Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

9 OPINNÄYTETYÖN EETTISET OHJEET

Ammattikorkeakouluopiskelijan pitää osata Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toteuttaa niitä kaikissa opinnoissaan. Hyvän tieteellisen käytännön tietopaketin löydät Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eli kotoisammin TENKin sivuilta.  TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama neuvottelukunta, joka antaa ohjeita siitä, millä tavalla hyvää tieteellistä käytäntöä noudatetaan. Se myös varmistaa, että mahdollisia loukkaustapauksia käsitellään asianmukaisesti. Se antaa tarvittaessa lausuntoja loukkaustapausten käsittelystä, jos joku asianosainen valittaa käsittelystä ja pyytää TENKin lausuntoa. Se ei ota kantaa lainsäädännöllisiin rikkomusepäilyihin tai ammattieettisiin kysymyksiin.  

Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat TENKin ohjeen mukaan rehellisyys, huolellisuus ja tarkkaavaisuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja tulosten arvioinnissa. Tutkimusmenetelmät ovat tieteelliset kriteerit täyttäviä ja tulosten julkaiseminen tapahtuu avoimesti ja vastuullisesti. 

Tutkijat ottavat huomioon muiden tekemän työn ja kunnioittavat sitä. Muiden tutkijoiden tekemään työhön viitataan asianmukaisesti. Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten tavoin. Syntyneet tietoaineistot ja data tallennetaan tieteellisen tiedon tavoin.

Tutkimusluvat on hankittu ennen opiinäytetyön tekemisen aloittamista ja mahdollinen eettinen ennakkoarviointi on tehty. Jos opinnäytetyö tehdään ryhmässä, on sovittu ryhmän jäsenten välillä etukäteen työn tekemiseen liittyvistä oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista sekä tekijyydestä. Samoin on sovittu syntyneen tietoaineiston säilyttämisestä ja mahdollisesta käyttöoikeudesta myöhemmin. 

Rahoituslähteet ja mahdolliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan kaikille asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville. Nämä myös raportoidaan tutkimuksen tuloksia raportoitaessa. 

Täältä löytyy Arenen tuottama mainio diasarja jossa esitellään opinnäytetyön tekemiseen liittyviä eettisiä suosituksia.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimusetiikan tukihenkilöitä on Hanna-Riina Aho. Hänen kanssaan voit keskustella tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä. 

Vilppi tieteellisessä toiminnassa

 

Sepittäminen

Sepittäminen tarkoittaa sitä, että kerrottuja havaintoja ei ole tehty tutkimusprosessissa kuvatulla tavalla tai menetelmillä. Samoin sepittämistä on, jos raportoi tuloksia, joita ei ole tutkimuksessa syntynyt.

Havaintojen vääristeleminen

Havaintojen vääristeleminen tarkoittaa, että havaintoja kuvataan puutteellisesti tai valikoidusti niin, että tutkimustulos vääristyy. Samoin se, että tutkimustuloksista jotain jätetään raportoimatta.

Plagiointi

Plagiointi on luvatonta lainaamista. Sitä on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.

Anastaminen

Anastaminen on toisen henkilön tekemien tutkimustulosten, -suunnitelman, -idean tai aineistojen sekä havaintojen esittämistä tai käyttämistä omissa nimissään. 

Piittaamattomuus tieteellisessä toiminnassa

 

Törkeitä laiminlyöntejä tai piittaamattomuutta tutkimuksen eri vaiheissa ovat esimerkiksi:

  • muiden tutkijoiden vähättely ja mainitsematta jättäminen tai puutteellinen tai epäasiallinen viittaaminen
  • tutkimustulosten tai menetelmien huolimaton tai harhaanjohtava raportointi
  • tutkimustulosten tai -aineistojen puutteellinen kirjaaminen tai säilyttäminen
  • samojen tulosten julkaiseminen näennäisesti uusina eli ns. itsensä plagiointi
  • tiede- ja tutkimusyhteisön johtaminen harhaan muulla tavoin

 

Lähde:

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Saatavissa: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf . Viitattu 28.4.2020.

 

UUSI päivitetty HTK-ohje https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf

Centriassa tehtävissä opinnäytetöissä vältetään aiheita, joissa tarvitaan ihmistieteisiin liittyvää eettistä ennakkoarviointia.

Ihmistieteisiin kohdistuvaan tutkimukseen opastetaan TENK:n oppaassa Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden ennakkoarviointi Suomessa. Ohje on päivitetty vuonna 2019. Ihmisiä koskeva tutkimus nähdään tässä hyvin laaja-alaisesti eli tieteen alat ovat humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, tekniikan alan, taidealojen ja jossain tapauksissa myös terveys- ja hoitotieteellisten alojen tutkimus, jossa ei kajota ihmiseen.  Tarvittaessa ihmistieteiden eettinen toimikunta voi antaa opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuksesta ennakkoarvioin. Lääketieteelliseen tutkimukseen lasketaan myös terveys- ja hoitotieteellinen tutkimus, jonka ennakkoarvioinnista voit keskustella yliopettajan kanssa.

 

Tutkimuslupaa haetaan silloin, kun halutaan lähestyä jonkun organisaation henkilökuntaa tai opiskelijoita yms. Tutkimuslupaa haetaan kyseiseltä organisaatiolta ja on hyvä selvittää etukäteen, millainen lupaprosessi on kyseisessä organisaatiossa. Tutkimuslupaa haetaan tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja se on huomioitava aikataulullisesti. Tutkimuslupaa haetaan yleensä silloin, kun halutaan organisaatiolta

  • tietoja henkilörekistereistä
  • tietoja havainnoista
  • haastatteluja
  • arkistoaineistoa

Kun organisaatiolta pyydetään tietoja, on huomattava, että tietojen luovutuksesta voi koitua kustannuksia. 

Tutkimuslupaa haetaan usein organisaation omalla lomakkeella, jossa kysytään tutkimuksesta yksityiskohtaisia tietoja. 

Centriaa koskevat tutkimuslupapyynnöt lähetetään osoitteella kirjaamo@centria.fi . Centrian tutkimusluplaomake löytyy osoitteesta https://net.centria.fi/tki/tutkimuslupa/  .

ARENE eli Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto on tehnyt Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Suosituksen ottavat kantaa opinnäytetyön tekemiseen liittyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin ja neuvovat niin opinnäytetyöntekijää kuin ohjaajaakin sekä vastuiden että velvollisuuksien osalta. Suosituksista on tehty diasarja, jota voi käyttää vapaasti itseopiskelumateriaalina tai opetuksessa. Arenen suositukset sisältävät Opiskelijan ja ohjaajan muistilistat, jotka ovat oivallinen työkalu niin opinnäytetyön tekijälle kuin ohjaajallekin. Suositukset on päivitetty vuonna 2020.

Jos opinnäytetyössä käsitellään henkilötietoja https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto, on sen suhteen noudatettava annettua lakia ja ohjeita. Mikäli tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ole, yhdessä opinnäytetyönohjaajan kanssa, yhteydessä Centrian tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@centria.fi niin saat lisäohjeita. Muista, että henkilötietoja käsitellessä opinnäytetyöntekijä katsotaan rekisterin käsittelijäksi ja on siksi myös vastuussa toimistaan.