Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Lait ja asetukset

Säädöksillä tarkoitetaan lähinnä lakeja, asetuksia tai hallituksen esityksiä. Lähdeluetteloon merkitään niistä tarkat tiedot, kuten vastaavissa lähteissä ilman henkilötekijää:

Lain tai asetuksen nimi. Asetuspäivä/numero. Teos tai osoite, josta laki on saatavilla.

 

Ammattikorkeakoululaki. 14.11.2014/932. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932. Viitattu 1.4.2015.

 

Tietosuojalaki. 5.12.2018/1050. Saatavissa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050. Viitattu 7.1.2019.

 

Nuorisolaki. 21.12.2016/1285. Saatavissa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285. Viitattu 20.1.2019.

 

Personal Data Act. 22 Apr 1999/523. Saatavissa: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990523. Viitattu 3.6.2015.

 

DECISION (EU) 2020/701 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro‐financial assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID‐19 pandemic. 25.5.2020. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0701&qid=1592292064283&from=EN . Viitattu 15.6.2020.