Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

3 RAKENNEMALLIT JA TIETOPERUSTA

Opinnäytetyön rakenteeseen vaikuttavat työn aihe ja ongelman- tai tehtävänasettelu sekä työn tietoperusta. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt voivat olla muun muassa tutkimus-,tuote- tai produktio-tyyppisiä tehtäviä. Toisaalta monilla koulutusaloilla tehdään opinnäytetöinä usein ns. toiminnallisia töitä, joita ovat esimerkiksi taiteelliset ja pedagogiset tehtävät tai tapahtumat.

Opinnäytetyö koostuu kolmesta laajemmasta osasta:​

Alkuosa​

Kansi, tiivistelmä(t), sisällysluettelo, (lyhenneluettelo)​

Runko-osa​

Johdanto, tietoperusta, menetelmä ja aineisto, tulokset, pohdinta ja lähteet   ​

Loppuosa ​

Liitteet  

Seuraavaksi esitellään raportoinnin rakennemalleja, joita opinnäytetyötä kirjoitettaessa voidaan soveltaa tehtävän luonteesta ja ongelmanasettelusta riippuen. Kyse on toisin sanoen asian käsittelyjärjestyksestä: miten opinnäytetyön keskeinen sisältö opinnäytetyöraportissa rakennetaan.