Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Johtopäätökset ja pohdinta

Pohdintaa kirjoitettaessa toistetaan aluksi työssä määritelty tavoite tai tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Siinä myös arvioidaan omaa työtä ja käytettyjä menetelmiä. Pohdintaosuudessa tulee tarkastella kaikkia niitä tutkimusongelmia, jotka työn alussa on esitetty, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei olisikaan saatu vastausta.

Pohdinnassa annetaan työn toimeksiantajalle perusteltuja käytännön toimintaohjeita sekä esitetään perusteltuja jatkokehittämisideoita. Lisäksi pohdintaosuudessa tuodaan esiin se, täyttyivätkö toimeksiantajan tavoitteet. Pohdinnassa tuodaan esiin myös opitut asiat seuraavien tekijöiden avuksi. Pohdintaosuudessa opiskelija myös arvioi kriittisesti omaa kirjallista tuotostaan.