Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

2 OHJAUS JA SEMINAARITYÖSKENTELY

Opinnäytetyöhön liittyvät seminaarikäytänteet vaihtelevat eri koulutuksissa. Tässä luvussa esitetään tiivistetysti seminaarityöskentelyn perusteet sekä ohjauksen kulku.
 
Opiskelijat osallistuvat useilla koulutusaloilla seminaari-istuntoihin, joissa esitellään opinnäytetöiden etenemistä ja käsitellään yleisiä opinnäytetyön tekemiseen liittyviä seikkoja. Seminaareissa käydään myös läpi opiskelijoiden töihin liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia sekä käsitellään opinnäytetöiden toteutussuunnitelmia, tutkimussuunnitelmia ja väliraportteja. Opiskelijat toimivat toistensa opponentteina, ja työn ohjaaja kommentoi kulloinkin käsiteltävää aihetta.
 
Opponenttien ja koko ryhmän tehtävänä on perehtyä etukäteen opinnäytetyöhön ja arvioida sitä rakentavan kriittisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Seminaaritilaisuudessa ryhmä antaa palautetta työn aihealueesta, ajankohtaisuudesta, ongelmanasettelusta, metodeista sekä tuloksista ja esittää kysymyksiä työn tekijälle/tekijöille.
 
Seminaari on vuorovaikutustilanne, jossa opponentin lisäksi ryhmän muut jäsenet osallistuvat keskusteluun aktiivisesti. Opinnäytetyön tekijä vastaa esitettyihin kysymyksiin ja perustelee ratkaisujaan.
 
Seminaarityöskentelystä saa tarkempia ohjeita omalta opinnäytetyönohjaajalta.