Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö

Opinnäytetöiden raportointiin on kehitetty perinteisen tutkimuksellisen rakenteen sekä toiminnallisen työn rinnalle myös muita jäsentelymalleja. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös ns.  päiväkirjamuotoisena opinnäytetyönä. Toistaiseksi ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöissä ei tehdä päiväkirjamuotoisia opinnäytetyöitä Centriassa. 

Myös päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö on usein ns. toiminnallinen työ. Päiväkirjamuotoisia opinnäytetöitä on tehty sellaisissa tapauksissa, joissa opiskelija on jo vahvasti työelämässä ja opinnäytetyö sitoutuu opiskelijan tekemään työhön. Aihe ja ongelma tai kehittämistehtävä liittyy opiskelijan omaan työhön. "Päiväkirjatyyppisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia itsenäiseen omaan ammatilliseen kehittämiseen opinnäytetyön valmistuttuakin." (Lagerstedt & Kotila 2015).

Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä havainnoidaan työpaikalla jotain aihetta viikkoja ja tuotetaan siitä päiväkirjan omainen dokumentti. Sen avulla vastataan ennalta esitettyihin kysymyksiin. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön on oltava analyyttinen, kriittinen ja sitä arvioidaan samoin kuin muitakin opinnäytetöitä. 

Myös päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä tarvitaan tietoperusta. Pelkkä tapahtumien selostaminen tai tilanteen kuvailu ei riitä, vaan ammattilais- ja asiantuntijataidon osoittaminen opinnäytetyössä vaatii myös lähdekirjallisuuden käyttöä, käsitteiden määrittelemistä sekä tehtyjen valintojen ja ratkaisujen perustelemista.

Päiväkirjamaisen opinnäytetyön rakenne on usein seuraavanlainen: 

  1. Johdanto
  2. Lähtotilanteen kuvaus
  3. Päiväkirjaraportointi
  4. Pohdinta ja päätelmät

Päiväkirjamaisen työn raportoinnissa ensimmäisen persoonan käyttö sopii toiminnallisen opinnäytetyön tapaan passiivimuotoa paremmin. On kuitenkin hyvä muistaa, että työn tavoitteena on tuottaa uutta, laajemmin yleistettävää tietoa eikä vain selostaa tai luetteloida omia subjektiivisia kokemuksia ja havaintoja.  Päiväkirjaosuus on helpointa kytkeä laajempaan asiayhteyteen ja tietoperustaan pohdintaosuudessa sekä yhteenvedossa.

 

Lähde
 

Lagerstedt A.& Kotila H. 2015. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö vauhdittaa valmistumista. Teoksessa Kotila, H. & Mäki, K. 2015. 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.