkaisut ja valinnat on perusteltu erittäin hyvin. Menetelmiin liittyviä lähteitä on hyödynnetty laaja-alaisesti ja monipuolisesti, myös kansainvälisiä lähteitä käyttäen.
Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta on puutteellista eikä prosessi etene johdonmukaisesti. Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta on osin puutteellista eikä etene kaikilta osin johdonmukaisesti. Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta on pääosin hyvää ja johdonmukaista. Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta on hyvää ja johdonmukaista. Tutkimus- ja/tai kehittämisprosessin hallinta on erittäin hyvää ja johdonmukaista.

 

Opinnäytetyön tulokset/tuotokset
 
OPINNÄYTETYÖ TULOKSET/TUOTOKSET TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5
Opinnäytetyön tulosten ja/tai tuotosten vastaaminen opinnäytetyön tarkoitukseen Opinnäytetyön tulokset ja/tai tuotos vastaavat puutteellisesti opinnäytetyön tarkoitukseen Opinnäytetyön tulokset ja/tai tuotos vastaavat tyydyttävästi opinnäytetyön tarkoitukseen Opinnäytetyön tulokset ja/tai tuotos vastaavat pääosin hyvin opinnäytetyön tarkoitukseen Opinnäytetyön tulokset ja/tai tuotos vastaavat hyvin opinnäytetyön tarkoitukseen.  Opinnäytetyön tulokset ja/tai tuotos vastaavat erittäin hyvin opinnäytetyön tarkoitukseen. Tuotoksessa on uutta luovaa otetta.
Tulosten johdonmukaisuus ja havainnollistaminen. Kehittämistyön tuotoksen selkeä kuvaaminen. Tulosten esityksessä on epäjohdonmukaisuutta ja/tai tulokset on havainnollistettu opinnäytetyön luonne huomioiden puutteellisesti. Kehittämistyön tuotos on kuvattu epäselvästi. Tulosten esityksessä on osittaista epäjohdonmukaisuutta ja/tai tulokset on havainnollistettu opinnäytetyön luonne huomioiden osin puutteellisesti. Kehittämistyön tuotos on kuvattu osin epäselvästi. Tulosten esitys on pääosin johdonmukaista ja/tai tulokset on havainnollistettu opinnäytetyön luonne huomioiden pääosin hyvin. Kehittämistyön tuotos on kuvattu pääosin hyvin. Tulosten esitys on johdonmukaista ja/tai tulokset on havainnollistettu opinnäytetyön luonne huomioiden hyvin. Kehittämistyön tuotos on kuvattu hyvin. Tulosten esitys on erittäin johdonmukaista ja/tai tulokset on havainnollistettu opinnäytetyön luonne huomioiden erittäin hyvin. Kehittämistyön tuotos on kuvattu erittäin hyvin.

 

Pohdinta, johtopäätökset, reflektointi
 
POHDINTA, JOHTOPÄÄTÖKSET, REFLEKTOINTI TYYTYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4  KIITETTÄVÄ 5
Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan on puutteellista. Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan on tyydyttävää. Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan on pääosin hyvää. Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan on hyvää ja monipuolista. Tulosten ja/tai tuotoksen pohdinta suhteessa opinnäytetyön tietoperustaan on erittäin hyvää ja monipuolista, myös kansainvälisestä näkökulmasta.
Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arviointi Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arvioinnit ovat puutteellisia. Aiheisiin liittyvien lähteiden käyttö on niukkaa. Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arvioinnit ovat tyydyttäviä.  Aiheisiin liittyvien lähteiden käyttö on tyydyttävää. Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arvioinnit ovat pääosin hyviä. Aiheisiin liittyvien lähteiden käyttö on pääosin hyvää. Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arvioinnit ovat hyviä ja johdonmukaisia. Aiheisiin liittyvien lähteiden käyttö on hyvää. Opinnäytetyön luotettavuuden ja etiikan arvioinnit ovat erittäin hyviä, kattavia ja johdonmukaisia.  Aiheisiin liittyvien lähteiden käyttö on erittäin hyvää ja monipuolista.
Opinnäytetyön tulosten ja/tai tuotoksen hyödyntäminen, johtopäätökset Opinnäytetyön tulosten ja/tai tuotoksen hyödynnettävyyttä on pohdittu puutteellisesti. Johtopäätökset on esitetty niukasti tai niitä ei ole ollenkaan.   Opinnäytetyön tulosten ja/tai tuotoksen hyödynnettävyyttä on pohdittu tyydyttävästi. Johtopäätökset on esitetty osin niukasti tai epäjohdonmukaisesti.   Opinnäytetyön tulosten ja tuotoksen hyödynnettävyyttä on pohdittu pääosin hyvin lähinnä opinnäytetyön toimeksiantajan näkökulmasta. Johtopäätökset on esitetty pääosin hyvin.  Opinnäytetyön tulosten ja tuotoksen hyödynnettävyyttä on pohdittu hyvin toimeksiantajan näkökulmasta ja pohtien ratkaisuvaihtoehtoja myös muihin ympäristöihin. Johtopäätökset on esitetty hyvin. Opinnäytetyön tulosten ja tuotoksen hyödynnettävyyttä on pohdittu erittäin hyvin opinnäytetyön toimeksiantajan näkökulmasta ja pohtien luovia ratkaisuvaihtoehtoja myös muihin ympäristöihin. Johtopäätökset on esitetty erittäin hyvin ja kattavasti.

 

Kirjallinen esitys
 
KIRJALLINEN ESITYS TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5
Oikeakielisyys ja asiatyyli Teksti on pääosin ymmärrettävää, mutta oikeinkirjoituksessa (esim. lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) on monin paikoin puutteita. Tekstissä on puhekielisyyttä. Teksti on ymmärrettävää, mutta oikeinkirjoituksessa (esim. lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) on jonkin verran puutteita. Tekstissä on jonkin verran puhekielisyyttä. Teksti on ymmärrettävää ja selkeää. Oikeinkirjoituksessa (lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) ei ole juurikaan puutteita. Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset. Teksti on sujuvaa, ymmärrettävää ja oikeinkirjoitusnormien mukaista. Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset hyvin. Teksti on hyvin sujuvaa ja kielellisesti moitteetonta. Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset erinomaisesti.
Viimeistely ja ohjeiden noudattaminen, lähdemerkinnät Työ ei esitysasultaan vastaa ohjeistusta. Lähteiden ja viitteiden merkintä on puutteellista. Muotoseikoissa on puutteita. Lähdemerkinnöissä on jonkin verran puutteita. Muotoseikat ovat pääsääntöisesti ohjeistuksen mukaiset. Lähteet ja viitteet on merkitty pääosin asianmukaisesti. Muotoseikat ovat ohjeistuksen mukaiset. Lähdemerkinnät noudattelevat ohjeistusta hyvin. Muotoseikat ovat täysin ohjeistuksen mukaiset. Lähdemerkinnät noudattelevat ohjeistusta erinomaisesti.

 

Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu
 
OPINNÄYTYÖPROSESSI JA AMMATILLINEN KASVU TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5
Opinnäytetyöprosessin eteneminen, työskentelyn itsenäisyys ja suunnitelmallisuus Prosessi ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti. Opiskelija on tarvinnut paljon ohjausta tai ei ole hyödyntänyt sitä lainkaan. Opiskelijan sitoutuminen prosessiin ja työelämäyhteys on ollut heikkoa.  Prosessi ei ole edennyt kaikilta osin suunnitelman mukaisesti.Opiskelija on tarvinnut ajoittain paljon ohjausta tai ei ole hyödyntänyt ohjausta tarpeiden edellyttämällä tavalla. Opiskelijan sitoutuminen prosessiin ja työelämäyhteys on ollut tyydyttävää. Prosessi on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta pääosin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelijan sitoutuminen prosessiin ja työelämäyhteys on ollut pääosin hyvää. Prosessi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta tarkoituksenmukaisesti. Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut hyvää. Hän on osoittanut oma-aloitteisuutta ja ylläpitänyt työelämäyhteyttä. Prosessi on edennyt erittäin hyvin suunnitelman mukaisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta tarkoituksenmukaisesti.  Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut erittäin hyvää. Hän on osoittanut merkittävää oma-aloitteisuutta ja ylläpitänyt aktiivista työelämäyhteyttä.
Oma oppiminen, ammatillisen kasvun ja kompetenssien kehittymisen arviointi Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on suppeaa tai puuttuu kokonaan. Reflektointi ei perustu yamk-tutkinnon kannalta keskeisiin kompetensseihin.  Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on tyydyttävää. Reflektointi perustuu vain osin yamk-tutkinnon kannalta keskeisiin kompetensseihin.  Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on pääosin hyvää. Reflektointi perustuu pääosin hyvin yamk-tutkinnon kannalta keskeisiin kompetensseihin.  Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on hyvää. Reflektointi perustuu hyvin yamk-tutkinnon kannalta keskeisiin kompetensseihin.  Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on erittäin hyvää. Reflektointi perustuu erittäin hyvin yamk-tutkinnon kannalta keskeisiin kompetensseihin.