Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

2 OHJAUS JA SEMINAARITYÖSKENTELY

Opinnäytetyöhön liittyvät seminaarikäytänteet vaihtelevat eri koulutuksissa. Tässä luvussa esitetään tiivistetysti seminaarityöskentelyn perusteet sekä ohjauksen kulku.
 
Opiskelijat osallistuvat useilla koulutusaloilla seminaari-istuntoihin, joissa esitellään opinnäytetöiden etenemistä ja käsitellään yleisiä opinnäytetyön tekemiseen liittyviä seikkoja. Seminaareissa käydään myös läpi opiskelijoiden töihin liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia sekä käsitellään opinnäytetöiden toteutussuunnitelmia, tutkimussuunnitelmia ja väliraportteja. Opiskelijat toimivat toistensa opponentteina, ja työn ohjaaja kommentoi kulloinkin käsiteltävää aihetta.
 
Opponenttien ja koko ryhmän tehtävänä on perehtyä etukäteen opinnäytetyöhön ja arvioida sitä rakentavan kriittisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Seminaaritilaisuudessa ryhmä antaa palautetta työn aihealueesta, ajankohtaisuudesta, ongelmanasettelusta, metodeista sekä tuloksista ja esittää kysymyksiä työn tekijälle/tekijöille.
 
Seminaari on vuorovaikutustilanne, jossa opponentin lisäksi ryhmän muut jäsenet osallistuvat keskusteluun aktiivisesti. Opinnäytetyön tekijä vastaa esitettyihin kysymyksiin ja perustelee ratkaisujaan.
 
Seminaarityöskentelystä saa tarkempia ohjeita omalta opinnäytetyönohjaajalta.

1.  Sovi aloituspalaveri, jossa laaditaan opinnäytesopimus. Määritelkää palaverissa tutkimuskysymys/tavoitteet/aihe ja aikataulu sekä mahdollinen työelämäohjaaja. Sopikaa seuraava tapaaminen.

2. Varmista metodologinen asiantuntemuksesi työn ohjaamista varten. Lisätietoa saat esim. teoksista

  • Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. 2. p. Helsinki: Gaudeamus.
  • Hakala, J. T. 2022. Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.. 
  • Kananen, J. 2016. Opinnäytetyön ja pro gradun ohjaajan opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
  • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.

3.  Tutustu tekijänoikeusohjeistukseen (esim. kuvien käyttö) lähteitä:

Tekijänoikeuden ABC 

JAMK: https://blogit.jamk.fi/oppari/2018/11/07/kuvan-kopiointi-netista-oppariin/
Aalto yliopisto: Kuvien sallitut käyttötavat opinnäytetöissä

4. Tutustu eettisiin ohjeisiin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön esim. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen suositusten avulla. Sivulla 15 on ohjaajan muistilista

5. Tutustu opinnäyteohjeeseen ja mallipohjaan.

6. Tapaa ohjattavaa säännöllisesti prosessin aikana ja pidä yhteyttä esim. sähköpostitse. Muista kuitenkin jakaa työmäärä 15 h/ opinnäytetyö siten, että myös loppuvaiheen palautteelle, tarkastukselle, seminaari-istunnolle sekä kypsyysnäytteen organisoinnille jää riittävästi aikaa. Opinnäytetyön sisällön ohjaaja tarkastaa käytettyjen lähteiden luotettavuuden ja vastaavuuden opinnäytetyössä.

7.  Kypsyysnäyte: Tutustu kypsyysnäyteohjeeseen. Sovi kirjoitustilanne opiskelijan kanssa ja laadi otsikot. Kun teksti on kirjoitettu, lähetä teksti kielentarkastukseen suomen kielen ja viestinnän opettajalle. HUOM! Tarkista, että kypsyysnäyte kirjoitetaan oikealla kielellä. Kieli määritellään opiskelijan koulusivistyskielen mukaan (ks. kypsyysnäyte luku 11).

8. Opiskelija lähettää opinnäytetyön kielentarkastukseen WIHIssä. Tekstinohjausta pyydetään 2/3 vaiheessa kielten opettajilta, eikä tämä ohjaus vaikuta vielä opinnäytetyön arviointiin. Tekstin tekemiseen liittyvää tukimateriaalia löytyy itslearning-alustalta Opinnäytetyö-nimiseltä kurssilta.

9. Arviointi: Pohjaa työn arviointi arviointikriteereihin. Toiminnallisissa töissä huomaa, että työ arvioidaan kokonaisuutena, työn tuotos on vain osa opinnäytetyöprosessia ja sitä tarkastellaan vain osana työtä. Kirjallisen esityksen arvioinnista vastaa asianomaisen kielen (suomi/englanti, joskus myös ruotsi) opettaja.

 

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. 2. p. Helsinki: Gaudeamus.