Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Sitaatti eli suora lainaus

Suoria lainauksia käytetään säästeliäästi, ja niiden pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä. Suorat lainaukset soveltuvat käytettäviksi lähinnä esimerkiksi lainattaessa lakitekstiä tai käytettäessä määritelmiä. Suora lainaus erotetaan muusta tekstistä vasemman reunan 2,3 cm:n sisennyksellä sekä rivivälillä 1. Lainausmerkkejä ei silloin tarvita. Yli kolme riviä pitkät lainaukset sisennetään aina.

Esimerkki sisennetystä lainauksesta

Opinnäytetyöohjeessa todetaan tiivistelmän aikamuodosta näin:

Tiivistelmän aikamuoto on mahdollisuuksien mukaan imperfekti – varsinkin omaa työtä koskeva osuus kirjoitetaan imperfektissä. Tiivistelmän perusteella lukijan tulee ymmärtää opinnäytetyön sisältö lukematta varsinaista työtä. Lisäksi laaditaan aina englanninkielinen tiivistelmä eli abstract, jonka tarkastaa englannin kielen opettaja. Asettelu ja kirjoittamisperiaatteet ovat samat kuin suomenkielisessä versiossa. (Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet.)

 

Jos sitaatti on lyhyt kuten esim. virke tai sen osa, se voidaan merkitä lainausmerkkeihin. Esimerkki lyhyestä sitaatista:

Myös päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö on usein ns. toiminnallinen työ. Päiväkirjamuotoisia opinnäytetöitä on tehty usein sellaisissa tapauksissa, joissa opiskelija on jo vahvasti työelämässä ja opinnäytetyö sitoutuu opiskelijan tekemään työhön. Aihe ja ongelma tai kehittämistehtävä liittyy opiskelijan omaan työhön. "Päiväkirjatyyppisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia itsenäiseen omaan ammatilliseen kehittämiseen opinnäytetyön valmistuttuakin." (Lagerstedt & Kotila 2015.)

 

Suorastakin lainauksesta voi olla syytä jättää tarpeettomia sanoja pois. Poistettujen sanojen tilalle merkitään kaksi väliviivaa.

"-- seitsemän päivää olin ollut sairaana, mutta -- niin siitä vaan taas noustiin." 



Jos halutaan korostaa, että poisjätetty osa on kokonainen virke, voidaan viivat laittaa hakasulkeisiin:

"[--] Mutta moni kiusaaja on jo saanut palkkansa, pahan oleminen ei kannata."

 

Tutkimusaineistosta voi olla tarpeen myös esittää sitaatteja. Jos esimerkiksi on haastateltu henkilöitä ja halutaan jonkun haastattelusta osa esittää sitaattina, niin se laitetaan yleensä samoin kuin edellä esitetyt sitaatit lähdeaineistosta mutta lainattu teksti kirjoitetaan kursiivilla.

Olin siinä ollu viikon verran ilman lääkkeitä, mutta sitte rupes kivistää tota oikeeta lonkkaa niin oli pakko ottaa troppia. 
Ei siinä muuta voinu ku alottaa taas sen omalääkinnän. Eikä sitä viittiny sitte enää töihin lähtee. 
(Haastateltava 11.)