Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tutkimuksellinen opinnäytetyö

Tutkimuksellisen opinnäytetyön rakenne noudattelee useimmiten pitkälti edellä luvussa 3 esitettyä peruskaavaa. Alakohtaisesti jäsentelyssä voi kuitenkin olla joitakin toisistaan poikkeavia käytäntöjä.

Tutkimuksellinen työ etenee usein seuraavalla tavalla:

  1. Johdanto
  2. Lähteisiin pohjautuva tietoperusta
  3. Menetelmät ja aineistot
    - menetelmäosa on lyhyt
    ​- aineistona on tehty tutkimus, valmiiksi muualla kerätty aineisto, kirjallisuus (ml. artikkelit), kyselytutkimuksen aineisto tai haastatteluaineisto
  4. Tulokset
  5. Pohdinta ja päätelmät
  6. Yhteenveto

Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät voivat olla kvantitatiivisia, kvalitatiivisia, teoreettisia (pohjautuu valmiiseen aineistoon) tai yhdistelmiä edellisistä (triangulaatio).

Lähtökohdaltaan tutkimuksellinen työ pyrkii sekä menetelmälliseen että kielelliseen objektiivisuuteen, vaikka teksti onkin aina kirjoittajansa tulkinta tietyistä lähteistä tai tutkimusaineistosta (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2018, 292, 295.). Siksi tutkimuslähtöisen opinnäytetyön raportointiin sopii usein passiivin tai kolmannen muodon käyttö minä-muodon sijasta.

 

Lähde
 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2018. Tutki ja kirjoita. 22. painos. Helsinki: Tammi.