Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kuviot, taulukot ja kuvat

Kuviot, taulukot ja kuvat numeroidaan omana numerosarjanaan. Sana TAULUKKO kirjoitetaan taulukon yläpuolelle suuraakkosin. Sen jälkeen merkitään taulukon numero ja piste. Pisteen jälkeen tulee taulukon otsikko, jonka jälkeen ei tule pistettä. Sen sijaan sana KUVIO tai KUVA tulee alapuolelle suuraakkosin, jonka jälkeen merkitään piste ja kuvan tai kuvion otsikko. Kuvion, taulukon, kuvan ja kuvatekstin väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Nuottiesimerkkejä käsitellään kuten kuvioita ja kuvia, ja niihin viitataan sanalla NUOTTIESIMERKKI (Esim. NUOTTIESIMERKKI 1).

Sekä kuvioon, taulukkoon että kuvaan on viitattava tekstissä niiden numerolla. Mikäli pohjana käytetään lainattua kuviota, taulukkoa tai kuvaa, ne on muokattava opinnäytetyöhön itse, sillä alkuperäistä kuviota, taulukkoa tai kuvaa voi tekijänoikeuslain mukaisesti käyttää vain, jos siihen on lupa julkaisijalta. Kuvion tai kuvan otsikon jälkeen tulee lähdeviite, johon muokatussa kuviossa, kuvassa ja taulukossa sisällytetään sana ”mukaillen”. Lähdeviite lisätään normaalisti kuvion, taulukon tai kuvan nimen jälkeen. Viitteen sisälle ei tule pistettä.

Taulukon otsikkorivi muotoillaan taulukkotyökalulla otsikkoriviksi.

Seuraavassa esitetään mallit kuviosta, taulukosta ja kuvasta:

Esimerkki kuviosta opinnäytetyössä.

    KUVIO 1. Yrityksen kilpailuetua tuottavat menestystekijät (mukaillen Anttila & Iltanen 2001, 27)
 

Mikäli taulukko jatkuu seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun oikeaan alareunaan sulkeisiin (jatkuu). Seuraavalle sivulle kirjoitetaan vasemmalle ylös taulukon numero ja sulkeisiin sama sana kuin edelliselle sivulle, esim. TAULUKKO 16. (jatkuu).

Kuvioon ja taulukkoon viitataan tekstissä niin, että sana KUVIO tai TAULUKKO kirjoitetaan suuraakkosin ja se merkitään sulkeisiin. Esimerkki 1: Vastaajia oli 37 (TAULUKKO 1). Esimerkki 2: Vastaajia oli 37. Heistä 7 oli miehiä. (TAULUKKO 1.) Mikäli kuvaan, taulukkoon tai kuvioon viitataan virkkeessä, kirjoitetaan kuvio, taulukko tai kuva pienaakkosin, esimerkki 3: Kuvassa 4 on esitetty kyselyn tulokset.
 

   TAULUKKO 1. Vastaajien ikäjakauma (n = 37)

Esimerkki taulukosta opinnäytetyössä.


Kuvat, taulukot ja kuviot eivät ole itsetarkoitus. Oikein käytettynä ne kertovat kuitenkin informaation tiivistetysti ja kuvaavasti. Kuvista, taulukoista ja kuvioista tulee tehdä tekstissä johtopäätöksiä ja selittää ne niin, etteivät päätelmät jää irrallisiksi asiasisällöstä. Mikäli kuvia, taulukoita tai kuvia on useampia, ne merkitään myös sisällykseen luettelona. 

Alla on esimerkki siitä, miten kuva liitetään opinnäytetyöhön (KUVA 1).
 

Esimerkki kuvasta opinnäytetyössä, kuvassa moottoripyöräilyä Suomen talvessa.

  KUVA 1. Moottoripyöräilyä Suomen talvessa (Aho 2015, 15)


Kuville annetaan vaihtoehtoiset kuvatekstit eli ns. alt-tekstit. 

Erityisesti kuvion ja kuvan erottaminen toisistaan ei ole aina helppoa. Määräävänä tekijänä tässä on kohteen visuaalinen muoto. Yleisesti voidaan noudattaa seuraavaa jakoperustetta (Merivirta 2019):

  1. Kuvio on tiedon esittämistä graafisessa muodossa. Esimerkiksi näyttökuva/valokuva muuttuu kuvioksi siinä vaiheessa, kun tekijä muokkaa sitä jollain lailla lisäämällä kuvaan esimerkiksi nuolia, ympyröitä jne.
  2. Kuva on tiedon esittämistä kuvamuodossa, esimerkkinä muokkaamaton valokuva, näyttökuva tmv. Huomaa, että näyttökuva kuviosta ei tee siitä kuitenkaan kuvaa!
  3. Taulukko on tiedon esittämistä taulukkomuodossa esim. Word- tai Excel-ohjelmilla.
Lähde
 

Merivirta, M. 2019. Ohjeita tutkimuskirjoittamiseen ja lähdeviitetekniikkaan -blogi. Saatavissa: https://mintunoppariopas.home.blog/ Viitattu: 16.5.2024.