Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Toiminnallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö saatetaan raportoida myös toiminnallisena työnä. Toiminnallisen työn lähtökohtana on tuottaa uutta tietoa oman konkreettisen toiminnan kautta tai projektissa yhteistyökumppaneiden kanssa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 11.)

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee näkyä opiskelijan tutkiva ja kehittävä ote. Siksi myös toiminnallisissa opinnäytetöissä on tärkeää kytkeä käytännön työn toteutus tai kehittämisprojekti tietoperustaan ja keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen (Vilkka & Airaksinen 2004, 79.)

Toiminnallisen opinnäytetyön rakenne noudattelee seuraavaa kaavaa:

  1. Johdanto
  2. Katsaus ilmiöön tai ympäristön kuvaus
    - mitä tuotetaan, mihin, miksi, mille organisaatiolle ja miten
  3. Lähteisiin pohjautuva tietoperusta
  4. Prosessin kuvaus
    - tuotteen tai tapahtuman kuvaus
  5. Arviointi ja pohdinta
  6. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tehtävän henkilökohtaisesta luonteesta johtuen toiminnallisessa opinnäytetyössä yleinen, objektiivinen tapa raportoida korvautuu subjektiivisella, tekijän omien havaintojen selostuksella. Siitä syystä raportoinnissa suositaan ensimmäisen persoonan eli minä- tai me-muodon käyttöä passiivin sijasta. (Vilkka & Airaksinen 2004, 79.) Tietoperustaan passiivin käyttö kuitenkin usein sopii paremmin.

 

Lähde
 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.