Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tutkimuksellinen työ

Opinnäytetyön lähtökohdat
 
OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Tarkoitus ja tavoitteet

Työelämälähtöisyys

Aihealueen merkittävyys ja ajankohtaisuus

Aihealueen rajaus

Tarkoitus ja tavoitteet ovat havaittavissa,
mutta jäsentymättömiä.

Aihe on heikosti rajattu.

Työn tarpeellisuus on
perusteltu heikosti tai ei
ollenkaan.

Työtä ei ole yhdistetty
aikaisempaan tietoon
tai keskusteluun aiheesta.

Tarkoitus ja tavoitteet
ovat realistiset, mutta
jäsentymättömiä.

Aiheen rajauksessa
on puutteita.

Työn tarpeellisuus
on osin perusteltu.

Työ on yhdistetty
suppeasti aikaisempaan
tietoon ja keskusteluun aiheesta.

Tarkoitus ja tavoitteet ovat
pääosin selkeät ja realistiset.

Aihe on pääosin rajattu.

Työn tarpeellisuus on perusteltu
pääosin hyvin.

Työ on yhdistetty pääosin
hyvin aikaisempaan tietoon
ja keskusteluun aiheesta.

Tarkoitus ja tavoitteet
ovat selkeät ja realistiset.

Aiheen rajaus on hyvä.

Työn tarpeellisuus
on perusteltu hyvin.

Työ on yhdistetty hyvin aikaisempaan
tietoon ja keskusteluun aiheesta. 

Tarkoitus ja tavoitteet
ovat hyvin selkeät ja realistiset. Tavoitteet on viety
erinomaisesti käytännön
tasolle.

Aiheen rajaus on
erinomainen.

Työn tarpeellisuus on kuvattu erittäin hyvin.

Työ on yhdistetty
erinomaisesti ja innovatiivisesti
aikaisempaan tietoon ja keskusteluun aiheesta. 
Tietoperusta
 
TIETOPERUSTA TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Käsitteiden määrittely

Sisällön johdonmukaisuus

Lähdemateriaalin monipuolinen
hyödyntäminen

Lähdekriittisyys

Lähteiden vuoropuhelu

Keskeiset käsitteet on määritelty heikosti. Aihepiirin tuntemus on vähäinen.

Tietoperusta ei etene johdonmukaisesti.

Lähteitä on käytetty niukasti ja/tai yksipuolisesti.

Lähteitä ei ole käytetty kriittisesti.

Lähteiden välillä ei ole vuoropuhelua.

Keskeiset käsitteet on määritelty tyydyttävästi.

Tietoperusta ei etene kaikilta osin johdonmukaisesti.

Lähteitä on käytetty osin puutteellisesti ja yksipuolisesti.

Lähteiden käyttö ei ole kaikilta osin kriittistä.

Lähteiden välillä on vähäistä vuoropuhelua.

Keskeiset käsitteet on määritelty melko hyvin.

Tietoperusta etenee pääosin johdonmukaisesti.

Lähteitä on käytetty pääosin monipuolisesti ja kriittisesti.

Lähteiden välillä on jonkin verran vuoropuhelua.

Keskeiset käsitteet on määritelty hyvin.
Tietoperusta etenee johdonmukaisesti.

Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja kriittisesti.

Lähteiden välillä on hyvin vuoropuhelua.

Keskeiset käsitteet on määritelty erittäin hyvin.

Tietoperusta etenee erittäin johdonmukaisesti.

Lähteitä on käytetty erittäin monipuolisesti ja kriittisesti.

Lähteiden väillä on runsaasti sujuvaa vuoropuhelua.

Tutkimusmenetelmä ja -analyysi 
 
TUTKIMUSMENETELMÄ JA -ANALYYSI TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Tutkimuskysymysten/-ongelmien muotoilu

Tutkimuskysymykset/ -ongelmat ovat jäsentymättömät.

Tutkimuskysymykset/ -ongelmat ovat osin jäsentymättömät ja/tai epäselvät.

Tutkimuskysymykset/ -ongelmat ovat pääosin hyvin muotoiltuja.

Tutkimuskysymykset/ -ongelmat on muotoiltu hyvin.

Tutkimuskysymykset/ -ongelmat on muotoiltu erittäin hyvin.

Valintojen perustelut

Tehdyt ratkaisut on perusteltu heikosti tai ei ollenkaan.

Tehdyt ratkaisut on perusteltu tyydyttävästi.

Tehdyt ratkaisut on perusteltu pääosin hyvin.

Tehdyt valinnat on perusteltu hyvin.

Tehdyt valinnat on perusteltu ansiokkaasti.

Menetelmän ja analyysin hallinta  

Menetelmän ja analyysin hallinta on heikkoa.

Menetelmän ja analyysin hallinta on osin puutteellista. 

Menetelmän ja analyysin hallinta on pääosin hyvää.

Menetelmän ja analyysin hallinta on hyvää.

Menetelmän- ja analyysin hallinta on erinomaista.

Tutkimuskirjallisuuden käyttö

Tutkimuskirjallisuuden käyttö on vähäistä tai sitä ei ole käytetty ollenkaan

Tutkimuskirjallisuuden käyttö ei ole kaikilta osin tarkoituksenmukaista ja/tai lähteitä on   käytetty niukasti.

Tutkimuskirjallisuuden käyttö on pääosin hyvää ja monipuolista.

Tutkimuskirjallisuuden käyttö on hyvää ja monipuolista.

Tutkimuskirjallisuuden käyttö on ansiokasta, kriittistä ja erittäin monipuolista.

Opinnäytetyön tulokset
 

OPINNÄYTETYÖN TULOKSET

TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Tutkimuskysymyksiin/
-ongelmiin vastaaminen

Opinnäytetyön tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin tai -ongelmiin heikosti.

Opinnäytetyön tulokset vastaavat osin tutkimuskysymyksiin tai -ongelmiin.

Opinnäytetyön tulokset vastaavat pääosin hyvin tutkimuskysymyksiin
tai -ongelmiin.
Opinnäytetyön tulokset vastaavat hyvin tutkimuskysymyksiin tai -ongelmiin.

Opinnäytetyön tulokset vastaavat erittäin hyvin tutkimuskysymyksiin tai -ongelmiin.

Johdonmukaisuus

Tulokset on esitetty epäjohdonmukaisesti.

Tulokset on esitetty osin epäjohdonmukaisesti.

Tulokset on esitetty pääosin johdonmukaisesti.

Tulokset on esitetty johdonmukaisesti.

Tulokset on esitetty erittäin johdonmukaisesti.

Havainnollistaminen

Työn luonteelle sopivaa havainnollistamista ei ole tai se ei anna lisäarvoa.

Työn luonteelle sopiva havainnollistaminen antaa vain vähän lisäarvoa.

Työn luonteelle sopiva havainnollistaminen antaa pääosiltaan lisäarvoa.

Työn luonteelle sopiva havainnollistaminen antaa merkittävää lisäarvoa.

Työn luonteelle sopiva havainnollistaminen antaa työlle erittäin merkittävää lisäarvoa.

Pohdinta ja reflektointi
 

POHDINTA JA REFLEKTOINTI

TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Tulosten pohdinta suhteessa
opinnäyteyön tietoperustaan

Tuloksia on pohdittu puutteellisesti
tai pohdinta puuttuu kokonaan suhteessa tietoperustaan.

Tulosten pohdinta suhteessa tietoperustaan on tyydyttävää.

Tulosten pohdinta suhteessa tietoperustaan on pääosin hyvää.

Tulosten pohdinta suhteessa tietoperustaan on hyvää.

Tulosten pohdinta suhteessa tietoperustaan on ansiokasta.

Luotettavuus ja etiikka

Luotettavuuden ja etiikan pohdinnat ovat heikot
tai puuttuvat kokonaan.

Luotettavuuden ja etiikan pohdinnat ovat tyydyttäviä.

Luotettavuuden ja etiikan pohdinnat ovat pääosin hyviä.

Luotettavuuden ja etiikan pohdinnat ovat hyvät.

Luotettavuuden ja etiikan pohdinnat ovat ansiokkaat

Oma oppiminen ja ammatillinen kasvu

Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta
on suppeaa tai puuttuu kokonaan.

Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on tyydyttävää.

Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on pääosin hyvää.

Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on hyvää.

Oppimisen ja ammatillisen kasvun pohdinta on ansiokasta.

Kirjallinen esitys
 
KIRJALLINEN ESITYS TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Looginen rakenne

Raportin rakenne on vaikeasti hahmotettavissa.

Raportin rakenteessa on jonkin verran puutteita.

Raportin rakenne on johdonmukainen. Raportin rakenne on hyvin johdonmukainen ja selkeä.

Raportin rakenne on erittäin selkeä, havainnollinen ja jäntevästi etenevä.

Oikeakielisyys

Teksti on pääosin ymmärrettävää, mutta oikeinkirjoituksessa (esim. lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) on monin paikoin puutteita.

Teksti on ymmärrettävää, mutta oikeinkirjoituksessa (esim. lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) on jonkin verran puutteita.

Teksti on ymmärrettävää ja selkeää. Oikeinkirjoituksessa (lauserakenteissa, yhdyssanoissa, välimerkeissä ja/tai alkukirjaimissa) ei ole juurikaan puutteita.

Teksti on sujuvaa, ymmärrettävää ja oikeinkirjoitusnormien mukaista.

Teksti on hyvin sujuvaa ja kielellisesti moitteetonta.

Asiatyyli

Tekstissä on puhekielisyyttä.

Tekstissä on jonkin verran puhekielisyyttä.

Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset.

Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset hyvin.

Teksti täyttää asiatekstille tyylilajina asetetut vaatimukset erinomaisesti.

Viimeistely ja ohjeitten noudattaminen (marginaalit, fontti, otsikoiden muotoilu, kansilehti, sisällys, liitteet, kuvat, kuviot ja taulukot)

Työ ei esitysasultaan vastaa ohjeistusta.

Muotoseikoissa on puutteita.

Muotoseikat ovat pääsääntöisesti
ohjeistuksen mukaiset.

Muotoseikat ovat ohjeistuksen mukaiset.

Muotoseikat ovat täysin ohjeistuksen mukaiset.

Lähdemerkinnät

Lähteiden ja viitteiden merkintä on puutteellista.

Lähdemerkinnöissä on jonkin verran  puutteita.

Lähteet ja viitteet on merkitty pääosin asianmukaisesti.

Lähdemerkinnät noudattelevat ohjeistusta hyvin.

Lähdemerkinnät noudattelevat ohjeistusta erinomaisesti. 

Prosessin hallinta
 

PROSESSIN HALLINTA

TYYDYTTÄVÄ 1 TYYDYTTÄVÄ 2 HYVÄ 3 HYVÄ 4 KIITETTÄVÄ 5

Työskentelyn itsenäisyys ja suunnitelmallisuus, ohjauksen hyödyntäminen, prosessin eteneminen
ja työn valmistuminen

Prosessi ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti.

Opiskelija on tarvinnut paljon ohjausta tai ei ole hyödyntänyt sitä lainkaan.

Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut heikkoa.

Prosessi ei ole edennyt kaikilta osin suunnitelman mukaisesti.

Opiskelija on tarvinnut ajoittain paljon ohjausta tai ei ole hyödyntänyt ohjausta tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut tyydyttävää.

Prosessi on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta pääosin tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut pääosin hyvää.

Prosessi on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut hyvää.

Prosessi on edennyt erittäin hyvin suunnitelman mukaisesti. 

Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta tarkoituksenmukaisesti osoittaen samalla oma-aloitteellisuutta ja aktiivisuutta.

Opiskelijan sitoutuminen prosessiin on ollut erittäin hyvää.

Yhteistyön sujuvuus (mahdollinen toinen tekijä, työelämä) Opiskelijan yhteistyö on ollut heikkoa tai se on puuttunut kokonaan. Opiskelijan yhteistyö on ollut tyydyttävää.  Opiskelijan yhteistyö on ollut pääosin hyvää. Opiskelijan yhteistyö on ollut hyvää. 

Opiskelijan yhteistyö on ollut aktiivista ja ansiokasta.