Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

4 RAPORTOINTI

Tässä luvussa annetaan ohjeita, jotka liittyvät opinnäytetyön rakenteellisten osien (kansi, tiivistelmä, englanninkielinen tiivistelmä eli abstract, käsitteiden määrittely, sisällys, lähteet ja liitteet) sisältöön ja sijoitteluun. Lisäksi käsitellään sitä, miten työn johdanto, tulosten tarkastelu sekä johtopäätökset ja pohdinta kirjoitetaan raporttiin selkeästi ja johdonmukaisesti. Teksti, jota kirjoitetaan, sisältää lauseita ja virkkeitä. Jos asioita listataan, siihen on jokin syy. Kieli, jota käytetään, on selkeätä asiatyyliä. Opinnäytetyön kirjoittaminen on helpompaa, kun käyttää alla olevaa valmista Word-mallipohjaa.  Mallipohjassa on kaikki asetteluun liittyvä laitettu valmiiksi. 
 
Kirjoittamiseen, oikeinkirjoitukseen ja lähteisiin liittyvää itseopiskeltavaa materiaalia löytyy itslearning alustalta Opinnäytetyö-nimiseltä kurssilta.  
Opinnäytetyön nimen on hyvä olla mahdollisimman informatiivinen ja kiinnostava. Hyvä otsikko on lyhyt, helppolukuinen ja sisältöä kuvaava. Tämä koskee niin opinnäytetyön nimeä kuin lukujenkin otsikoita. Opinnäytetyön otsikon voi tarvittaessa jakaa niin, että pääotsikko ilmaiseen aihepiirin ja alaotsikko tarkentaa työn näkökulman kyseiseen aiheeseen.
Esimerkiksi: JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN (pääotsikko) Esimerkkinä Kokkolan kaupunki (alaotsikko).
 
Nimiölehden asetukset, jos käytät valmista mallipohjaa, nämä ovat siinä valmiina:
Tekijän nimi 10 cm sivun yläreunasta fonttikoolla 14 pt.
Tekijän nimen opinnäytetyön nimen välissä on 14 pt tyhjä rivi.
Opinnäytetyön nimi fontilla 16 pt, kokonaan isolla, lihavoituna.
Mahdollinen tarkentava lisänimi 14 pt fonttikoolla.
Yksi tyhjä rivi nimirivien välissä.
Kaikki teksti lihavoitua nimiölehdellä.
Vasen marginaali eli reunus 2 cm.
Ylämarginaali 2,5 cm.
Alamarginaali 2,5 cm.
Oikea marginaali 1,5 cm.
Kuukauden nimi ja vuosiluku viimeisellä rivillä.
Riviväli 1.
 
Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.
 
 
Tiivistelmän tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työstä. Tiivistelmä on omana sivunaan, ja se täytetään valmiiseen tiivistelmäpohjaan. Tiivistelmän kirjoitustyyli on toteavaa, lyhyttä ja passiivimuotoista. Tiivistelmässä ei käytetä lyhenteitä, symboleja eikä typografisia korostuksia, eikä siinä viitata kuviin tai taulukoihin. Asiasanojen tulee olla opinnäytetyön keskeistä sisältöä kuvaavia, ja ne merkitään aakkosjärjestykseen.
 
Tiivistelmä kirjoitetaan täydellisin virkkein ja lausein, eli se ei ole luettelo. Tiivistelmän rakenne on seuraava:
• toimeksiantajan tiedot (Jos toimeksiantaja haluaa pysyä tunnistamattomana voidaan asia kuvata fraasille "Eräs yritys" tms.)
• työn aihe ja tavoitteet
• tietoperustan keskeiset elementit
• menetelmät
• tulokset ja johtopäätökset.
 
Tiivistelmän aikamuoto on mahdollisuuksien mukaan imperfekti – varsinkin omaa työtä koskeva osuus kirjoitetaan imperfektissä. Tiivistelmän perusteella lukijan tulee ymmärtää opinnäytetyön sisältö lukematta varsinaista työtä. Lisäksi laaditaan aina englanninkielinen tiivistelmä eli abstract, jonka opiskelija itse tarkistaa Sanakirja.fi -palvelun Kielentarkistin (Proofing) -ohjelmalla ja jonka sen jälkeen  tarkastaa englannin kielen opettaja. Sanakirja.fi-palvelun käyttöön saa apua Centrian kirjastosta. Asettelu ja kirjoittamisperiaatteet ovat samat kuin suomenkielisessä versiossa.
 
Alla on esitetty tiivistetysti tiivistelmän muodolliset ohjeet, jos käytät valmista mallipohjaa, niin kaikki asettelut ovat siinä valmiina:
 
Centria-ammattikorkeakoulun suomalainen liikemerkki ylätunnistealueella.
Riviväli 1.
Vasemman reunan tasaus.
Sivumäärä esimerkiksi: 30 + 3, jos sivu 30 on viimeinen ja liitteitä on 3, vaikka liitteissä olisi useampi sivu.
Fonttikoko 12 pt.
 
Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.
 
 
Mikäli opinnäytetyössä esiintyy  ammattialan käsitteitä tai lyhenteitä, jotka vaativat määrittelyä, tehdään erillinen käsitteitä ja lyhenteitä määrittelevä aakkosellinen luettelo. Luettelossa käytetään riviväliä 1,5. Käsitteiden määrittely lisätään abstractin jälkeen.
 
Alla on esitetty tiivistetysti käsitteiden määrittelyn muodolliset ohjeet, jos käytät valmista mallipohjaa, nämä ovat siinä vallmiina. Jollet tarvitse käsitteiden määrittelyä, voit poistaa ko. sivun pohjasta. 
 
Otsikko lihavoituna:KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY.
Ei liikemerkkiä ylätunnisteessa.
Tarvitaan, jos työssä vaikeita käsitteitä tai lyhenteitä.
Riviväli 1,5.
Kaksi tyhjää riviä otsikon alla.
Fonttikoko 12 pt.
Vasemman reunan tasaus.
 
Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.
Opinnäytetyössä käytetään sisällysluettelosta sanaa SISÄLLYS. Sen tulee olla tiivis, mutta samalla informatiivinen. Hyvästä sisällyksestä lukija pystyy helposti hahmottamaan työn kokonaisuuden ja rakenteen.
 
Sisällys koostuu korkeintaan kolmen tason otsikoista. Alaluvun numero alkaa samasta kohtaa, josta edellisen tason otsikko alkaa. Kaikki otsikot kirjoitetaan saman muotoisina kuin ne on tekstissä kirjoitettu. Sisällysluettelo suositellaan tekemään automaattisena, jolloin varmistetaan, että työn otsikot ja sisällysluettelon otsikot varmasti täsmäävät. Sisällyksen otsikoiden kirjasinkoko on 12 pt. Sisällyksen loppuun kirjoitetaan ilman lukunumerointia sanat LÄHTEET ja LIITTEET. Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.
 
 
Johdanto on kirjoittajan omaa johdattelua opinnäytetyön sisältöön. Johdannossa esitetään työn tausta sekä tavoitteet, rajataan tutkittava alue, muotoillaan työn tutkimusongelmat tai esitetään kehittämistehtävät sekä esitellään työn sisältö pääpiirteissään. Johdannossa opinnäytetyön tekijä kertoo tavoitteensa ja pyrkimyksensä. Tutkimuskysymykset kirjoittaja voi esittää kysymysten muodossa.
 
Johdannossa esitellään työssä käytettyä, merkittävintä lähdekirjallisuutta ja selvitetään tiivistetysti tutkielman keskeiset käsitteet. Noin viidenkymmenen sivun mittaisen opinnäytetyön johdanto on pituudeltaan 1,5–3 sivua. Johdannossa ei käytetä alaotsikoita.
 
Johdannon ensimmäinen versio kirjoitetaan usein tutkimussuunnitelman teon yhteydessä, mutta tavallisesti sen viimeinen ja lopullinen versio kirjoitetaan, kun opinnäytetyö on valmis.
 
Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.
Opinnäytetyön tuloksia tarkastellaan tutkimusongelman ja käytetyn tietoperustan sekä menetelmien pohjalta. Tarpeen mukaan tuloksia voidaan havainnollistaa kuvioin ja/tai taulukoin.
Kuvat, kuviot ja taulukot täytyy avata tekstissä myös kirjallisesti niin, että keskeiset tulokset ja johtopäätökset tulevat ymmärrettäviksi lukijalle.
Pohdintaa kirjoitettaessa toistetaan aluksi työssä määritelty tavoite tai tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Siinä myös arvioidaan omaa työtä ja käytettyjä menetelmiä. Pohdintaosuudessa tulee tarkastella kaikkia niitä tutkimusongelmia, jotka työn alussa on esitetty, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei olisikaan saatu vastausta.
 
Pohdinnassa annetaan työn toimeksiantajalle perusteltuja käytännön toimintaohjeita sekä esitetään perusteltuja jatkokehittämisideoita. Lisäksi pohdintaosuudessa tuodaan esiin se, täyttyivätkö toimeksiantajan tavoitteet. Pohdinnassa tuodaan esiin myös opitut asiat seuraavien tekijöiden avuksi. Pohdintaosuudessa opiskelija myös arvioi kriittisesti omaa kirjallista tuotostaan.
Lähdeluettelo tulee asian käsittelyosan jälkeen ennen liitteitä. Otsikoksi merkitään suuraakkosin LÄHTEET. Lähdeluettelossa mainitaan lähteet, joita on käytetty tekstissä. Myös lainattujen kuvioiden ja taulukoiden lähteet on merkittävä. Tekstiviitteitä käytetään aina referoitaessa jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä. Lukijan on pystyttävä tekstissä esitetyn nimen perusteella löytämään teoksen tiedot lähdeluettelosta.
Lähteisiin viittamisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 6 ja lähdeluettelon laatimiseen löytyy ohjeita ja esimerkkejä luvusta 7.
Liitteitä ovat työn sisältöön kuuluvat ohjekirjat, haastattelulomakkeet, taulukot ja kuviot sekä muu materiaali, jonka näkeminen varsinaisen työn yhteydessä ei ole välttämätöntä. Liitteet sijoitetaan opinnäytetyössä viimeiseksi.
 
Liitteissä ei käytetä sivunumeroita. Sen sijaan liitteet numeroidaan erikseen juoksevasti: LIITE 1, LIITE 2 jne. oikeaan yläreunaan. Jos esimerkiksi liitteessä kaksi on kolme sivua, merkitään seuraavasti: LIITE 2/1, LIITE 2/2, LIITE 2/3.
 
Tekstissä viitattaessa liitteeseen ei liitteen sivunumeroita mainita, vaan viitataan vain liitteen numeroon (esim. LIITE 1). Liitteessä olevaan kuvioon ei myöskään erikseen viitata, vaan viittaus kohdistuu suoraan liitteeseen.
Esimerkiksi: Kokkolan seutukunnan sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Centria-ammattikorkeakoulun runkoverkko koostuu Hewlett-Packardin ProCurve-tuotesarjan kytkimistä (LIITE 1).